ფსონის დადება

1. ინტერნეტ ტოტალიზატორი ფსონებს იღებს მის მიერ გამოქვეყნებული პროგრამის საფუზველზე;

2. კოეფიციენტის პირველი გამოქვეყნების მომენტიდან კომპანიას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეცვალოს (გაზარდოს ან შეამციროს)ან გააუქმოს ნებისმიერი კოეფიციენტი. კოეფიციენტის შეცვლა ან გაუქმება არ ეხება უკვე დადებულ  ფსონს.

3. პროგრამაში შეტანილი ღონისძიების გასწვრივ მითითებულია ყველა შესაძლო კოეფიციენტი.

4. ინტერნეტ-ტოტალიზატორში ფსონის დადება ნიშნავს კომპანიასა და მოთამაშეს შორის ერთჯერადი ხელშეკრულების გაფორმებას. თამაშისას გამოიყენება ე.წ. ელექტონული ბილეთი, რომელიც ადასტურებს ფსონის დადებას, ხელშეკრულების გაფორმების ფაქტს და ერთჯერადი ხელშკრულების დამადასტურებელი საბუთია.

 ელექტრონული ბილეთი-არის მოთამაშის მიერ დადებული ფსონი (ექსპრესი ან სისტემა) რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისი ნომერი.

5. თამაშში მონაწილეობის დამადასტურებელ დოკუმენტად გამოყენებულ იქნება ე.წ. ელექტრონული ბილეთი. კერძოდ, მოთამაშე ინტერნეტის საშუალებით უნდა დარეგისტრირდეს შპს „ლიდერ-ბეთ ტოტალიზატორი"-ის ვებგვერდზე www.lider-bet.com -ზე, რის შედეგადაც მომხმარებელს ენიჭება საიდენტიფიკაციო ნომერი. პირადი სახელისა და პაროლის გამოყენებით მომხმარებელი შედის სისტემაში და კომპანიის წინასწარ გამოქვეყნებული პროგრამის საფუძველზე აკეთებს პროგნოზს, დებს სასურველ ფსონს (ფსონებს), სასურველი ვარიანტის არჩევის შემთხვევაში, იგი აჭერს „ბილეთის დადება"-ს ღილაკს, რითაც ეთანხმება შერჩეულ ვარიანტს და გადადის ფსონის დადების შემდგომ ეტაპზე, სადაც ახდენს პირადი სადეპოზიტო ანგარიშიდან თანხის დადებას შერჩეულ ვარიანტზე, ამის შემდეგ არჩეული ვარიანტი კომპანიის საიტზე, www.liderbeti.com, დაფიქსირდება ელექტრონული ბილეთის სახით, რომელსაც პროგრამულად მიენიჭება ნომერი.

6.  ფსონი მიიღება ლარებში.

7.  მინიმალური ფსონი შეადგენს 0.10 ლარს (თეთრი)

8. მაქსიმალური მოგება ერთ ელექტრონულ ბილეთზე (ან ჯამურად რამოდენიმე ერთნაირ ელექტრონულ ბილეთზე) არ უნდა აღემატებოდეს 50000 ლარს. თუ ელექტრონულ ბილეთზე (ან ერთნაირი ელექტრონული ბილეთების ჯამზე), მოგება აღემატება ნებადართულ ზღვარს, ის ჩაითვლება 50000 ლარად. ის ბილეთები, რომელთა სავარაუდო მოგება აღემატება 50000 ლარს, უნდა შეთანხმდეს საიტის ადმინისტრაციასთან (ბილეთის დადება უნდა დაადასტუროს საიტის ადმინისტრაციამ).

9. კომპანია იტოვებს უფლებას არ მისცეს მოთამაშეს ერთი და იმავე ელექტრონული ბილეთის რამდენჯერმე დადების უფლება.

10. ფსონი ექვემდებარება გაუქმებას თუ ის დადებულია ისეთ შედეგზე რომლის შედეგიც უკვე ცნობილი იყო (მოვლენა მოხდა მაგრამ შედეგი არ განახლდა სისტემაში)

11. შედეგის გამოცნობისას მოთამაშე მიიღებს თანხას, რომელიც დადებული თანხისა და შედეგის შესაბამისი კოეფიციენტის ნამრავლის ტოლია. კოეფიციენტების ნამრავლი არ უნდა აღემატებოდეს 2000 (ორი ათასს). თუ კოეფიციენტების ნამრავლი აღემატება 2000-ს (ორი ათასს) ბილეთის მოგების შემთხვევაში კოეფიციენტი ჩაითვლება 2000 (ორი ათასს). კოეფიციენტის ნამრავლი მრგვალდება მეასედამდე სიზუსტით.

12. ზოგ შემთხვევაში მატჩში მონაწილე გუნდების გასწვრივ შეიძლება მითითებული იყოს ანგარიში (ჰანდიკაპი). ასეთ შემთხვევაში შესაბამისი მატჩის შედეგი განისაზღვრება ამ ანგარიშის გათვალისწინებით.

13. დაუშვებელია ერთ ბილეთში ერთი და იგივე წყვილის შეტანა ორჯერ ან მეტჯერ სადაც ფიქსირდება ერთი და იგივე ტიპის სათამაშო პოზიციების გადაბმა მაგალითად ბარსელონა- ბაიერნი 1,5 ზე მეტი და ბარსელონა ბაიერნი 2,5 ზე მეტი და ა.შ თუ ბილეთში დაფიქსირდა ასეთი შემთხვევა აღნიშნულ პოზიებზე კოეფიციენტი ბათილდება და ჩაითვლება 1,0 ის ტოლად. (ვარსკვლავებით აღნიშნული პოზიციები ერთმანეთს არ გადაებმება).

 

 ინტერნეტ ტოტალიზატორი  გთავაზობთ შემდეგი სახის ფსონებს:

-ექსპრესი - სადაც სავარაუდო მოგება შეადგენს შესაბამისი კოეფიციენტების ნამრავლსა და დადებული თანხის ნამრავლს.

-სისტემა - სადაც სავარაუდო მოგება შეადგენს სისტემაში შემავალი მოგებული ვარიანტების ჯამს.

 

 

ფეხბურთის წესებიპოზიციებიტერმინებიპირობითი ნიშნების განმარტებები.

 

,,1" - პირველი (მასპინძელი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება მატჩის ძირითად დროში.

„X" - ფრე მატჩის ძირითად დროში,

„2" - მეორე (სტუმარი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება. მატჩის ძირითად დროში.

„1X" - პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგება ან ფრე მატჩის ძირითად დროში.

„12" - პირველი ან მეორე გუნდის მოგება მატჩის ძირითად დროში.

„X2" - მეორე (სტუმარი) გუნდის მოგება მატჩის ძირითად დროში.

ფრეს გარეშე- 1(0) მასპინძელი გუნდის მოგება, (0)2 სტუმარი გუნდის მოგება, ფრეს შემთხვევაში კოეფიციენტი უტოლდება 1.0 -ს(ერთი).

„ნაკლები" ან „მეტი"-მატჩში გატანილი გოლების რაოდენობა ძირითად დროში, პენალტები და დამატებით ტაიმებში გატანილი გოლები მხედველობაში არ მიიღება.

ორივე გაიტანს - „კი" - გოლი უნდა გაიტანოს ორივე გუნდმა. „არა" - ერთ-ერთი ან ორივე გუნდი მატჩში გოლს ვერ გაიტანს. ავტოგოლი ეთვლება იმ გუნდს, რომლის ანგარიშზეც ჩაიწერება გოლი.

ფრის გარეშე ერთიანი „1(0)", მასპინძელი გუნდის მოგება ფრეს გარეშე, ორიანი „(0)2"- სტუმარი გუნდის მოგება მატჩის ძირითად დროში, ფრეს შემთხვევაში ფსონი ითვლება გამოცნობილად, ხოლო კოეფიციენტი უტოლდება 1.0 (ერთი მთელი).

პირველი ტაიმის შედეგი „1" - პირველი (მასპინძელი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება.

პირველი ტაიმის შედეგი „X"- ფრე პირველ ტაიმში.

პირველი ტაიმის შედეგი „2" - მეორე (სტუმარი) გუნდის (მოთამაშის) მოგება პირველ ტაიმში.

პირველი ტაიმის შედეგი „1X" პირველი (მასპინძელი) გუნდის მოგება ან ფრე პირველ ტაიმში.

პირველი ტაიმის შედეგი „12" პირველი ან მეორე გუნდის მოგება პირველ ტაიმში.

პირველი ტაიმის შედეგი „X2" მეორე (სტუმარი) გუნდის მოგება პირველ ტაიმში.

პირველი ტაიმის შედეგი „ნაკლები" ან „ მეტი" პირველ ტაიმში გატანილი გოლების რაოდენობა.

პირველი ტაიმის შედეგი ფრეს გარეშე ერთიანი 1(0), მასპინძელი გუნდის მოგება პირველ ტაიმში ფრეს გარეშე ორიანი (0)2, სტუმარი გუნდის მოგება პირველ ტაიმში. ფრეს შემთხვევაში ფსონი ითვლება გამოცნობილად, ხოლო კოეფიციენტი უტოლდება 1.0 (ერთი მთელი).

ჰანდიკაპი - შედეგი განისაზღვრება შესაბამისი ფორის გათვალისწინებით.

კენტი - ლუწი - მატჩში გატანილი გოლების ჯამი იქნება კენტი თუ ლუწი (0-0ითვლება ლუწად).

გაიტანს თუ არა მასპინძელი გუნდი მატჩში გოლს

გაიტანს თუ არა სტუმარი გუნდი მატჩში გოლს.

რომელ ტაიმში გავა მეტი გოლი - პირველში, მეორეში თუ თანაბრად (0:0 ითვლება თანაბრად).

ანგარიშის გახსნა-დასახელებული წყვილიდან რომელი გუნდიც გახსნის ანგარიშს. მატჩის 0-0 დასრულების შემთხვევაში „ანგარიშის გახსნაზე" დადებული ორივე ფსონი წაგებულად ითვლება.

ტაიმ ბოლი-კოეფიციენტი შეესაბამება მატჩის პირველი ტაიმისა და ძირითადი დროის შედეგის გამოცნობას (პირველი ტაიმის შედეგი/ მატჩის ძირითადი დროის შედეგი). 1/1. 1/X, 1/2,X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2.

14. ფორა (ჰანდიკაპი, უპირატესობა ან ჩამორჩენა) გუნდის მოთამაშის და ასე შემდეგ რომელიც გამოიხატება ბურთების, გეიმების, ქულების და ა.შ მიხედვით, რომელსაც ადგენს ტოტალიზატორი. ფორით აღებული შედეგი განისაზღვრება მითითებულ ფორას დამატებული ფაქტობრივი ანგარიში. თუ ანგარიში ფორის გათვალისწინებით გათანაბრდა კოეფიციენტი ხდება 1.0 ერთი მთელის ტოლი. ფეხბურთის შემთხვევის გარდა.

15. ტოტული რომლითაც განსაზღვრულია ზღვარი (გამყოფი) მეტ ნაკლებს შორის მატჩში დაგროვებული (ბურთების, გეიმების, ქულების და ა.შ) მიხედვით. მატჩში დაგროვებული ბურთების, გეიმების, ქულების და ა.შ რაოდენობა თუ დაემთხვა პროგრამაში მითითებულ ტოტულს ფსონი ითვლება მოგებულად, კოეფიციენტი უდრის 1.0 (ერთ მთელს).

 

 შემთხვევები, როდესაც ღონისძიების კოეფიციენტი 1.0-ს (ერთი მთელი)უტოლდება.

 

1. მოქმედ პროგრამაში მითითებულისა და ბილეთში დაფიქსირებულის მიუხედავად ღონისძიების კოეფიციენტი 1.0 (ერთი მთელი) უტოლდება თუ:

ა) ერთ ვარიანტზე დადებული ფსონი 0.10 (ათი) თეთრზე ნაკლებია;

ბ) ფსონი დადებულია ვარიანტში მითითებული ღონისძიების დაწყების შემდეგ;

გ) ვარიანტში მითითებულ წყვილში შეიცვალა მასპინძელი გუნდი (ორმატჩიანი ტურნირების შეხვედრებში ძალაში რჩება ის ფსონი, რომელიც გუნდის შემდეგ ეტაპზე გასვლაზეა დადებული).

დ) ღონისძიება გადაიდო და არ ჩატარდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში.

ე) ღონისძიება ჩაიშალა ან შეწყდა, შედეგი არ დაფიქსირდა ნებისმიერი მიზეზის გამო და არ გათამაშდა პროგრამაში მითითებული თარიღის მომდევნო დღის განმავლობაში; (ტექნიკური შედეგი მხედველობაში არ მიიღება). ის პოზიციები რომლების გარკვეული იყო მატჩის ჩაშლის მომენტისათვის ჩაითვლება დაფიქსირებულად, ხოლო გაურკვეულ პოზიციებზე თუ მატჩი არ გაგრძელდა  მომდევნო 1-დღის განმავლობაში კოეფიციენტი  1,0 ტოლია.

ვ) ვარიანტში მითითებულ წყვილში რომელიმე გუნდი შეცდომით არის დასახელებული;

ზ) თუ ფორის გათვალისწინებით შედეგი გათანაბრდა. (ფეხბურთის ჰანდიკაპი მხედველობაში არ მიიღება).

თ) თუ ტოტულის შედეგი დაემთხვა პროგრამაში მითითებულ ტოტულს.

2. თუ კალენდარული მატჩი იმართება ნეიტრალურ მოედანზე, დისკვალიფიკაციის, უამინდობის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო და პროგრამაში არ არის მითითებული, რაც გამოწვეულია ინტერნეტ საიტებიდან მოწოდებული არასრული ინფორმაციის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო, ნომინირებული მასპინძელი არ იცვლება, ფსონი ძალიაში რჩება და პრეტენზიები არ განიხილება. თუ თამაში გადატანილი იქნა მოწინააღმდეგე გუნდის მოედანზე (ერთი ქალაქის გუნდების გარდა) მიღებულ ფსონებზე კოეფიციენტი ტოლია 1;0-ის და თანხა გაიცემა 1.0 კოეფიციენტის გათვალისწინებით. თუ საერთაშორისო მატჩი გადატანილი იქნა სხვა ქვეყანაში, მიღებულ ფსონებზე თანხა გაიცემა 1.0-ის ტოლ კოეფიციენტის გათვალისწინებით. ამხანაგური თამაშების შემთხვევაში, თუ პროგრამაში არ არის მითითებული მატჩის ჩატარების ადგილი ყველა ფსონი ძალაში რჩება და ასეთი შემთხვევა არ იქნება გათვალისწინებული როგორც ფსონის გაუქმების საფუძველი.

3. თუ მატჩი დამთავრდა და შედეგი დაფიქსირდა, მაგრამ რაიმე მიზეზით ეს შედეგი გააუქმეს, შეცვალეს ან გადათამაშება დანიშნეს, მოგების გაცემისას მხოლოდ პირვანდელი შედეგი მიიღება. 1.0 (ერთი მთელი) ჩაითვლება მხოლოდ იმ ფსონების შესაბამისი ღონისძიებების კოეფიციენტები, რომლებიც დადებულია ორმატჩიანი ტურნირების შეხვედრებში გუნდის შემდეგ ეტაპზე გასვლაზე და მიღებულია პირველ მატჩამდე (ეხება პირველი მატჩის შედეგის შეცვლას, გაუქმებას და გადათამაშებას).

4. თუ მატჩი ჩატარდება არასრულად, ანუ ადრე შეწყვეტილი მატჩი (ერთი დღის გასვლის შემდეგ) გაგრძელდა შეწყვეტის მომენტიდან და ამის შესახებ არაფერი არ არის მითითებული კოეფიციენტთა ცხრილში ამ (განახლებულ არასრულად ჩატარებული) მატჩზე დადებული ყველა ფსონი გაუქმდება. ხოლო თუ მითითებულია ჩასატარებელი მატჩის დროის ხანგრძლივობა (მაგ.: მატჩი გრძელდება 63-ე წუთიდან) მასზე მიიღება ფსონები ანგარიშის და სათამაშო დროის გათვალისწინებით.

5. თუ შეიცვალა მატჩის ფორმატი და პროგრამაში არ იყო მითითებული ამის შესახებ (მაგალიად  90 წუთის ნაცვლად მატჩის ხანგრძლივობა იყო 80 წუთი).

6. თუ პროგრამაში გაპარული შეცდომა მოთამაშეს აძლევს საშუალებას რისკის გარეშე უეჭველი მოგება მიიღოს, ასეთი ფსონი გაუქმებულად ჩაითვლება და თანხა დაუბრუნდება მოთამაშეს 1.0 (ერთი მთელი) კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

7. თუ პროგრამაში კონკრეტული ღონისძიების შესაბამის კოეფიციენტში ან/და პირობაში არის შეუსაბამობა (კოეფიციენტი გამოტოვებულია ან არასწორად არის დასმული მძიმე მაგ.: I  ფრე 3.15 ის ნაცვლად წერია 31.50. II ბურთების ტოტული 2.5-ის ნაცვლად წერია 250  III. ტოტულის მეტ-ნაკლებში 10.0 ნაცვლად წერია 1.0 და ა.შემდეგ.)

 

 

ჩოგბურთი - თამაშის მოკლე აღწერა.

1. ჩოგბურთის შემთხვევაში ფსონი მიიღება შემდეგ პოზიციებზე: გუნდის ან მოთამაშის მოგება, წაგება, ფორა და მეტ ნაკლებობაზე. ფორის და მეტ ნაკლებობის შედეგი განისაზღვრება გეიმების რაოდენობის მიხედვით.

2. თუ ერთ ერთი მონაწილე ნებისმიერი მიზეზის გამო უარს აცხადებს თამაშის გაგრძელებაზე (ან მიიღო დისკვალიფიკაცია) ყველა დარჩენილი გეიმი და სეტი ჩაითვლება წაგებულად. შედეგი დაფიქსირდება დამრგვალების პრინციპით გამარჯვებულის სასარგებლოდ მაგ. (5:2 შემთხვევაში 6:2,6:0,6:0 იმ შემთხვევაში თუ თამაში მიდის 6:6 დამრგვალდება 7:6,6:0,6:0 და ა.შ) და შედეგი ყველა პოზიციაზე განისაზღვრება მიღებული ანგარიშის მიხედვით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ დისკვალიფიკაცია მოხდა მატჩის დაწყებამდე ან ერთ ერთი მონაწილე არ გამოვიდა კორტზე, მაშინ ამ ასპარეზობის ყველა პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1.0-ის ტოლად და ამ თამაშზე დადებული თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.

4. თუ შეხვედრა დროებით შეწყდა და არ დამთავრდა იმავე დღეს და გადაიდო ნებისმიერი მიზეზის გამო, დადებული ფსონი ძალაშია ამ ტურნირის დამთავრებამდე, ვიდრე თამაში არ დასრულდება ან ერთ ერთი მოთამაშე რაიმე მიზეზით (დანებდება, დისკვალიფიკაცია ან სხვა) არ გამოეთიშება ტურნირს. ინფორმაცია კორტის საფარის შესახებ ატარებს საინფორმაციო ხასიათს. კორტის შეცვლის შემთხვევაში ფსონები რჩება ძალაში. თამაშის ფორმატის შეცვლის შემთხვევაში ყველა პოზიციაზე (მოგება, წაგება, ტოტული) ფსონი უქმდება.

5. ჩოგბურთში არა აქვს მნიშვნელობა წყვილში, რომელი მოთამაშე იქნება დასახელებული წყვილში პირველ და მეორე პოზიციაზე, მიუხედავად იმისა თუ სად ტარდება ტურნირი. ჩოგბურთში წყვილთა შეხვედრებში გადამწყვეტ სეტში გათამაშებული სუპერ -ტაიბრეიკი (10 ქულამდე) ითვლება 1(ერთ) გეიმად მაგალითად თუ მატჩი დამთავრდა 6:2, 3:6, 10:7 მატჩის შედეგი იქნება 2:1 ხოლო ტოტალი 18(10:8=18)

იმ შემთხვევაში თუ ზღვარად დასახელებული ქულების რაოდენობა გამოსახულია მთელი რიცხვით (მაგ.:19.0, 20.0, 21.0 და ა.შ.) მაშინ მოქმედებს ზეროს პრინციპი კოეფიციენტი 1.0 - ის ტოლი ხდება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.

კალათბურთი.

1. თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის სამი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, ფრე, მეორე გუნდის მოგება) ფსონები მიიღება ძირითადი გუნდის შედეგზე, თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის ორი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, მეორე გუნდის მოგება) მაშინ ფსონების დაანგარიშება მოხდება დამატებითი დროის გათვალისწინებით.

2. ფსონები მიიღება ასევე ძირითადი თამაშის ფორებზე და თამაშის ტოტალზე. შესაბამისად თუ გამოცხადებულია თამაშის სამი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, ფრე, მეორე გუნდის მოგება) ფსონების დაანგარიშება მოხდება ძირითადი დროის შედეგის გათვალისწინებით და შესაბამისად თუ გამოცხადებულია თამაშის ორი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, მეორე გუნდის მოგება) მაშინ ფსონების დაანგარიშება მოხდება დამატებითი დროის გათვალისწინებით.

3. ფსონები მიიღება თამაშის პირველი ნახევრის შედეგზე, ფორაზე და ტოტალზე.

4. ფსონები მიიღება აგრეთვე თამაშის პირველი მეოთხედის შედეგზე, ფორაზე, ტოტალზე.

5. ერთი გუნდის მიერ აღებულ ქულათა რაოდენობაზე.

ჰოკეი

1. თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის სამი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, ფრე, მეორე გუნდის მოგება) ფსონები მიიღება ძირითადი დროის შედეგზე, თუ პროგრამაში არ არის მითითებული ოვერტაიმით (ბულიტები მხედველობაში არ მიიღება). თუ პროგრამაში გამოცხადებულია თამაშის ორი პოზიცია (პირველი გუნდის მოგება, მეორე გუნდის მოგება) მაშინ ფსონებს დაანგარიშება მოხდება დამატებითი დროის გათვალისწინებით. იგივე წესის მიხედვით ფსონები მიიღება აგრეთვე ფორებზე და ტოტულებზე.

2 . ფსონები მიიღება თამაშის  პერიოდებიის შედეგზე, ფორაზე და ტოტალზე.

3. რომელ პერიოდში გავა მეტი შაიბა.

4.  ერთი გუნდის მიერ გატანილი შაიბის რაოდენობა.

რაგბი

სპორტული გუნდური თამაშის სახეობა ოვალური ბურთით, რომელსაც ორივე გუნდის თითოეული მოთამაშე ერთმანეთისათვის ხელით და ფეხით ბურთის გადაცემით ცდილობს დაამიწოს იგი მოწინააღმდეგის ჩათვლის მოედანში, მოწინააღმდეგის კარს მიღმა ან გაიტანოს H - ის ფორმის კარში.

თამაშის მიზანია ორმა 15 კაციანმა გუნდმა, წესების დაცვით მოაგროვოს შეძლებისდაგვარად მეტი ქულა. გუნდი რომელმაც მეტოქეზე მეტი ქულა მოაგროვა, ითვლება გამარჯვებულად. ქულების დაგროვება ხდება ლელოს გატანით ან დარტყმის შესრულებით. ლელოს გატანა არის მოთამაშის შესვლა მოწინააღმდეგე გუნდის ჩათვლის მოედანზე და ბურთის მიწაზე დადება. ლელოს გამტანი გუნდი იღებს 5 ქულას.

არეკნი - თამაშის დროს ბურთის დარტყმა. ფასდება 3 ქულით.

ჯარიმა - ფასდება 3 ქულით.

გარდასახვა - ინიშნება ლელოს გატანის შემდეგ და ირტყმება ლელოს გატანის ხაზის გასწვრივ. ფასდება 2 ქულით.

მატჩი იყოფა ორ ტაიმად, თითო ტაიმის ხანგრძლივობა 40 წუთია.

1. ფსონები მიიღება როგორც პირველი გუნდის მოგებაზე, ასევე ფრეზე და მეორე გუნდის მოგებაზე.

2. ფსონები მიიღება ფორაზე და გატანილი ბურთების ტოტალზე.

ფრენბურთი

მეტად პოპულარული სპორტის გუნდური სახეობა, რომელშიც ორი გუნდი (თითოეულში ექვსი მოთამაშე) ცდილობს ქულები მოაგროვოს მოწინააღმდეგის მოედანში ბურთის ჩაგდებით. მატჩი ფრენბურთში სამი პარტიის მოგებამდე გრძელდება. თითოეული პარტია კი 25 ქულამდე (მეხუთე პარტია 15 ქულამდე). ამასთან აუცილებელია მინიმუმ ორ ქულიანი სხვაობა (ანუ 25-24 ზე თამაში არ მთავრდება და გრძელდება ორ ქულიანი უპირატესობის მოპოვებამდე).

1. ფსონები მიიღება მოგებაზე მატჩში ან სეტში.

2. ფორაზე და ტოტალზე.

3. ფორები და ტოტალი აღინიშნება თამაშის ქულების მიხედვით.

ხელბურთი

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გავრცელებული გუნდური სპორტული თამაში, სადაც შვიდი წევრისაგან შემდგარი ორი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს. მოთამაშეები თამაშობენ მხოლოდ ხელით და ცდილობენ მოწინააღმდეგის კარში გაიტანონ მეტი ბურთი. ხელბურთს თამაშობენ მოფიცრულ იატაკიან დარბაზში. მოედნის ზომებია 20:40მ. პირით ხაზებს შუა დგას ბადიანი კარები, რომლის სიგანე 3, ხოლო სიმაღლე 2 მეტრია. თამაში შედგება ორი 30 წუთიანი (წმინდა დრო) ტაიმისგან, ათწუთიანი შესვენებით. გუნდში 12 მოთამაშეა (7 მოედანზე და 5 სათადარიგო)

1. ფსონები მიიღება როგორც პირველი გუნდის მოგებაზე, ასევე ფრეზე და მეორე გუნდის მოგებაზე.

2. ფსონები მიიღება ფორაზე და გატანილი ბურთების ტოტალზე.

წყალბურთი

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გავრცელებული გუნდური სპორტული თამაში, სადაც შვიდი წევრისგან (ერთი მეკარე) შემდგარი ორი გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს. გუნდის მიზანია საკუთარი კარის დაცვა და მეტოქე გუნდის კარში ბურთის გატანა. წყალბურთს თამაშობენ 50 მეტრიან აუზში. სათამაშო მოედნის ზომებია: 20:30 წყლის სიღრმე არა ნაკლებ 2 მეტრი. კარის ზომაა 3:09. თამაშობენ ოთხ რვა წუთიან პერიოდს (სუფთა დრო). შესვენება 2 წუთი (მეორე შესვენება 5 წუთი)

1. ფსონები მიიღება პირველი გუნდის მოგებაზე, ფრეზე, მეორე გუნდის მოგებაზე.

2. ფსონები მიირება ფორაზე და ბურთების ტოტალზე.

ბეისბოლი

თამაშში მონაწილეობს ორი გუნდი, რომლებიც რიგ რიგობით თამაშობენ თავდასხმას და დაცვას. თამაშის მიზანია მოწინააღმდეგეზე მეტი ქულის დაგროვება. ქულა ჩაითვლება თუ მოთამაშე რომელიც თამაშობს თავდასხმის გუნდში გაირბენს რიგ რიგობით ყველა ბაზას. (ბაზა-კვადრატი-30X30 სმ). მატჩი შედგება პერიოდებისაგან-: "ინინგი" თითოეულში ორივე გუნდი თამაშობს თავდასხმასაც და დაცვასაც. ძირითადად თამაში შედგება 9 ინინგისაგან.

თამაშის ფრედ დამთავრების შემთხვევაში ინიშნება დამატებითი ინინგი. გამონაკლისს წარმოადგენს იაპონიის ბეისბოლი (NPB) სადაც შესაძლებელია თამაში დამთავრდეს ფრედ.

ბეისბოლში თუ თამაში არ ჩატარდა ან დაიწყო და არ დასრულდა (წვიმის ან სხვა ნებისმიერი მიზეზის გამო)

კოეფიციენტი ჩაითვლება ერთის ტოლად.

1. ამერიკული ბეისბოლი (MLB)- ფსონები მიიღება დამატებითი ინინგების გათვალისწინებით.

2. იაპონიის ბეისბოლ (NPB)-თამაშის ფრედ დამთავრების შემთხვევაში (ზოგჯერ შესაძლებელია თამაშის ფრედ დასრულების შემთხვევაში დაინიშნოს დამატებითი ინინგი, ამ შემთხვევაში დაფიქსირდება შედეგი დამატებითი ინინგის გათვალისწინებით) მოთამაშეს თანხა უბრუნდება.

3.თუ მატჩში ნათამაშებია 5 ინინგზე ნაკლები, ფსონები ექვემდებარება დაბრუნებას.

4.თუ თამაში გადაიდო გამოცხადებულ დროზე 24 საათზე დიდი ხნის ვადით, თამაშზე დადებული ფსონი უქმდება და თანხა მოთამაშეს უბრუნდება.

პლაჟის ფრენბურთი 

1.ფსონები სპორტის ამ სახეობაზე მიიღება პირველი ან მეორე მოთამაშის (წყვილის) მოგებაზე.

2.ფორებზე და ტოტალზე. ფორა და ტოტალი სპორტის ამ სახეობაში მიეთითება ქულებით.

ამერიკული ფეხბურთი

თამაშის მიზანია მაქსიმალური ქულების დაგროვება, ბურთის მოწინააღმდეგის ჩათვლის მოედანზე შეტანით, ან მოედნიდან კარებში გატანით. იგებს ის გუნდი, რომელიც დააგროვებს მეტ ქულას. პროფესიულ ფეხურთში მატჩის ხანგრძლივობა შეადგენს 60 წუთს. სათამაშო დრო დაყოფილია ოთხ მეოთხედად, თითოეული 15 წუთი. თამაშის დროს სხვადასხვა მიზეზით საათი ხშირად ჩერდება, ამიტომ თამაში შეიძლება გაგრძელდეს 3 საათზე მეტ ხანს. ორივე გუნდს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს ტაიმ აუტი თამაშის ორივე ნახევარში.

თუ თამაში დამთავრდა ფრედ, ინიშნება დამატებითი დრო. დამატებითი დრო გრძელდება 15 წუთი, თამაში მთავრდება როდესაც ერთ ერთი გუნდი გაიტანს ოქროს გოლს. თუ დამატებითი 15 წუთის განმავლობაშიც ვერცერთმა გუნდმა ვერ გაიტანა გოლი ფიქსირდება ფრე.

1. ამერიკულ ფეხბურთზე ფსონები მიიღება რომელიმე გუნდის მოგებაზე. მატჩის შედეგი ფიქსირდება დამატებითი დროის გათვალისწინებით. თუ დამატებითი დროის შემდეგ თამაში დამთავრდა ფრედ კოეფიციენტი გახდება ერთის ტოლი და მოთამაშეს თანხა დაუბრუნდება.

2. ფსონები მიიღება აგრეთვე ფორაზე და ტოტალზე.

ავსტრალიური ფეხბურთი

თამაშში მონაწილე თითოეული გუნდის მიზანია მოწინააღმდეგე გუნდის კარის აღება და ამით რაც შეიძლება მეტი ქულის დაგროვება. თითოეულ გუნდს გააჩნია ორი კარი, რომლებიც განთავსებულია ერთმანეთში, დიდ კარში გატანილი გოლისთვის გუნდს ენიჭება ერთი ქულა, ფეხით გატანილ გოლზე პატარა კარებში 6 ქულა. კარის სიმაღლე არ არის განსაზღვრული. ბურთით ხელში შეიძლება გაკეთდეს 10 ნაბიჯი, შემდეგ ბურთი უნდა გადაეცეს სხვას, ან გაგრძელდეს მოძრაობა ბურთთან ერთად ბურთის მიწასთან შეხების შემდეგ. თითოეულ გუნდში 18 მოთამაშეა. მინდორი ოვალურია სიგრძე 185 მ. სიგანე 155 მ. მატჩი შედგება ოთხი პერიოდისგან, თითოეულის ხანგრძლივობა არის 20 წუთი. (სულ 80 წუთი)

1. შედეგი განისაზღვრება ძირითადი დროს გათვალისწინებით.

2. ფსონები მიიღება როგორც ფორებზე ასევე თამაშის ტოტალზე.

3. ფსონები მიიღება აგრეთვე მატჩის პირველ ნახევარზე. ასეთ შემთხვევაში დადებული ფსონის დაანგარიშება ხდება ძირითადი დროის პირველი ნახევრის შედეგით.

ბილიარდი

1. ფსონები მიიღება ტურნირში გამარჯვებაზე. თუ მოთამაშე გამოეთიშა ტურნირს ამ შემთხვევაში მასზე დადებული ფსონი წაგებულად ითვლება.

2. ფსონი მიიღება მოთამაშის გამარჯვებაზე. მოთამაშე გამარჯვებულად ითვლება თუ ის გადავა ტურნირის შემდეგ ეტაპზე. თუ მოთამაშემ არ დაიწყო თამაში ყველა ფსონი გაუქმებულად ითვლება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.

მაგიდის ჩოგბურთი

ასევე ცნობილია, როგორც პინგ-პონგი ერთ ერთი პოპულარული თამაშის სახეობაა მსოფლიოში. მისი არსია მსუბუქი, ღრუიანი ბურთის მოწინააღმდეგესთვის ისეთი კუთხით ჩაწოდება, რომ მან მისი უკუდარტყმა ვეღარ მოახერხოს.

1. ფსონები სპორტის ამ სახეობაზე მიიღება პირველი ან მეორე მოთამაშის მოგებაზე.

2. ფორებზე და ტოტალზე.

3. ფორა და ტოტალი სპორტის ამ სახეობაში მიეთითება ქულებით.

ფორმულა 1

1. ფსონები მიიღება როგორც უშუალოდ რბოლაზე ასევე კვალიფიკაციაზე

-რბოლის ან კვალიფიკაციის გამარჯვებული

-რბოლაში ან კვალიფიკაციაში პირველი სამეული

-რბოლაში ან კვალიფიკაციაში პირველი ექვსეული

-რამდენი პილოტი დაამთავრებს რბოლას

-სწრაფი წრე. (რომელი პილოტი აჩვენებს ყველაზე მცირე დროს წრეზე)

-ორი პილოტი შედარება  (ვინ მიაღწევს უკეთეს შედეგს რბოლაში)

კრივი

1. თუ რომელი მოკრივე შეიცვალა, კოეფიციენტი ხდება ერთის ტოლი და თანხა მოთამაშეს უბრუნდება.

2. ფსონები მიიღება პირველი მოკრივის მოგებაზე, ფორაზე, მეორე მოკრივის მოგებაზე.

3. თუ ორთაბრძოლა გადაიდო 24 საათზე მეტი ხნით ფსონები უქმდება და თანხა უბრუნდება მოთამაშეს.

4. ფსონები მიიღება აგრეთვე რაუნდების რაოდენობაზე.

დარტსი

ინდივიდუალური შეჯიბრება მოკლე (30,5 სმ) ხელშუბის ტყორცნაში. მოასპარეზენი ხელშუბებს 2,37მ. მანძილიდან ტყორცნიან ვერტიკალურად განლაგებულ მრგვალ სამიზნეში, რომლის ცენტრიც იატაკს 173 სმ.ით არის დაშორებული. სამიზნე 20 ტოლ სექტორადაა დაყოფილი. სექტორები დანომრილია 1 დან 20 მდე. გარდა ამისა, სამიზნეზე დახაზულია სამი, ერთმანეთის მიმართ კონცენტრულად განლაგებული წრე. ხელშუბის მოხვედრება პირველ (ანუ გარე) წრეში იძლევა სექტორის ნომერის ტოლი რაოდენობის ქულებს. შუა (ანუ გასამმაგების) წრეში მოხვედრისას მსროლელი ქულას იღებს შემდეგი ფორმულით: სექტორის ნომერი გამრავლებული სამზე. შიდა (გაორმაგების) წრეში მოხვედრისას სექტორის ნომერი ორზე მრავლდება, ცენტრში მორტყმას კი 50 ქულა მოაქვს.

სპორტის ამ სახეობაზე ფსონები მიიღება:

1. ტურნირში გამარჯვებულზე

2. ორი მოთამაშის შედეგის შედარებაზე (ვინ უკეთეს შედეგს მიაღწევს)

ველოსპორტი

1. ფსონები მიიღება მრბოლელის ტურნირში გამარჯვებაზე.

2. ფსონები მიიღება თუ ორი მრბოლელიდან რომელიმე მიაღწევს უკეთეს შედეგს გარკვეულ ეტაპზე. ამ შემთხვევაში ორივე მრბოლელმა უნდა აიღოს სტარტი, თუ ერთი მრბოლელი ვერ დაამთავრებს ეტაპს მეორე ითვლება მოგებულად. თუ ვერცერთი ვერ დაამთავრებს ეტაპს ფსონი გაუქმებულად ითვლება და თანხა მოთამაშეს უბრუნდება.

ბადმინტონი

ოლიმპიური სპორტის სახეობაა, რომელიც არის ჩოგბურთის მსგავსი თამაში მაღლა გაჭიმული ბადის თავზე ჩოგნით ისვრიან კორპის ან პლასმასის ძაბრისებურ ბურთს (ვოლანს). მას ძირითადად დარბაზში თამაშობენ. თამაში ხდება ორ მოწინააღმდეგეს შორის, თითოეულ მხარეს წარმოადგენს (ერთეულებში) ან ორი (წყვილებში) მოთამაშე(ები). მისი ხანგრძლივობა 21 (მაქსიმუმ 31) ქულამდე. გამონაკლისი 20:20-ზე ხდება თამაშის ავტომატური გაგრძელება.

1. ფსონები სპორტის ამ სახეობაზე მიიღება პირველი ან მეორე მოთამაშის (წყვილის) მოგებაზე.

2. ფორებზე და ტოტალზე.

ფორა და ტოტალი სპორტის ამ სახეობაში მიეთითება ქულებით.

ჰოკეი ბურთით(ბენდი)

გუნდური სპორტული თამაში, ტარდება ყინულის მოედანზე ორი გუნდის მონაწილეობით (ათი მოთამაშე თითოეულ გუნდში და თითო მეკარე). თამაში შედგება 2 ტაიმისგან თითოეული 45 წუთის ხანგრძლივობით.

1. თუ პროგრამაში არ არის სხვა რამ მითითებული ფსონები დაიანგარიშება თამაშის 90 წუთის გათვალისწინებით (3 პერიოდი თითო 30 წუთი ან 2 ნახევარი თითო 45 წუთი). დამატებითი დრო მხედველობაში არ მიიღება.

2. ფსონები მიიღება: პირველი გუნდის მოგება, ფრე, მეორე გუნდის მოგება.

3. ფორაზე და გატანილი ბურთების ტოტალზე.

ბალახის ჰოკეი, წყალბურთი, ფუტზალი, პლაჟის ფეხბურთი

1. ფსონები მიიღება პირველი გუნდის მოგებაზე, ფრეზე, მეორე გუნდის მოგებაზე.

2. ფსონები მიიღება ფორაზე და ბურთების ტოტალზე.

 


„ცოცხალის" თამაშის წესები.

 

ტოტალიზატორი ცოცხლის შედეგების დაფიქსირებისას სარგებლობს შემდეგი საიტებით:

ჩემპიონთა ლიგა. ევროპის თასი(უეფას თასი)-  - - - -  www.uefa.com

ევროპის ჩემპიონატი და შესარჩევი ეტაპი.-   - - - - -   www.uefa.com

მსოფლიო ჩემპიონატი და შესარჩევი ეტაპი.- - - - -  -  www.fifa.com

გერმანიის ჩემპიონატი- --- - - - - - - - - - - - - - - -    www.bundesliga.de

იტალიის ჩემპიონატი-  - - - - - - - - - - - - - - - - - -    www.legaseriea.it/it

ინგლისისა ჩემპიონატი -   - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - www.sportinglife.com. www.premierleague.com

ესპანეთის ჩემპიონატი-   - - - --   - - - - - - - - - - - -  www.marca.com www.lfp.es  www.rfef.es

საფრანგეთის ჩემპიონატი-  - - - - - - - - - - - - - - - -  www.lequipe.fr www.ligue1.com

რუსეთის პრემიერლიგა-  - - - - - - - - - - - - - - - - -   www.rpfl.orghttp://www.championat.com/

 

სხვა ქვეყნის ჩემპიონატების საიტების დაზუსტება, რომელიც ჩამონათვალში არ არის, შესაძლოა ტოტალიზატორის ოფისებში მენეჯერთან ან ცხელ ხაზზე რომელიც მითითებულია ბილეთის უკანა მხარეზე და ვებ გვერდზე -www.LIDER-BET.com

 

„ცოცხლის" გათამაშების პოზიციები:

1. ვინ დაიწყებს თამაშს: რომელი გუნდი შეიყვანს თამაშში ბურთს. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის მიღება წყდება მატჩის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე.

2. ვინ მოაწვდის პირველ აუტს: ამ კატეგორიაში ფსონის დამდებმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი მოაწვდის პირველი ბურთს გვერდითი ხაზიდან. იმ შემთხვევაში თუ გუნდის მოთამაშე აუტის ჩამოწოდების დროს დაარღვევს წესს (ანუ არასწორად ჩამოაწვდის მას და მატჩის მთავარი არბიტრი აუტის ჩამოწოდების უფლებას გადასცემს მეორე გუნდს), გამარჯვებულია ფსონი, რომელიც დადებულია გუნდზე რომელმაც პირველად მოიპოვა აუტის ჩამოწოდების უფლება. მიუხედავად იმისა თუ შემდგომში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს არბიტრი. თუ შემთხვევით მატჩის ტრანსლაციისას არ გამოჩნდა პირველი აუტის ჩამოწოდების მომენტი და შესაბამისად არც ინტერნეტ საიტების საშუალებით გაირკვა აღნიშნული ფსონის შედეგი, ფსონის კოეფიციენტი 1.0-ის ტოლად ითვლება!

3. ვინ მოაწვდის პირველ კუთხურს: აღნიშნული ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი მოაწვდის პირველ კუთხურს. თუ მატჩის ტრანსლაციის დროს არ გამოჩნდა პირველი კუთხურის ჩამოწოდების მომენტი მაშინ ტოტალიზატორი ეყრდნობა ინტერნეტ საიტებით მიღებულ იმფორმაციას, მაგრამ თუ ინტერნეტის საშუალებით ვერ გაირკვა აღნიშნული შედეგი, ფსონის კოეფიციენტი 1- ის ტოლად ითვლება!

4. პირველი კუთხურის დრო: პირველი კუთხურის დროდ ფიქსირდება ბურთის კუთხურზე გადასვლის და არა მოწოდების დრო. (ჩანაწერის არქონის შემთხვევაში, განისაზღვრება ტოტალიზატორის მიერ მითითებულ საიტზე არსებული დროით).

5. რამდენი კუთხური ჩამოწოდდება მატჩში: ფსონი იდება მატჩის ძირითად დროში ჩამოწოდებული კუთხურების მეტ-ნაკლებობის გამოცნობაზე. თუ მატჩში ბურთი გადავიდა კუთხურზე, მაგრამ დროის ამოწურვის ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მსაჯმა აღარ ჩამოაწოდებინა კუთხური, მაშინ ასეთი კუთხური ანგარიშში არ ჩაითვლება!

6. კუთხურების ფორა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს პირველი გუნდის მიერ მოწოდებული კუთხურების რაოდენობის შეფარდება მეორე გუნდის მიერ მოწოდებული კუთხურების რაოდენობასთან მითითებული ფორის შესაბამისად! (გადასულ, მაგრამ არაჩამოწოდებული კუთხურის შემთხვევაში, მოქმედებს იგივე წესი, რაც განხილულია „რამდენი კუთხური ჩამოწოდდება მატჩში" კატეგორიის შემთხვევაში).

7ვინ მიიღებს პირველ ყვითელ ბარათს: ამ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს თუ მინდორზე მყოფი თამაშში მონაწილე რომელი გუნდის მოთამაშე მიიღებს პირველ ყვითელ ბარათს. თუ მსაჯმა ორივე გუნდის წარმომადგენელს დროის ერთ მონაკვეთში უჩვენა ყვითელი ბარათი ასეთ შემთხვევაში პირველი ყვითელი ბარათის მიმღებად ჩაითვლება ის ფეხბურთელი, რომელსაც მსაჯმა პირველად უჩვენა აღნიშნული ბარათი. ასეთ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ჩანაწერს. ჩანაწერის არ არსებობის შემთხვევაში, ან არსებული ჩანაწერიდან ვერ ხერხდება დადგენა თუ ვის უჩვენა პირველი ყვითელი ბარათი მსაჯმა, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულ პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1,0 ტოლად.

8.ყვითელი ბარათების რაოდენობა:

 ყვითელი ბარათების რაოდენობა: ამ კატეგორიის ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, რა რაოდენობის ყვითელ ბარათს მიიღებს ორივე მოასპარაზე გუნდი ერთად მატჩის ძირითად დროში. მწვრთნელთა კორპუსის სათადარიგო შემადგენლობაში მოთამაშეებისა და შეცვლაზე გასული ფეხბურთელის მიერ მიღებული ყვითელი ბარათი მხედველობაში არ მიიღება. თამაშში დაფიქსირებული ბარათების რაოდენობა განისაზღვრება მხოლოდ ყვითელი ბარათებით, წითელი ბარათი 2 ყვითლად არ ითვლება.

8.იქნება თუ არა პენალტი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, დაინიშნება თუ არა პენალტი მატჩის ძირითად დროში. პენალტი არის ერთადერთი კატეგორია, რომელსაც მსაჯი ასრულებინებს მატჩის ძირითადი დროის გასვლის მიუხედავად, ამიტომ ასეთი პენალტიც ითვლება ანგარიშში. (ლაპარაკია ოვერტაიმამდე და არა ოვერტაიმში დანიშნულ პენალტზე).

9. წითელი ან ყვითელი ბარათი იქნება თუ არა: ფსონის დამდები პირი ვალდებულია გამოიცნოს, მიიღებს თუ არა უშუალოდ მატჩში მონაწილე ფეხბურთელი წითელ ბარათს მატში მონაწილეობის პროცესში! (წითელი ან ყვითელი ბარათების რაოდენობაში არ ჩაითვლება მწრთველზე, სათადარიგო ან უკვე შეცვლილ ფეხბურთელზე ნაჩვენები წითელი ან ყვითელი ბარათი!)

10. პირველი გოლი - მონაწილე გუნდებიდან ერთ-ერთის მიერ პირველი ბურთის გატანა მოწინააღმდეგის კარში.

11რომელ ტაიმში იქნება მეტი ყვითელი ბარათი: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რომელ ტაიმში მიიღებენ მოთამაშეები მეტ ყვითელ ბარათს. არცერთი ბარათის შემთხვევაში ითვლება თანაბრად.

12რომელ ტაიმში მოხდება პირველი შეცვლა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს, რომელ ტაიმში მოხდება პირევლი შეცვლა: I ტაიმში, II ტაიმში თუ შესვენებაზე.

13. პირველი შეცვლა:  თუ ორივე გუნდის მოთამაშის შეცვლა მოხდა დროის ერთ მონაკვეთში, პირველი შეცვლა ჩაეთვლება იმ გუნდს, რომლის ფეხბურთელიც პირველი გამოვა მოედანზე. ასეთ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ჩანაწერს. ჩანაწერის არ არსებობის შემთხვევაში, ან თუ არსებული ჩანაწერიდან ვერ ხერხდება დადაგენა თუ რომელი გუნდის ფეხბურთელი შემოვიდა პირველი მოედანზე ასეთ შემთხვევაში აღნიშნულ პოზიციაზე კოეფიციენტი ჩაითვლება 1,0 ტოლად. თუ ორივე გუნდის მოთამაშის შეცვლა მოხდა შესვენებაზე პირველი შეცვლა ჩაითვლება ერთდროულად.

14.  გაიტანს თუ არა კონკრეტული ფეხბურთელი მატჩში გოლს: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს გაიტანს თუ არა მითითებული ფეხბურთელი გოლს მატჩის ძირითად დროში. თუ მითითებული ფეხმბურთელი ვერ მოხვდა განაცხადში ან მოხვდა განაცხადში, მაგრამ არ მიიღო მონაწილეობა უშუალოდ მატჩის ძირითადი დროის მსვლელობისას (არ იქნება დაყენებული როგორც ძირითად შემადგენლობაში, ასევე არ იქნება შეყვანილი შეცვლაზე) ასეთ შემთხვევაში კოეფიციენტი 1 - ის ტოლად ჩაითვლება.

15. ცოცხლის სტატისტიკური მონაცემების დაფიქსირებისას, ხშირ შემთხვევაში, სხვადასხვა ინტერნეტ საიტების მონაცემები ერთმანეთს არ ემთხვევა, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა ქვეყნებისა თუ საიტების დათვლის პრინციპების არაერთფეროვნებით, რაც აისახება ყვითელი ბარათის, კუთხურების, ჯარიმების, თამაშგარის, კარში დარტყმის, წითელი ბარათის ბურთის ფლობი % და სხვადასხვა შემთხვევების ჩათვლითა თუ არაჩათვლით. აქედან გამომდინარე, „ცოცხალის" შედეგების დაფიქსირებისას ვსარგებლობთ და ვეყრდნობით მხოლოდ ჩვენს მიერ მითითებულ  საიტებზე არსებულ ინფორმაციას. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენს მიერ მითითებულ საიტებს. სხვა საიტებზე არსებული ინფორმაცია მხედველობაში არ მიიღება.                                                                                     

დავის შემთხვევაში გადამწყვეტი როლი ენიჭება ვიდეო ჩანაწერს და ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით მოხდება სადაო საკითხის განხილვა და შედეგის დაფიქსირება გარდა შემდეგი ნომინაციებისა: კარში დარტყმა, ჯარიმების რაოდენობა ბურთის ფლობის %-ობა და თამაშგარე მდგომარეობის, ვინაიდან ჩანაწერის დაკვირვებით შეუძლებელია ამ ნომინაციების ზუსტი განსაზღვრა. აქედან გამომდინარე ასეთი პოზიციების შედეგების განსაზღვრა მოხდება მხოლოდ ტოტალიზატორის მიერ მითითებულ საიტებიდან. ტოტალიზატორი იხსნის ყოველგვარ ვალდებულებას ვიდეო ჩანაწერის წარდგენაზე.                                                                                                                       

16ავტოგოლი არ ითვლება: დუბლში, ჰეთ-თრიკში, პოკერში, იქნება თუ არა გოლი გატანილი თავით და შეცვლაზე შემოსული მოთამაშე გაიტანს გოლს. ავტოგოლი ითვლება მხოლოდ ავტოგოლად.

17. ავტოგოლად ითვლება მოთამაშის მიერ საკუთარ კარში გატანილი გოლი და ანგარიშში ეთვლება მხოლოდ მოწინააღმდეგე მხარეს.

18. ბურთის ფლობის %-ობა, ჯარიმების რაოდენობა განისაზღვრება მხოლოდ ტოტალიზატორის მიერ მითითებული ინტერნეტ საიტების სტატისტიკური მონაცემებიდან.

19. ოფსაიდების რაოდენობა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რამდენი ოფსაიდი იქნება მატჩის ძირითად დროში. (შედეგის დაფიქსირებისას უპირატესობა ენიჭება ოფიციალურ საიტის სტატისტიკის მონაცემს.)

20. დროის რომელ მონაკვეთში გავა I გოლი. აღნიშნულ პოზიციაზე ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს დროის რომელც მონაკვეთში გავა გოლი, დროის მონაკვეთს ადგენს კომპანია და მიუთითებს პროგრამაში შესაბამის გრაფაში. (თუ მითითებულია გოლის დრო 1-23 წუთის ჩათვლით და გოლი გავიდა 23:01წთ-ზე 1-23 წუთის ჩათვლით  გოლის გასვლაზე დადებული ფსონი წაგებულად ჩაითვლება).

21. ორივე ტაიმში 1.5 მეტი გოლი, ამ პოზიციაზე დადებული ფსონი მოგებულად ჩაითვლება თუ ორივე ტაიმში ცალ-ცალკე გავა ორი ან მეტი გოლი, წინააღმდეგ შემთხვევასი ფსონი წაგებულია.

22. ორივე ტაიმში 1.5-ზე ნაკლები გოლი, ამ პოზიციაზე დადებული ფსონი მოგებულად ჩაითვლება თუ ორივე ტაიმში ცალ-ცალკე გავა არა უმეთეს თითო თითო გოლი,  წინააღმდეგ შემთხვევაში ფსონი წაგებულია.

23. „ცოცხლის" დამატებითი პოზიციებზე დადებულ ფსონებზე მოგებები გაიცემა მხოლოდ დაფიქსირებულ და გარკვეულ პოზიციებზე, მატჩის შეწყვეტის შემთხვევაში (თუ მატჩი არ შედგა ერთი კალენდარული დღის განმავლობაში) პოზიციებზე, რომლებზეც მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს გავლენის მოხდენა არ შეეძლო, მოგებბები გაიცემა დამდგარი შედეგის მიხედვით. ( მაგ: თუ მატჩი შეწყდა და ამ დროისთვის იყო დაფიქსირებული ანგარიში 2:1 მოგებები გაიცემა ფსონზე რომელიც დადებული იყო 2.5-ზე მეტ გოლზე ხოლო 2.5-ზე ნაკლებ გოლზე დადებული ფსონი წაგებულად ჩაითვლება) არ შემდგარი პოზიციები (პოზიციები რომლებზეც მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს გავლენის მოხდენა შეეძლოთ) კი ჩაითვლება 1.0-ის ტოლ კოეფიციენტად. ეს პუნქტები ეხება მხოლოდ „ცოცხლის" დამატებით პოზიციებს.

24. შემდეგ ეტაპზე გასვლა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელი გუნდი გავა შემდეგ ეტაპზე.

25. ჯგუფიდან გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი გავა ჯგუფიდან.

26. ჯგუფში პირველი ადგილი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი დაიკავებს ჯგუფში პირველ ადგილს.

27. ნახევარფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ნახევარფინალში გასული გუნდი ან გუნდების  წყვილი.

28. ფინალში გასვლა, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ფინალში მონაწილე გუნდი ან გუნდების წყვილი.

29. ვინ გახდება ბომბარდირი. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ ვინ გახდება ბომბარდირი.

30. დუბლი, ერთმა მოთამაშემ უნდა გაიტანოს ზუსტად 2 გოლი. დანარჩენ სხვა შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

31. ვინ აიღებს თასს. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელი გუნდი აიღებს თასს.

32. ჰეთ-თრიკი ერთმა მოთამაშემ უნდა გაიტანოს ზუსტად 3 გოლი. დანარჩენ სხვა შემთხვევაში ფსონი წაგებულად ჩაითვლება.

33. ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ჯგუფში გატანილი გოლების რაოდენობა.

34. თამაშგარე მდგომარეობის რაოდენობა: ფსონის დამდებმა პირმა უნდა გამოიცნოს რამდენი თამაშგარე მდგომარეობა იქნება მატჩის ძირითად დროში.

LIVE BETTING - სუპერ ლაივის წესები

  სუპერ ლაივის თამაშები და შედეგები მოგვეწოდება კომპანია ბეთრადარიდან www.betradar.com.

სუპერ ლაივი არის ფსონის დადება მიმდინარე თამაშის დროს. სუპერ ლაივზე მოქმედებს შემდეგი წესები.

ფეხბურთი

 • ყველა ფსონი (პირველი და მეორე ტაიმის შემდეგ შესვენების, დამატებითი დროის და პენალტის სერიის გარდა) ჩაითვლება როგორც ძირითადი დრო.
 • თუ მატჩი შეწყდა და განახლდა თამაშის დაწყებიდან 24-სთ განმავლობაში, ყველა ფსონი ჩაითვლება საბოლოო შედეგის შესაბამისად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება. ანუ ჩაითვლება (1,0-ის ტოლად).

ბარათები

 • ყვითელი ბარათი ჩაითვლება ერთ ბარათად, წითელი კ -2 ბარათად. ერთი მოთამაშის მიერ მიღებული მეორე ყვითელი ბარათი, რომელსაც წითლი ბარათი მოჰყვება ბარათად არ ჩაითვლება, შედეგად მოთამაშეს დაუგროვდა სულ სამი ბარათი. (შესაბამისად ერთ მოთამაშეს თმაშის განმავლობაში შეუძლია მიიღოს მაქსიმუმ სამი ბარათი)
 • ანგარიშსწორება წარმოებს მატჩის ძირითდი დროის 90 წუთის განმავლობაში მიღებული ბარათების რიცხვის შესაბამისად.
 • მატჩის დასრულების შემდეგ მიღებული ბარათები არ ჩაითვლება.
 • უმოქმედო მოთმაშეთა მიერ მიღებული ბარათბი (უკვე გამოცვლილი მოთამაშეები, მწვრთნელთა კორპუსი, სათადარიგო სკამზე მყოფი მოთმაშეები,რომლებიც არ გასულან შეცვლაზე) არ ჩათვლება.     

კუთხურები     

 • დანიშნული, მაგრამ შეუსრულებელი კუთხურები არ ჩაითვლება.

                                    

                       ანგარიშწორების და გაბათილების წესები

 

 • თუ მიმდინარე თამაშზე კოეფიციენტები გახსნილი რჩება ისეთი მოვლენის შემდეგ, როგორებიცაა: გოლის გატანა, ყვითელი და წითელი ბარათების ჩევენება, პენალტი, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.
 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 24-საათის განმავლობაში ფსონები ბათილდება.
 • თუ გუნდის სახელწოდება ან მოთამაშეთა სახელები არა სწორად არის მითითებული ფსონები ბათილდება.
 • თუ კოეფიციენტები გაიხსნა არა საკმარისი ან არასწორად ნაჩვენები წითელი ბარათებით, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.
 • თუ დამატებითი ფსონები გაკეთდა მატჩის არასწორი დროის მითითებით (ხუთ წუთზე მეტი) ჩვენ ვიტოვებთ  ფსონების გაბათილების უფლებას.
 • თუ შეტანილია არასწორი ანგარიში, ანგარიშის გამოქვეყნების მომენტისათვის ყველა აღნიშნული კოეფიციენტი ბათილდება.

კალათბურთი

 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 24-საათის განმავლობაში ფსონები ბათილდება.
 • თუ დამატებითი ფსონები გაკეთდა მატჩის არა სწორი დროის მითითებით (ორ წუთზე მეტი) ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.
 • თუ კოეფიციენტი გახსნილი რჩება არასწორი ანგარიშის მითითებით, რაც ფსონებზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ჩვენ ვიტოვებტთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

ჰოკეი

 • თუ მატჩი შეწყდა და განახლდა თმაშის დაწყებიდან 24-საათის განმავლობაში, ყველა მოქმედი ფსონები ჩაითვლება საბოლოო შედეგის შესაბამისად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება.
 • თუ კოეფიციენტები ღია რჩება ისეთი მოვლენების შემდეგ, როგორებიცაა: გოლის ან პენალტის გატანა, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.
 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 24-საათის განმავლობაში ფსონები ბათილდება.

 

ხელბურთი

 • ყველა ფსონები (პირველი და მეორე ტაიმი) ჩაითვლება როგორც ძირითადი დრო.
 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 24-საათის განმავლობაში ფსონები ბათილდება.
 • თუ დამატებითი ფსონები გაკეთდა მატჩის არა სწორი დროის მითითებით (ორ წუთზე მეტი) ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

ჩოგბურთი

 • იმ შემთხვევაში თუ მოთამაშე წყვეტს თამაშს ან უარს აცხადებს მასში მონაწილეობაზე ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება.
 • რაიმე დაყოვნების შემთხვევაში  (წვიმა, სიბნელე) ყველა პოზიცია შეჩერდება და ფსონების მიღება გაგრძელდება მატჩის განახლების მომენტიდან.
 • თუ დამატებითი ფსონები გაკეთდა მატჩის არა სწორი დროის მითითებით (ორ წუთზე მეტი) ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.
 • თუ გუნდის, მოთამაშის/მოთამაშეთა სახელი/სახელები არასწორად არის მითითებული, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

ფრენბურთი

 • იმ შემთხვევაში, თუ მატჩი არ დასრულებულა, ყველა განუხორციელებელი ფსონი  ბათილდება.
 • ოქროს სეტი არ ჩაითვლება არცერთ აღნიშნულ ფსონში.
 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 24-საათის განმავლობაში, ფსონები ბათილდება.
 • თუ კოეფიციენტები გახსნილი რჩება არასწორი ანგარიშის მითთებით, რაც ფსონებზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.

პლაჟის ფრენბურთი

 • იმ შემთხვევაში, თუ მატჩი არ დასრულებულა, ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება.
 • ოქროს სეტი არ ჩაითვლება არცერთ აღნიშნულ ფსონში.
 • თუ მატჩი შეწყვწტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 24-საათის განმავლობაში, ფსონები ბათილდება.
 • თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 24-საათის განმავლობაში, ფსონები ბათილდება.
 • იმ შემთხვევაში თუ გუნდი თამაშს წყვეტს, ყველა განუხორციელებელი ფსონი ბათილდება.

 მინი-ფეხბურთი

 • ყველა ფსონი (პირველი და მეორე ტაიმის შემდეგ შესვენების, დამატებითი დროის და პენალტის სერიის გარდა) ჩაითვლება როგორც ძირითადი დრო.
 • იმ შემთხვევაში თუ გუნდი თამაშს წყვეტს, ყველა განუხორციელებელი ფსონი ჩაითვლება საბოლოო შედეგის შესაბამისად.
 • თუ ბაზარი გახსნილი რჩება ისეთი მოვლენების შემდეგ როგორებიცაა: გოლის გატანა, ყვითელი და წითელი ბარათების ჩვენება, პენალტი, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.
 • თუ კოეფიციენტები გაიხსნა არასწორად ნაჩვენები წითელი ბარათით, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას.
 • თუ დამატებითი ფსონები გაკეთდა მატჩის არასწორი დროის მითითებით (ორ წუთზე მეტი) ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას. თუ მატჩი შეწყვეტილია ან გადატანილია და არ განახლებულა მისი დაწყების მომენტიდან 24-საათის განმავლობაში, ფსონები ბათილდება.
 • თუ გუნდის სახელწოდება ან კატეგორია არასწორად არის მითითებული, ჩვენ ვიტოვებთ ფსონების გაბათილების უფლებას. 
 • სუპერ-ლაივის (მიმდინარე თამაშის) მსვლელობისას კომპანია იტოვებს უფლებას ფსონი გააუქმოს ან (1.0-ის) ტოლად ჩათვალოს შემდეგი ფორსმაჟორული სიტუაციების დროს:
 • ა)ტექნიკური ხარვეზი რომლის დროსაც ვერ ხერხდება გარკვეულ პოზიციებზე რეალური კოეფიციენტების მიცემა და აქედან გამომდინარე ამ პოზიციებზე დარჩენილი იმ მომენტისთვის შეუსაბამო კოეფიციენტი.
 • ბ) თუ ფსონი დადებულია უკვე დაფიქსირებულლი მოვლენის შემდეგ (მაგ:თუ მატჩში გოლი გავიდა 35-წუთზე და გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ხერხდება ამ პოზიციის შეჩერება,და მოთამაშემ ფსონი დადო ამ პოზიციაზე 35-ე წუთის შემდეგ).
 • სუპერ-ლაივის მსვლელობისას ეკრანზე მითითებული დრო და სტატისტიკური მაჩვენებლები ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას მის სიზუსტეზე.

 

ლოტო

საქართველოს ლატარიის კომპანიის მიერ ჩატარებულ ლოტოს ტირაჟებზე შესაბამისი ქვემოთ მოცემული კოეფიციენტების გათვალისწინებით (კოეფიციენტები შეიძლება შეიცვალოს ყოველი ტირაჟის ჩატარების წინ ტოტალიზატორის პროგრამის დამზადების პროცესში) დაიდება ფსონები სხვადასხვა პოზიციებზე და შესაბამისად ტოტალიზატორის პროგრამაში მათ სხვადასხვა ნომრიანი კოდი მიენიჭებათ (კოდების ნუმერაცია დამოკიდებულია ვარიანტების რაოდენობაზე პროგრამაში მთლიანად) მაგალითად:

 

 

www.lotto.coიღი მხოლოდ ძირითადი ი ()

სთი 2 20:30

ო საქართველო

1

2

პირველი ამოსული რიცხვი

კენტი 1.85

ლუწი 1.85

მეორე ამოსული რიცხვი

კენტი 1.85

ლუწი 1.85

მესამე ამოსული რიცხვი

კენტი 1.85

ლუწი 1.85

მეოთხე ამოსული რიცხვი

კენტი 1.85

ლუწი 1.85

მეხუთე ამოსული რიცხვი

კენტი 1.85

ლუწი 1.85

მეექვსე ამოსული რიცხვი

კენტი 1.85

ლუწი 1.85

პირველი ამოსული რიცხვი*

18.5 ზე ნაკლ. 1.85

18.5 ზე მეტი 1.85

მეორე ამოსული რიცხვი*

18.5 ზე ნაკლ. 1.85

18.5 ზე მეტი 1.85

მესამე ამოსული რიცხვი*

18.5 ზე ნაკლ. 1.85

18.5 ზე მეტი 1.85

მეოთხე ამოსული რიცხვი*

18.5 ზე ნაკლ. 1.85

18.5 ზე მეტი 1.85

მეხუთე ამოსული რიცხვი*

18.5 ზე ნაკლ. 1.85

18.5 ზე მეტი 1.85

მეექვსე ამოსული რიცხვი*

18.5 ზე ნაკლ. 1.85

18.5 ზე მეტი 1.85

ამოსული რიცხვების ჯამი (6-ძირითადი)*

106.5 ზე ნაკლ. 2.00

106.5 ზე მეტი 1.70

ამოსული რიცხვების ჯამი (6-ძირითადი)*

108.5 ზე ნაკლ. 1.85

108.5 ზე მეტი 1.85

ამოსული რიცხვების ჯამი (6-ძირითადი)*

110.5 ზე ნაკლ. 1.70

110.5 ზე მეტი 2.00

პირველი ორი ამოსული რიცხვების ჯამი*

36.5 ზე ნაკლ. 1.85

36.5 ზე მეტი 1.85

პირველი სამი ამოსული რიცხვების ჯამი*

54.5 ზე ნაკლ. 1.85

54.5 ზე მეტი 1.85

პირველი ოთხი ამოსული რიცხვების ჯამი*

72.5 ზე ნაკლ. 1.85

72.5 ზე მეტი 1.85

პირველი ხუთი ამოსული რიცხვების ჯამი*

90.5 ზე ნაკლ. 1.85

90.5 ზე მეტი 1.85

1-ლი რიცხვი იქნება უფრო მაღალი თუ მე-2 *

1-ლი 1.85

მე-2 1.85

მე-3 რიცხვი იქნება უფრო მაღალი თუ მე-4*

მე-3 1.85

მე-4 1.85

მე-5 რიცხვი იქნება უფრო მაღალი თუ მე-6*

მე-5 1.85

მე-6 1.85

ამოსული რიცხვები (6-ძირითადი)

კენტი 1.85

ლუწი 1.85

ამოვა რიცხვი 1 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 2 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 3 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 4 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 5 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 6 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 7 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 8 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 9 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 10 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 11 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 12 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 13 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 14 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 15 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 16 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 17 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 18 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 19 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 20 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 21 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 22 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 23 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 24 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 25 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 26 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 27 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 28 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 29 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 30 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 31 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 32 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 33 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 34 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 35 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

ამოვა რიცხვი 36 (6-ძირითადი) *

კი 5.50

არა 1.10

მეშვიდე ბონუს რიცხვი*

18.5 ზე ნაკლ. 1.85

18.5 ზე მეტი 1.85

მეშვიდე ბონუს რიცხვი*

კენტი 1.85

ლუწი 1.85

 

 

SPINBET

Spin - Bet არის თამაში, რომელიც ითვალისწინებს შპს ლიდერბეთ-სლოტის კუთვნილ ელექტრონულ პორტალზე, შპს ლიდერ-ბეთ სლოტის მიერ დაქირავებული პირების მიერ წინასწარ შეთანხმებულ სლოტ - თამაშში, ასევე წინასწარ შეთანხმებული დროის მონაკვეთში განახორციელონ სპინების დატრიალება. აღნიშნული სპინების დადება ლაივ რეჟიმში გადაიცემა ვიდეო პორტალ ლიდერბეთ-ის ვებ გვერძე და youtube-ზე, ლაივ სტრიმის მეშვეობით. შპს ლიდერ-ბეთ სლოტის მიერ დაქირავებული პირების მიერ წინასწარ შეთანხმებულ სლოტ - თამაშში, ასევე წინასწარ ცნობილ დროის მონაკვეთში სპინების დატრიალების დროს შპს ლიდერბეთ-სლოტი უზრუნველყოფს კომპანიის მომხმარებლების მხრიდან დასატრიალებელი სპინების შედეგებთან მიმართებაში ფსონების მიღებას. შესაბამისად მომხმარებლებს ექნებათ საშუალება წინასწარ იცოდნენ სლოტების ჩამონათვალი, სპინების დატრიალების დროისა და დასატრიალებელი სპინების რაოდენბობის შესახებ ინფორმაცია.

თითოეულ თამაშს ექნება უნიკალური ნომერი, რომელიც იქნება მითითებული როგორც ლიდერბეთის პროგრამაში, ასევე იქნება მითითებული ლაივ სტრიმის დროს. ფსონების განთავსება მოხდება წინასწარ გამოცხადებული დასატრიალებელი სპინების რაოდენობაზე მომხდარ მოვლენებზე, ანუ იმ შედეგზე რაც დაჯდება წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობით სპინების სრულად დატრიალების შედეგად. კოეფიციენტები გამოტანილი იქნება ლიდერბეთის პროგრამაში მაგალითად: 100 სპინი 3,2 ლარიანი. რაც ნიშნავს რომ, წამყვანები მითითებულ სლოტზე დაატრიალებენ 100 სპინს, თითო სპინის ღირებულება იქნება 3,2 ლარი (სამი ლარი და 20 თეთრი).

ფსონი მიიღება:

„ბალანსი“ – შპს ლიდერ-ბეთ სლოტის მიერ დაქირავებული პირების მიერ წინასწარ შეთანხმებულ სლოტ - თამაშში, ასევე წინასწარ შეთანხმებული დროის მონაკვეთში განხორციელებული წინასწარ ცნობილი რაოდენობის სპინების დატრიალების შედეგად მათ ანგარიშზე არსებული საბოლოო ბალანსი ნაკლებია ან მეტი ლიდერბეთის მიერ მოცემულ ტოტალზე. „იქნება თუ არა ბონუს რაუნდი“ - წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობის სპინის დატრიალების განმავლობაში იქნება თუ არა ბონუს რაუნდი. „სიმბოლოების რაოდენობა“ – წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობის სპინების დატრიალების განმავლობაში, მითითებული სიმბოლო ნაკლები იქნება თუ მეტი მითითებულ ტოტალზე.

შედეგების დაფიქსირება ხდება ლაივ სტრიმის ჩანაწერის მიხედვით.

ლაივ სტრიმი და ლაივ სტრიმის ჩანაწერების ნახვა შესაძლებელი იქნება ლიდერ ბეთის ვებ გვერძე და ასევე თითოეული თამაშის წინ მითითებულ ვიდეო პორტალ youtube-ის შესაბამის მისამართზე.

თუ გათამაშება ტექნიკური ან/და სხვა ნებისმიერი მიზეზით შეწყდა პირდაპირი ეთერის დროს და არ განახლდა 15 (თხუთმეტი) წუთის განმავლობაში, დაფიქსირდება მხოლოდ ის ფსონები რაც უკვე გარკვეული არის სტირმის შეწყვეტის მომენტში, დანარჩენი ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1.0)

მაგალითად: თუ ლაივ სტრიმი ნებისმიერი მიზეზით შეწყდა და არ განახლდა 15 (თხუთმეტი) წუთის განმავლობაში და მომხარებელს უდევს ფსონი „ბალანსი 285,5-ზე მეტი“ და შეწყვეტის მომენტში ბალანსი უკვე იყო 285,5 ზე მეტი, მეტობაზე განთავსებული ფსონი ჩაითვლება მოგებულად ხოლო ნაკლებზე განთავსებული ფსონი წაგებულად, ხოლო შეწყვეტის მომენტში თუ ბალანსი იყო 285,5 ზე ნაკლები, ასეთ შემთხვევაში ნაკლებზეც და მეტზეც განთავსებული ფსონები უქმდება (კოეფიციენტი 1,0).

თუ გათამაშება არ დაიწყო მითითებული დროის შემდეგ 3 (სამი) საათის განმავლობაში ამ გათამაშებაზე ყველა ფსონი უქმდება (კოეფიციენტი 1,0)

ფეხბურთი

თამაში იწყება ყოველ 5 წთ-ში და მიმდინარობს 90 წამი.

ფსონის ტიპი :

1  - პირველი გუნდის მოგება

X - ფრე

2 -მეორე გუნდის მოგება

1X - პირველი გუნდის მოგება ან ფრე

12-პირველი ან მეორე გუნდის მოგება

X2-მეორე გუნდის მოგება ან ფრე

მეტი - 1,5ზე მეტი

ნაკლები -1,5 ზე ნაკლები 

კი  - გოლი გავა

არა - 0,0

ძირითდი შედეგი

 • ანგარიშის გამოცნობა - მატჩის ძირითადი/ შედეგი
 • გოლების რაოდენობა - ორივე გუნდის მიერ გატანილი გოლების ჯამი.

მინიმალური ფსონია 0.10 ლარი. მაქსიმალური მოგებაა 50000 ლარი. დადებული ფსონი არ იცვლება და არ უქმდება.

ფსონის დამდები პირი თვითონ არანაირად არ ღებულობს მონაწილეობას თამაშში, როგორც ზემოთ აღინიშნა  იგი მხოლოდ და მხოლოდ დებს ფსონს და მოგების შემთხვევაში იგი მიიღებს თანხას, რომელიც დადებული ფსონისა და იმ დროს არსებული შესაბამისი კოეფიციენტის ნამრავლის ტოლი იქნება.

 

 


თამაშის წესი

VTO გაძლევთ საშუალებას დადოთ ფსონი ვირტუალურ ჩოგბურთზე ნაღდი ფულით, 24 საათიან რეჟიმში. პარალელურ რეჟიმში, იმართება 2 თასის ტურნირი ოლიმპიური სისტემით. თითო ტურნირი შედგება 4 რაუნდისგან, რომელშიც 16 მოთამაშე იწყებს მონაწილეობას (რაუნდი 16, რაუნდი 8, ნახევარფინალი, ფინალი). იმისთვის, რომ ვუზრუნველყოთ მდგრადი დრო ფსონის დადებისათვის, GUI ყოველთვის მონაცვლეობს 2 ტურნირში მრგვალ პლაცდარმაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბალახის თასის რაუნდს მოყვება HARD კორტის თასის რაუნდი და პირიქით.

 

ინფორმაცია ტურნირზე

პარალელური ტურნირების მსვლელობის გამო ერთი თასის გათამაშება გრძელდება 25:30 წუთამდე, რომელიც არ მოიცავს ტურნირის 15 წამიან დაწყებამდე პერიოდს, თასის რაუნდის 3:30 წუთიან პერიოდს თასის თითო რაუნდში და ბოლო 15 წამიან „თასის აღნიშვნის" პერიოდს თითოეული თასის დასრულებისას.
ინფორმაცია თასის რაუნდზე
თითო თასის რაუნდი გრძელდება 3:30 წუთამდე. ყველა ხელმისაწვდომი მატჩი არის მთლიანად გაშუქებული თასის რაუნდის მიხედვით (რაუნდი 16 =8 მატჩს, რაუნდი 8 =4 მატჩს, ნახევარ-ფინალი = 2 მატჩს, ფინალი = 1 მატჩს), როდესაც ვიდეობის ჩართვა მატჩებს შორის მომხმარბლის ნებასურვილზეა დამოკიდებული.


ფსონის დადება

ფსონის დადება VTO მატჩზე ნებადართულია მატჩის დაწყებამდე 10 წამით ადრე. ფსონოს დადება შესაძლებელია თამაშის სეტზე და თამაშის ეტაპზე. ბაზრები ფსონის დადებისთვის მუდამ ღიაა მინიმუმ 3:30 წუთით მატჩის დაწყებამდე (ფსონის დადება მომდევნო ხელმისაწვდომ ბალახის კორტის რაუნდზე, მაშინ როცა მიმდინარეობს HARD კორტის რაუნდი და პირიქით). ძალაშია მატჩთან დაკავშირებული ფსონის დადების შემდეგი ვარიანტები:
ფსონი თამაშის დონეზე
პირველ სეტში პირველი თამაშის გამარჯვებული ( 1 - იგებს მასპინძელი მოთამაშე, 2 - იგებს სტუმარი მოთამაშე).
პირველ სეტში პირველი თამაშის ზუსტი ანგარიში გეიმი - 0; გეიმი - 15; გეიმი - 30; გეიმი - 40; 0 - გეიმი; 15 - გეიმი; 30 - გეიმი; 40 - გეიმი).

 

ფსონი სეტის დონეზე

პირველი სეტის გამარჯვებული ( 1 - იგებს მასპინძელი მოთამაშე, 2 - იგებს სტუმარი მოთამაშე).
პირველი სეტის სწორი ანგარიში: (6:0; 6:1; 6:2; 6:3; 6:4; 7:5; 7:6 - 0:6; 1:6; 2:6; 3:6: 4:6; 5:7; 6:7).
პირველ სეტში თამაშების საერთო რაოდენობა: (მეტი/ ნაკლები, 3 განსხვავებული პოზიცია).
პირველ სეტში თამაშების კენტი/ლუწი რაოდენობა: (კენტი/ლუწი).

 

ფსონი მატჩის დონეზე

მატჩის გამარჯვებული (1 - იგებს მასპინძელი მოთამაშე, 2 - იგებს სტუმარი მოთამაშე).
საბოლოო შედეგი (სეტებში - 3 საუკეთესო) (2:0; 2:1 - 0:2; 1:2)
მატჩში თამაშების საერთო რაოდენობა (მეტი/ნაკლები, 1 პოზიცია).

 

სხვა საკითხები

ყველა მატჩი შუქდება პირდაპირ ეთერში თქვენს ბრაუზერში ინტეგრირებული მედია ფლეიერის მეშვეობით.
თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ნებისმიერი ხელმისაწვდომი თასის რაუნდის მატჩი ან თვალი ადევნოთ თქვენს რჩეულ მატჩს. მატჩის სიმულაციები შექმნილია ხელოვნური ინტელექტისა და დამოუკიდებელი შემთხვევითი რიცხვების გენერაციის კომბინაციის გზით. ამასათანავე, VTO-ს მოთამაშეების თამაშის ხარისხის პარამეტრები დამოკიდებულია ჩოგბურთის მოთამაშეებზე (მაგ. ეს ეხება ფიზიკურ ფორმას, თანმიმდევრული მატჩების სტატისტიკას და ა.შ).

მინიმალური ფსონია 0.10 ლარი. მაქსიმალური მოგებაა 50000 ლარი. დადებული ფსონი არ იცვლება და არ უქმდება.
ფსონის დამდები პირი თვითონ არანაირად არ ღებულობს მონაწილეობას თამაშში, როგორც ზემოთ აღინიშნა  იგი მხოლოდ და მხოლოდ დებს ფსონს და მოგების შემთხვევაში იგი მიიღებს თანხას, რომელიც დადებული ფსონისა და იმ დროს არსებული შესაბამისი კოეფიციენტის ნამრავლის ტოლი იქნება.

რეიტინგი

თანხა, რომელსაც მოიგებენ რეიტინგში მყოფი მოთამაშეები გათამაშების დასრულების შემდეგ, იხილეთ შესაბამის სარეიტინგო ცხრილში
ყოველღიური რეიტინგის ათვლა იწყება 00:01 საათზე და დასრულდება 23:59 საათზე. თანხა დაირიცხება 24 საათის განმავლობაში.
სარეიტინგო თამაშში აკრძალულია სხვა მოთამაშესთან შეთანხმებული თამაში ქულების ხელოვნურად დაგროვების მიზნით. ლიდერბეთის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ასეთი შემთხვევის დადგომისას გააუქმოს მოთამაშის სარეიტინგო ქულები და მას სრულად შეუზღუდოს რეიტინგში მონაწილეობის უფლება

ქულების დაგროვების მეთოდი: მოთამაშეები მიიღებენ ქულას მათ მიერ მოგებულ ყოველ ხელზე. იმისათვის რათა ყველა მოთამაშე ფსონიდან გამომდინარე აღმოჩნდეს თანაბარ პირობებში ქულების რაოდენობა დამოკიდებულია თქვენს მიერ ნათამაშები მაგიდის ფსონზე. იხილეთ ცხრილი, რომელშიც მოცემულია ქულების დაგროვების მეთოდი ფსონების მიხედვით:

მაგიდის ფსონი (ლარი)დარიცხული ქულა
1.5-მდე1
1.51-დან 5.004
5,01-დან 10.00-მდე10
10.01-დან 25-მდე15
25.01-დან ზემოთ25

ინფორმაცია ფსონებზე

მაგიდის შესაქმნელად მინიმალური ფსონი არის - 0.50 ლარი ,ხოლო მაქსიმალური - 500 ლარი. ამის შემდეგ ხდება რაუნდების არჩევა (ანუ არჩევა თუ რა ანგარიშამდე გსურთ თამაში) შესაძლებელია 1, 3, 5, 7 ან 11 რაუნდიანი მაგიდის შექმნა. ხოლო ბოლოს სურვილისამებრ ვირჩევთ მალიუტკას - რიგით ან ურიგოდ, პარტიას დავით ან პარტიას დავის გარეშე.

რეიკბექი

ბურას რეიკბექი მონაწილეობს თანხის დაბრუნების საერთო სისტემაში. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

ბურა

ჩვენ გთავაზობთ საქართველოში კარგად გავრცელებულ სტილს 3 და 5 კარტა ბურას, მთლიანი და გადარჩეული კარტის დასტით (20 კარტი 36 კარტი).

3 კარტა ბურა

თავდაპირველად მაგიდის შემქმნელის მოწინააღმდეგე ირჩევს კოზირის ფერს, წითელს ან შავს. კოზირის გამოცნობის შემთხვევაში დაიწყებს თამაშს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მაგიდის შემქმნელი იწყებს თამაშს. თითეული მოთამაშე იღებს სამ კარტს, რომლებიც ურიგდებათ მოთამაშეებს თითო-თითოდ. დარიგების მერე იხსნება კარტი და ამოდის კოზირად ის გამოცნობილი ან ვერ გამოცნობილი კოზირი, რომელის გამოცნობაც სცადა თამაშის დასაწყისში მაგიდის შემქმნელის მოწინააღმდეგემ

ერთი „მასტის" (ფერის) კარტების კომბინაციას ქვია - «მალიუტკა», სამი კოზირის კომბინაციას კი - «ბურა».
ყველაზე ხშირი, თამაშის მსვლელობის დროს, დაკანონებული დამატებითი პირობები:
სვლა კეთდება ერთი კარტით, (პარტნიორმაც უნდა დადოს ერთი კარტი), ან ერთი «მასტის» ორი კარტით ან ერთი «მასტის» სამი კარტით. (კარტის ჩამოგდება «მასტის» მიხედვით არ არის აუცილებელი). თუ კარტი გაჭრილია პარტნიორის კარტის მიერ, მაშინ «ვზიატკას» (ქულას) იღებს პარტნიორი, მაგრამ თუ ერთი კარტი მაინც დარჩა გაუჭრელი, «ვზიატკას» (ქულას) იღებს კარტის ჩამომსვლელი.

ვინც პირველი დააგროვებს მინიმუმ 31 ქულას ის იგებს. თავის გამოცხადება მოგებულად მოთამაშეს შეუძლია მხოლოდ მაშინ, როდესაც რაიმე «ვზიატკას» ქულას დაიწერს (ანუ რაიმე კარტის ან კარტებს გაჭრის). იმ შემთხვევაში როცა მოთამაშეს აღმოაჩნდება «ბურა» იგი პარტიას იგებს შეგროვილი ქულების რაოდენობისაგან დამოუკიდებლად. თუ მოთამაშე თავს გამოაცხადებს მოგებულად და მას არ აღმოაჩნდება მინიმუმ 31 ქულა იგი ითვლება წაგებულად.
თუ პარტნიორმა ვერ შეძლო თქვენს მიერ ჩამოსული კარტის გაჭრა, მოწინააღმდეგე გატანთ კარტებს დაფარულად. თქვენ არ გაქვთ მათი ნახვის უფლება და არც შეგიძლიათ, სანამ თამაშის შეწყვეტას არ გამოაცხადებთ რაც ჩვეულებრივ ხდება სიტყვის «ვარ» -ს გამოცხადების მერე (ჩვენ შემთხვევაში ღილაკი „ვარ"-ს დაჭერით), აგრეთვე შეუძლია პარტნიორმა გაჭრას კარტი და გაგატანოთ ,,გატანის“ ღილაკზე დაკლიკებით.

თამაშში მონაწილეობას იღებს მხოლოდ შემდეგი მასტის ბანქოს ოთხივე ფერი (გული, აგური, ყვავი, ჯვარი), „ტუზი"-დან „ათიანამდე"კარტები. თითოეულ მათგანს გააჩნია შესაბამისი ფიქსირებული ქულა: "ტუზი" - 11 ქულა, "ათიანი" - 10 ქულა, "მეფე" - 4 ქულა, "დამა" - 3 ქულა, "ვალეტი" - 2 ქულა.

მოთამაშეებს თამაშის პროცესში, სვლის გასაკეთებლად აქვთ 1.5 წუთი. 30 წამი ყოველ სვლაზე და 1 წუთი რომელიც დამატებით გადანაწილდება ყველა იმ სვლაზე რომელზეც მოთამაშეს არ ეყოფა მოცემული 30 წამი. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მოთამაშე აღნიშნულ დროში არ განახორციელებს სვლას, იგი ჩაითვლება წაგებულად და წინასწარ დათქმული თანხა დაერიცხება მეორე მოთამაშეს.

კამერის ფუნქცია: პირველად საქართველოში კომპანია ლიდერბეთი თავის მომხმარებლებს სთავაზობს ახალ ინოვაციურ ფუნქციას ვებ კამერას. რომელიც საშუალებას აძლევს მოთამაშეს, ვებ კამერის ქონის შემთხვევაში, მოთამაშეებმა თამაშის პროცესში უყურონ ერთმანეთს.

5 კარტა ბურა

ხუთი ერთი „მასტის" ფერის ბანქოს ჰქვია: „მალიუტკა", ხუთი კოზირის კომბინაცია: „ბურა", თამაში სადაც „მალიუტკის" ჩასვლა მიმდინარეობს ურიგოთ და თამაში სადაც „მალიუტკის" ჩასვლა მიმდინარეობს რიგით, ორივე შემთხვევაში ბურა არის ურიგო.

თამაშში ქულების მომატება: დავი -2 ქულა, სე - 3 ქულა, ჩარი - 4ქულა, ფანჯი - 5 ქულა, შაში - 6 ქულა.

თამაშში ფსონის გაზრდა(პარტიის დავი): დავი - გაორმაგება, სე - გასამმაგება, ჩარი - გაოთხმაგება, ფანჯი - გახუთმაგება, შაში - გაექვსმაგება.

თამაშში მონაწილეობას იღებს მხოლოდ შემდეგი მასტის (დასახელების) ბანქოს ოთხივე ფერი (გული, აგური, ყვავი, ჯვარი) და „ტუზი"-დან „6"-ანამდე კარტები . თითოეულ მათგანს გააჩნია შესაბამისი ფიქსირებული ქულა: "ტუზი" - 11 ქულა, "ათიანი" - 10 ქულა, "მეფე" - 4 ქულა, "დამა" - 3 ქულა, "ვალეტი" - 2 ქულა, 6,7,8,9 - 0 ქულა.

თამაშის წესები

თავდაპირველად მაგიდის შემქმნელის მოწინააღმდეგე ირჩევს კოზირის ფერს, წითელს ან შავს. კოზირის გამოცნობის შემთხვევაში დაიწყებს თამაშს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მაგიდის შემქმნელი იწყებს თამაშს. თითოეულ მოთამაშეს ურიგდება 5-5 ბანქო რიგრიგობით.
გამოცნობილი ან ვერ გამოცნობილი კოზირი იდება კოზირად, ხოლო დარჩენილი ბანქოს დასტა იდება სათამაშო მაგიდაზე, რომელიც თამაშის პროცესში ემატება ორივე მოთამაშეს.

ერთი და იგივე ფერის უფრო მაღალი ბანქოთი ან ნებისმიერი კოზირით იჭრება უფრო დაბალი მასტის ბანქო, ხოლო კოზირი იჭრება მხოლოდ უფრო მაღალი კოზირით. მოთამაშე თავად განსაზღვრავს მოსული ბანქოდან, რომელი კარტი ჩავიდეს. თუ მოთამაშე ვერ ჭრის მეორე მოთამაშის მიერ ჩამოსულ ბანქოს, იგი ატანს მას ჩამოსული ბანქოს შესაბამის რაოდენობას (ერთს, ორს, სამს, ოთხს ან ხუთს) ოღონდ ღიად (შესაბამისად მოწინააღმდეგე ხედავს კონკრეტულად რა კარტები გაატანეს მას), აგრეთვე შეუძლია პარტნიორმა გაჭრას კარტი და გაგატანოთ ,,გატანის“ ღილაკზე დაკლიკებით.

მოგებულად ითვლება მოთამაშე რომელიც პირველი დააგროვებს მინიმუმ 61 ქულას და იტყვის „ვარ"-ს ან მოაგროვებს 5 კოზირს „ბურა"-ს. „ვარ"- დაძახების შემთხვევაში თუ მოთამაშეს არ ექნა 61 ან მეტი ქულა, მოგებულად ჩაითვლება მეორე მოთამაშე. თუ ორივე მოთამაშეს აღმოაჩნდება 60-60 ქულა მიმდინარე ხელი ჩაითვლება ფრედ.

ლიდერბეთი გთავაზობთ ყოველდღიურ ტურნირებს ბურაში.

ყოველთვიური საპრიზო ფონდი 58 500 ლარი.

1. მოთამაშეთა რაოდენობა (მინიმალური რაოდენობა - 16 მოთამაშე , მაქსიმალური რაოდენობა - 2048 მოთამაშე)

2. ქულების გადანაწილება:

საწყისი ეტაპი - 5 ქულამდე თამაში.

1/2 ფინალი - 7 ქულამდე თამაში

ფინალი - 11 ქულამდე თამაში

3. თამაშის ტიპი სამკარტა ბურა, მალიუტკა ურიგოდ.

4. თამაში მიმდინარეობს ეტაპებად.

5. თითოეულ ტურნირში გამარჯვებულ მოთამაშეთა რაოდენობა - 8 მოთამაშე.

6. თამაში მიმდინარეობს „ოლიმპიური“ სისტემით.


თამაშის რეიქი წარმოადგენს ფსონთა ჯამის 4.5 % + 0.5 %(რომელიც გროვდება ჯეკპოტის თანხაში).

www.leader-bet.com-ის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი სისტემით სარგებლობის პროცესში მომსახურეობის მისაღებად თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და ინტერნეტის გამართულ მუშაობაზე. შპს ,,ლიდერ-ბეთ სლოტი“ არანაირად არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებელსა და კომპანიის ქსელში წარმოქმნილი ხარვეზის გამო მოთამაშეზე მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე.

ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება (ისეთი, როგორიცაა მაგალითად: ინტერნეტ პროვაიდერიდან კავშირის დაკარგვა (მიმდინარე თამაშის მომენტში, როდესაც ორივე მომხმარებელს ერთდროულად უფიქსირდება ინტერნეტ კავშირის წყვეტა) ა.შ.), ამ შემთხვევაში კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და იტოვებს უფლებას ყველა ფსონი ჩათვალოს გაუქმებულად და დადებული თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.

სეკა

სეკა 21-ის თამაშის წესები:

მოთამაშეების რაოდენობა: 2 - 6 მოთამაშე;

სათამაშო ბანქოები - 10, J, Q, K, A, 9 ჯვარი (ჯოკერი);

კარტების აღმატებულობა რანგების მიხედვით -  ათიანი (10), ვალეტი (J), დამა (Q), კაროლი (K), ტუზი (A);

თამაშის მიზანი: დარიგებული კარტის ქულით გაუწიო კონკურენცია მოწინააღმდეგეებს (ვაჭრობის პრინციპით). თამაშს იგებს ის ვისაც ყველაზე მეტი ქულა ეყოლება თამაშის დასრულებისას;

თამაშის დაწყებამდე ყველა მოთამაშე ჩამოდის საწყის ფსონს. თვითოეულ მოთამაშეს ურიგდება სამ-სამი კარტი, დარჩენილი კარტები თამაშში არ მონაწილეობს.

პირველ ფსონს აკეთებს დამრიგებლის მარცხენა მხარეს მჯდომი მოთამაშე. თითოეული მოთამაშე აკეთებს არჩევანს გააკეთოს ფსონი ან გამოეთიშოს მიმდინარე დარიგებას. თუ მოთამაშე ირჩევს თამაშიდან გამოთიშვას, შემდეგ გადაწყვეტილებას იღებს მის მარცხნივ მჯდომი მოთამაშე. თუ მოთამაშე აკეთებს ფსონს, მომდევნო მოთამაშემ უნდა გააკეთოს მინიმუმ იმავე რაოდენობის ფსონი ან გამოეთიშოს მიმდინარე დარიგებას.

დაფარული თამაში „წიომნი" ნებადართულია - მოთამაშეებს შეუძლიათ დაფარულად ითამაშონ, რაც ჩვეულებრივ თამაშთან შედარებით იწვევს ფსონების გაორმაგებას.

მაგალითად: თუ თქვენ თქვით „წიომნი" ეს ნიშანვს, რომ მიმდინარე კონი გააორმაგეთ, რაც ვრცელდება სხვა მოთამაშეებზეც, რომლებიც რიგში თქვენს შემდეგ იმყოფებიან. მათ შეუძლიათ „პერეწიომნი"-ის თქმა და თქვენი გაორმაგებული კონის კიდევ გაორმაგება, ან „უარის თქმა" და თქვენ გაორმაგებულ კონზე თამაში.

კარტის გახსნის შემდეგ (თუ რომელიმე მოთამაშე თქვენს წინ გახსნის კარტს) თქვენ რიგზე შეგიძლიათ განაგრძოთ ვაჭრობა სხვა მოთამაშეებთან. მიმდინარე თამაშის წესების თანხამად, თქვენ არ ხართ ვალდებული გახსნათ კარტი, თუ წრეზე თქვენ შემდგომ არის დარჩენილი მინიმუმ ერთი მოთამაშე, რომელსაც ასევე არ აქვს გახსნილი კარტი.

იმ შემთხვევაში თუ თამაშის პროცესში რომელიმე მოთამაშეს ბალანსზე არ აქვს მიმდინარე ფსონის განსახორციელებლად საკმარისი თანხა, მას შეუძლია თამაშის გაგძელება არსებული თანხით. თუ ეს მოთამაშე მოიგებს, მას დაერიცხება ჯამურ ფსონში მის მიერ განხორციელებული ფსონების პროპორციული მოგება, დანარჩენი თანხა დარჩება კონში, რომლიც გადათამაშდება შემდეგ რაუნდში.

კომბინაციები და ქულების დაგროვების პრინციპი:

 • კომბინაცია მასტის მიხედვით - შედგება ერთი მასტის კარტებისაგან;
 • კომბინაცია თანრიგის მიხედვით - შედგება ერთნაირი თანრიგის კარტებისაგან;
 • უმაღლესი რანგის კომბინაციად ითვლება-სამი ტუზი;
 • თამაშში მონაწილეობს ჯოკერი - 9 ჯვარი, რომელიც ერგება ყველა კომბინაციას, ნებისმიერი კარტის რანგში.

რაუნდს იგებს კომბინაცია, რომელიც ჯამში იძლევა ყველაზე მაღალ ქულას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დარიგებულია სხვადასხვა მასტის კარტი  გარდა ჯვრისა და სხვადასხვა რანგის ტუზზე დაბალი კარტი. მაგ: K♦ J♥ Joker=10.

მაგალითად: A♥K♥K♦ = 21, A♥K♦Joker = 22, A♥K♦Q♣ = 11

ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ თამაშის რა ვარიანტია შერჩეული. ერთნაირ ქულებიანი კომბინაციები განსხვავდება თამაშში შერჩეული ვარიანტიდან გამომდინარე: მასტი უფრო მნიშვნელოვანია, კარტების კომბინაციასთან შედარებით ან პირიქით (მაგ.: 10♥K♥Q♣ უფრო აღმატებულია, ვიდრე კომბინაცია 10♦J♥J♣);

რაუნდი სრულდება მას შემდეგ, რაც მაგიდაზე დარჩენილი ბოლო ორი მოთამაშე გახსნის კარტს და გამოავლენს გამარჯვებულს.

თუ კარტების გახსნისას მოთამაშეებს აქვთ ერთნაირი ქულების რაოდენობა, სიტუაციას ეწოდება „სეკა" და მოთამაშეები გაითამაშებენ მიმდინარე ბანკს შემდეგ რაუნდში.

სხვა მოთამაშეებს შეუძლიათ შეუერთდნენ სეკის თამაშს ფსონის ჩამოსვლის შემდგომ. ყველა სხვა მოთამაშე სეკაში შესვლისთვის იხდის იმ ფსონს რაც გადაიხადეს ბოლოს იმ მოთამაშეებმა, რომლებმაც მოახდინეს სეკა.

იმ შემთხვევაში თუ მოხდება „სეკა" და გადათამაშების შემდეგ რომელიმე მოთამაშეს გამოელევა ბალანსზე თანხა, პროგრამა მას აღარ მისცემს თამაშის გაგრძელბის საშუალებას.

 კარტის „გაჩითვა" - ეს არის ფუნქცია, რომელიც მოთამაშეს საშუალებას აძლევს რეალურად აღიქვას თამაში და სურვილისამებრ გახსნას თავისი კარტები სასურველ მომენტში, ერთიანად ან ცალ-ცალკე.

მოთამაშეს საშუალება აქვს ჯოკერი ანუ 9 ჯვარი დაანახოს სხვა მოთამაშეებს დარიგებისთანავე, ამისათვის მან უბრალოდ უნდა დააჭიროს ჯოკრის კარტს (9 ჯვარს).

მოთამაშეს ფსონის ჩასასვლელად აქვს 10 წამი, 10 წამის გასვლის შემდეგ შეუძლია გამოიყენოს "ტაიმბაკი" (10 წამი დამატებით).

თამაშის რეიქი წარმოადგენს ფსონთა ჯამის 4.5 % + 0.5%, რომელიც გროვდება ჯეკპოტის თანხაში.

ღია სეკა

ღია სეკა წარმოადგენს სტანდარტული სეკა 21-ის ანალოგს, იმ განსხვავებით, რომ მოთამაშეები ერთმანეთის კარტს ხედავენ თამაშის დაწყებისთანავე.

თავდაპირველად რიგდება თითო-თითო ღია კარტი. მას შემდეგ, რაც ყველა მოთამაშე გააკეთებს არჩევანს დადოს ფსონი თუ გამოეთიშოს რაუნდს, რიგდება მეორე ღია კარტი. მეორე კარტის დარიგების შემდეგ კეთდება საბოლოო ფსონები და რიგდება მესამე კარტი, რაც ავტომატურად ავლენს რაუნდის გამარჯვებულს.

თუ რაუნდის დასრულებისას მოთამაშეებს აღმოაჩნდათ თანაბარი ქულები თამაშდება „სეკა“.


ტურნირში რამოდენიმე მოთამაშის ერთდროულად დამარცხების შემთხვევაში, საპრიზო ადგილი განისაზღვრება მაგიდის დატოვების დროს არსებული ქულების (ჩიპების) მიხედვით.

www.leader-bet.com-ის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი სისტემით სარგებლობის პროცესში მომსახურეობის მისაღებად თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და ინტერნეტის გამართულ მუშაობაზე. შპს ,,ლიდერ-ბეთ სლოტი“ არანაირად არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებელსა და კომპანიის ქსელში წარმოქმნილი ხარვეზის გამო მოთამაშეზე მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე.

ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება (ისეთი, როგორიცაა მაგალითად: ინტერნეტ პროვაიდერიდან კავშირის დაკარგვა (მიმდინარე თამაშის მომენტში, როდესაც ორივე მომხმარებელს ერთდროულად უფიქსირდება ინტერნეტ კავშირის წყვეტა) ა.შ.), ამ შემთხვევაში კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და იტოვებს უფლებას ყველა ფსონი ჩათვალოს გაუქმებულად და დადებული თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.

რეიტინგი

თანხა, რომელსაც მოიგებენ რეიტინგში მყოფი მოთამაშეები გათამაშების დასრულების შემდეგ, იხილეთ შესაბამის სარეიტინგო ცხრილში
ყოველღიური რეიტინგის ათვლა იწყება 00:01 საათზე და დასრულდება 23:59 საათზე. თანხა დაირიცხება 24 საათის განმავლობაში.
სარეიტინგო თამაშში აკრძალულია სხვა მოთამაშესთან შეთანხმებული თამაში ქულების ხელოვნურად დაგროვების მიზნით. ლიდერბეთის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ასეთი შემთხვევის დადგომისას გააუქმოს მოთამაშის სარეიტინგო ქულები და მას სრულად შეუზღუდოს რეიტინგში მონაწილეობის უფლება

ლიდერბეთი გაძლევთ შანსს, ითამაშოთ ნარდი, ყოველ 7 დღეში დააგროვოთ ქულები, მოხვდეთ რეიტინგში (ტოპ 10 მოთამაშე) და მოიგოთ შესაბამისი ფულადი პრიზები.

ქულების დაგროვების მეთოდი: მოთამაშეები მიიღებენ ქულას მათ მიერ მოგებულ ყოველ ხელზე. იმისათვის რათა ყველა მოთამაშე ფსონიდან გამომდინარე აღმოჩნდეს თანაბარ პირობებში ქულების რაოდენობა დამოკიდებულია თქვენს მიერ ნათამაშები მაგიდის ფსონზე. იხილეთ ცხრილი, რომელშიც მოცემულია ქულების დაგროვების მეთოდი ფსონების მიხედვით:

მაგიდის ფსონი (ლარი)დარიცხული ქულა
1.5-მდე1
1.51-დან 5.004
5,01-დან 10.00-მდე10
10.01-დან 25-მდე15
25.01-დან ზემოთ25

თანხა, რომელსაც მოიგებენ რეიტინგში მყოფი მოთამაშეები გათამაშების დასრულების შემდეგ, შეუძლიათ იხილონ სარეიტინგო ცხრილში. სარეიტინგო თამაშში აკრძალულია სხვა მოთამაშესთან შეთანხმებული თამაში ქულების ხელოვნურად დაგროვების მიზნით. ლიდერბეთის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ასეთი შემთხვევის დადგომისას გააუქმოს მოთამაშის სარეიტინგო ქულები და მას სრულად შეუზღუდოს რეიტინგში მონაწილეობის უფლება.

ინფორმაცია ფსონებზე

მაგიდის შესაქმნელად მინიმალური ფსონი არის - 0.50 ლარი ,ხოლო მაქსიმალური - 500 ლარი. ამის შემდეგ ხდება რაუნდების არჩევა (ანუ არჩევა, თუ რა ანგარიშამდე გსურთ თამაში) შესაძლებელია 1,2,3,5,7 და 11 რაუნდიანი მაგიდის შექმნა. ხოლო ბოლოს სურვილისამებრ ვირჩევთ დავი-დაობა, მარსი, კროუფორდის წესი, სახეობა(სტანდარტული თუ გრძელი ნარდი) და პარტიას დავით ან პარტიას დავის გარეშე.

რეიკბექი

ნარდის რეიკბექი მონაწილეობს თანხის დაბრუნების საერთო სისტემაში. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

წესები

ონლაინ ნარდის თამაშის დაწყებამდე, საჭიროა, რომ ყურადღებით შეისწავლოთ თამაშის წესები. ჩვენს საიტზე თქვენ შეძლებთ ძალიან ადვილად ისწავლოთ და დახვეწოთ ნარდის თამაში, დაწვრილებით გადმოცემული წესების შესწავლის გზით. თამაშში მონაწილეობს ორი მოთამაშე. ყოველი თამაშის დასაწყისში ქვები ლაგდება სპეციალურ სასტარტო პოზიციაზე, ამასთან თითოეულ მოთამაშეს აქვს 15 ქვა და წყვილი კამათელი. დაფა შედგება 24 კარისაგან, რომლებსაც უწოდებენ პუნქტებს. პუნქტები გაერთიანებულია ჯგუფებში, რომლებსაც თავ-თავისი სახელი ჰქვიათ. ჯგუფების სახელებია: პუნქტი 1-დან პუნქტ 6-მდე - სახლი, პუნქტ 7-დან პუნქტ 12-მდე - ეზო, პუნქტ 13-დან პუნქტ 18-მდე - მოწინააღმდეგის ეზო, პუნქტ 19-დან პუნქტ 24-მდე მოწინააღმდეგის სახლი. სახლი და ეზო გამოყოფილია ერთმანეთისაგან ფიცრის პლანკით, რომელსაც ჰქვია ბარიერი.

ნარდის თამაშის წესი მდგომარეობს შემდეგში - უნდა გადააადგილო შენი ქვები შენს სახლში (სახლისკენ) და შემდგომ მოხსნა ისინი დაფიდან. ქვების გადაადგილება დაფაზე იმისდა მიხედვით ხდება, თუ რა ციფრები დაჯდა კამათელზე. მოთამაშე რომელიც პირველი მოხსნის დაფიდან თავის ქვებს ითვლება მოგებულად.

თითოელი მოთამაშე ისვრის თითო კამათელს. პირველ სვლას აკეთებს, ის მოთამაშე, რომლის კამათელზეც მეტია ქულების რაოდენობა. მოთამაშეები აგორებენ ორ-ორ ცალ კამათელს და კამათლებზე დამჯდარი ქულების მიხედვით აკეთებენ სვლებს, ანუ ახდენენ ქვების გადაადგილებას.

თუ ორივე კამათელზე დამჯდარი ციფრი ერთი სიდიდისაა, მაშინ მიღებულ ქულას უწოდებენ დუბლს (წყვილი). დუბლი აძლევს მოთამაშეს უფლებას 4 სვლის გაკეთების.

როგორ ხდება ქვების სწორად გადაადგილება დაფაზე:
მოთამაშეები ახდენენ ქვების გადაადგილებას ურთიერთ საწინაღმდეგო მიმართულებებით, თამაშის წესების შესაბამისად:

1) ქულები რომლებიც დაჯდება კამათლებზე, გვიჩვენებს რამდენი პუნქტით შეუძლია მოთამაშეს თავისი ქვების გადაადგილება.

2) ქვების გადაადგილება შეიძლება მხოლოდ ერთი მიმართულებით - წინ.

3) ციფრები თითოეულ კამათელზე შეესაბამება ცალკეულ სვლებს.

4) მოთამაშემ უნდა უპირობოდ გამოიყენოს კამათლებზე დამჯდარი ციფრები, დუბლის დასმის შემთხვევაში 4-ჯერ, თუ ამის საშუალება არსებობს.

ქვა შეიძლება გადავაადგილოთ გარკვეულ პუნქტში, მხოლოდ მაშინ:
-თუ იმ პუნქტზე არ დევს საერთოდ ქვა;
-პუნქტი უკვე დაკავებულია სვლის გამკეთებელი მოთამაშის ქვებით;
-მოცემულ პუნქტზე დევს მოწინააღმდეგის ერთი ქვა;

მაგალითად: მოთამაშეს დაუჯდა კამათლებზე 3 და 1. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას შეუძლია გადაადგილოს ერთი ქვა სამი პუნქტით, ხოლო სხვა ქვა ერთით, ან გადაადგილოს ერთი და იგივე ქვა 4 პუნქტით, თუ მას აქვს უფლება, ქვის გადაწევის ჯერ 1 და მერე 3 უჯრით, ან პირიქით ჯერ 3 და მერე 1 უჯრით.

თუ არის საშუალება მხოლოდ ერთი კამათლის ქულით თამაშის, მაშინ მოთამაშემ უნდა გაითამაშოს ეს ერთი სვლა. თუ რომელიმე ქულის გათამაშება შეიძლება ცალკე და არა ერთად, მაშინ მოთამაშემ უნდა გააკეთოს მეტ სიდიდის ციფრით სვლა. თქვენს მიერ წაკითხული, ნარდის თამაშის წესების ეს ნიუანსები ძალიან მნიშვნელოვანია, მათი ზედმიწევნით ზუსტი შესრულება, საშუალებას მოგცემთ, უმოკლეს ვადაში აითვისოთ ოსტატურად ეს თამაში.

როგორ უნდა მოვკლათ მოწინააღმდეგის ქვა და როგორ გავიყვანოთ ჩვენი ქვა ბარიდან:

თქვენ შეგიძლიათ მოკლათ მოწინააღმდეგის ქვა, იმ შემთხვევაში თუ თქვენი ქვის გადაადგილების დროს გამიზნულ პუნქტში იმყოფება მოწინააღმდეგის ერთი ქვა. მოკლული ქვა იდება ბარზე (დაფის შუაზე მყოფი პლანკა, რომელიც სათამაშო მოედნის ზემოთ არის წამოწეული) და ის მოკლული ქვა თავიდან, სრულად, უნდა წამოვიდეს იმავე გზით ბარიდან გამოსვლის შემდგომ. ყოველ ჯერზე როცა მოთამაშის ქვა აღმოჩნდება ბარზე, მან პირველ რიგში უნდა გამოიყვანოს მოკლული ქვა ბარიდან.

მოთამაშეს არ აქვს უფლება აკეთოს სხვა სვლები, სანამ იგი ყველა ქვას არ გამოიყვანს ბარიდან და არ შეიყვანს მათ თამაშში. ბარიდან გამოსვლა ხდება ქვის შესვლით მოწინააღმდეგის სახლის თავისუფალ პუნქტზე. ქვების გამოსვლა ბარიდან ხდება მათი დადგომით კამათელზე გამოხატული ციფრების შესაბამისად, მოწინააღმდეგის სახლის თავისუფალ პუნქტებზე, ან იმ პუნქტზე სადაც იმყოფება მოწინააღმდეგის მხოლოდ ერთი ქვა. თუ მოთამაშეს არ შეუძლია ბარიდან ქვის გამოყვანა, ვინაიდან მოწინააღმდეგის სახლის ყველა პუნქტი დაკავებულია, თითოეული არანაკლებ ორი ქვით, იგი ტოვებს სვლებს იქამდე, სანამ არ გამოჩნდება თავისუფალი, ან ერთ ქვიანი პუნქტი, მოწინააღმდეგის სახლის პუნქტებზე.
როგორ მოვხსნათ ქვები დაფიდან: მის მერე როდესაც მოთამაშე შეიყვანს 15-ივე ქვას თავის სახლში, მას შეუძლია დაიწყოს დაფიდან ქვების მოხსნა, ნარდის წესების შესაბამისად.

ქვები შეიძლება მოიხსნას შემდეგი გზებით:
-მოთამაშეს შეუძლია მოხსნას ქვა იმ პუნქტიდან, რომელიც შეესაბამება კამათელზე დამჯდარ ციფრს;

თუ შესაბამის პუნქტში არაა ქვა, მაშინ მოთამაშეს აქვს უფლება, გადაადგილოს ქვები იმ პუნქტებიდან, რომელთა ნომინალური მნიშვნელობები მეტია ვიდრე კამათელზე დამჯდარი ციფრის. ხოლო თუ კამათელზე დამჯდარი ციფრის მნიშვნელობა მეტია იმ პუნქტების რომლებზეც დევს ქვები, მაშინ ვალდებულია მოთამაშე ყველაზე მაღალი პუნქტიდან გამოვიდეს ქვას.
მომხმარებელს ერთდროულად შეუძლია მაქსიმუმ 5 მაგიდის შექმნა.

მარსი

როდესაც მოთამაშე დაამთავრებს თამაშს (ყველა ქვას გამოიყვანს სათამაშო მოედნიდან) ისე რომ მოწინააღმდეგე ვერ მოასწრებს თავისი ყველა ქვის საკუთარ სახლში შეყვანას და მინიმუმ 1 ქვის გაყვანას, ასეთ შემთხვევაში მოგებული იგებს 2 ქულას (რომელსაც მარსი ეწოდება), თუმცა მარსით ან დავი-დაობით ან ორივეთი ერთად ირჩევს მაგიდის შემქმნელი და როდესაც მოთამაშე ირჩევს სათამაშოდ მოწინააღმდეგეს, მის მაგიდას აწერია მარსი ან დავი-დაობა ან ორივე ერთად.

კოქსი

როდესაც მოთამაშე დაამთავრებს თამაშს (გამოვა კარიდან ყველა ქვას) ისე რომ მის მოწინააღმდეგეს ქვა დარჩენილია ამ მოთამაშის კარში და გამოსული არაა არცერთ ქვას, ასეთ შემთხვევაში მოთამაშე იგებს 3 ქულას (კოქსს). ხოლო თუ დავი ან სე არის ნათქვამი ეს 3 ქულა მრავლდება შესაბამისად დავზე ან სეზე. კოქსი მოქმედებს მაშინ თუ მაგიდა შეიქმნა მარსის ფუნქციით.

დავი - დაობა

თქვენ შეგიძლიათ თამაში მინიმუმ 1 ქულამდე მაქსიმუმ 11 ქულამდე. ჩვენს ნარდში მოქმედებს დავი-დაობასეს პრინციპი, რაც ნიშნავს ქულის გაორმაგებას, გასამმაგებას. მაქსიმალური ზღვარი არის გაექვსმაგება, ანუ „შაში" იმ შემთხვევაში თუ მოწინააღმდეგემ შემოგთავაზათ დავი და თქვენ დათანხმდით წაგების შემთხვეაში მოწინააღმდეგე მოიგებს 2 ქულას.
როდესაც თამაში არის დავი-დაობით და მარსით ერთად, ნათქვამია დავი და ამავდროულად მოთამაშე იგებს მარსს, იგი იგებს 4 ქულას.

თამაშში ქულების მომატება: დავი -2 ქულა, სე - 3 ქულა, ჩარი - 4ქულა, ფანჯი - 5 ქულა, შაში - 6 ქულა.

თამაშში ფსონის გაზრდა(პარტიის დავი): დავი - გაორმაგება, სე - გასამმაგება, ჩარი - გაოთხმაგება, ფანჯი - გახუთმაგება, შაში - გაექვსმაგება.

კამერის ფუნქცია: პირველად საქართველოში კომპანია ლიდერბეთი თავის მომხმარებლებს სთავაზობს ახალ ინოვაციურ ფუნქციას ვებ კამერას. რომელიც საშუალებას აძლევს მოთამაშეს, ვებ კამერის ქონის შემთხვევაში, მოთამაშეებმა თამაშის პროცესში უყურონ ერთმანეთს.

კროუფორდის წესი

როდესაც რომელიმე მოთამაშეს გამარჯვებამდე დარჩება 1 ქულა, შემდეგი ხელი ტარდება დავის გარეშე (არცერთ მოთამაშეს არ შეეძლება დავის თქმა).

მთელი თამაშის ტაიმერი (საერთო ტაიმერი 2 წუთი) უჩვენებს საერთო დამატებით დროს, რომელიც გამოყოფილია ყველა სვლაზე თამაშის განმავლობაში. თითოეული კამათლის გაგორებისთვის გაქვთ 10 წამი და სვლის გასაკეთებლად - 20 წამი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ამ აღნიშნულ დროში არ გააკეთებთ სვლას, თამაში ჩაითვლება წაგებულად და წინასწარ დათქმული თანხა დაერიცხება მეორე მოთამაშეს.

ლიდერბეთი გთავაზობთ ყოველდღიურ ტურნირებს ნარდში.

ყოველთვიური საპრიზო ფონდი 55 500 ლარი.

1. თამაში მიმდინარეობს ქართული ნარდის პრინციპით.

2. მოთამაშეთა რაოდენობა (მინიმალური რაოდენობა - 16 მოთამაშე , მაქსიმალური რაოდენობა - 2048 მოთამაშე)

3. ქულების გადანაწილება:

საწყისი ეტაპი - 1 ქულამდე თამაში.

¼ ფინალი - 2 ქულამდე თამაში

1/2 ფინალი - 2 ქულამდე თამაში

ფინალი - 3 ქულამდე

4. ქულათა დაგროვების პრინციპი („მარსი“ ითვლება 2 ქულად . დავი და თან „მარსი“ ითვლება 4 ქულად.)

5. თამაში მიმდინარეობს ეტაპებად.

6. თითოეულ ტურნირში გამარჯვებულ მოთამაშეთა რაოდენობა - 8 მოთამაშე.

7. თამაში მიმდინარეობს „ოლიმპიური“ სისტემით.

გრძელი ნარდი

1. თამაში მიმდინარეობს ქართული ნარდის პრინციპით.

3. ქულების გადანაწილება:

საწყისი ეტაპი - 1 ქულამდე თამაში.

ფინალი - 2 ქულამდე თამაში

4. ქულათა დაგროვების პრინციპი („მარსი“ ითვლება 1 ქულად . დავი და თან „მარსი“ ითვლება 2 ქულად.)

5. თამაში მიმდინარეობს ეტაპებად.

6. თითოეულ ტურნირში გამარჯვებულ მოთამაშეთა რაოდენობა - 8 მოთამაშე.

7. თამაში მიმდინარეობს „ოლიმპიური“ სისტემით.


თამაშის რეიქი ნარდში წარმოადგენს ფსონთა ჯამის 5% + 0.5% (რომელიც გროვდება ჯეკპოტის თანხაში), ყოველ მომდევნო რაუნდზე ემატება რეიქი 0,5%-ის ოდენობით

გრძელი ნარდის თამაშის წესები
1. ზოგადი წესები

თამაშში მონაწილეობს ორი მოთამაშე. თამაში მიმდინარეობს სპეციალურ დაფაზე, რომელიც ორ ნაწილად არის გაყოფილი (მარცხენა და მარჯვენა). თითოეულ მოთამაშეს აქვს 15 ქვა, რომლებიც ლაგდება სპეციალურ სასტარტო პოზიციაზე.

კამათელის რაოდენობა: 2.

მოთამაშეები რიგ-რიგობით აგორებენ კამათელს. თითო მოთამაშეს აქვს მხოლოდ თავისი ფერის ქვების გადაადგილების უფლება.

1.2. დაფაზე ქვების საწყის განლაგებას უწოდებენ „თავს“, ამ პოზიციიდან სვლას ეწოდება „სვლა თავიდან“. „თავიდან სვლის“ დროს შეიძლება მხოლოდ 1 ქვის აღება.

1.3. მოთამაშის სვლა ნიშნავს კამათელის გაგორებას, ასევე ქვების გადაადგილებას გაგორების შემდეგ.

1.4. სვლა ითვლება განხორციელებულად, როდესაც მოთამაშე თავისი სვლის გაკეთებისას გადასცემს კამათლებს თავის ოპონენტს.

2. თამაშის არსი

2.1. მოთამაშემ ქვებით უნდა გაიაროს სრული წრე (საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით), შეიყვანოს ქვები „სახლში“ და დაასწროს ოპონენტს მათი „გამოყვანა“. ორივე მოთამაშესთვის „სახლი“ ითვლება სათამაშო ველის ბოლო მეოთხედ ნაწილად, რომელიც იწყება იმ უჯრიდან, რომელიც ჩამორჩება „თავს“ 18 უჯრით.

2.2. ტერმინი „გამოსვლა“ ნიშნავს ქვის მეშვეობით ისეთი სვლის გაკეთებას, რომ ქვა აღმოჩნდეს დაფის გარეთ. ქვის „გამოყვანა“ შეიძლება მას შემდეგ, რაც ქვები „შემოვიდნენ სახლში“.

3. გათამაშება

3.1. მოთამაშე აგორებს 2 კამათელს ერთდროულად. ქულები რომლებიც დაჯდება კამათლებზე, გვიჩვენებს რამდენი პუნქტით შეუძლია მოთამაშეს თავისი ქვების გადაადგილება. ციფრები თითოეულ კამათელზე შეესაბამება ცალკეულ სვლებს. ანუ, თუ ერთ კამათელზე დაჯდა ციფრი 3, ხოლო მეორე კამათელზე - 5, მაშინ, შესაბამისად, თქვენ უნდა გადაადგილოთ თქვენი ერთი ქვა 3 უჯრით წინ, ხოლო მეორე - 5. ამ შემთხვევაში კიდევ შესაძლებელია ერთი ქვის 8 უჯრით გადაადგილება.

არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რომელი ამოსული ციფრით გააკეთებთ პირველ სვლას. ამასთან ერთად, „თავიდან“ შეიძლება მხოლოდ ერთი ქვის მოხსნა. პირველი გაგორება პარტიის დროს აძლევს მოთამაშეებს ზემოთხსენებულ წესში გამონაკლისის გაკეთების საშუალებას.

თუ არის ისეთი ქვა, რომელიც ერთადერთია, რომლის მოხსნაც შეიძლება „თავიდან“ და მისი სვლა ვერ ხერხდება, ამ შემთხვევაში შეიძლება მეორე ქვის მოხსნა.

ორი ქვის მოხსნა შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგი სამი კომბინაციის შემთხვევაში:

ექვსი-ექვსი (6**6)

ოთხი - ოთხი (4**4)

სამი-სამი (3**3)

მოცემულ სიტუაციაში ერთი ქვით სრული სვლის გაკეთება შეუძლებელია, ვინადიან მას აფერხებს „თავში“ განლაგებული ოპონენტის ქვები. თუ მოთამაშეს ამოუვა ერთ-ერთი ამ კომბინაციიდან, მას შეუძლია მოხსნას „თავიდან“ ორი ქვა.

შენიშნვა: პირველი მოთამაშის 5-5 და შემდგომ მეორე მოთამაშის 4-4 გაგორებისას, უკანასკნელს შეუძლია „თავიდან“ მოხსნას ორი ქვა, ვინაიდან შემდეგი სვლების გაკეთებას ხელს უშლის შექმნილი შეფერხება.

3.2. არ შეიძლება ორი ქვის გადაადგილება იმ უჯრების რაოდენობაზე, რამდენიც გამოსახულია ერთ კამათელზე, ხოლო შემდეგ მეორე კამათელზე გამოსახული ციფრის მიხედვით, ანუ, თუ ამოვიდა ხუთი-ოთხი, არ შეიძლება თავიდან ერთი ქვით ორზე სვლის გაკეთება, შემდეგ სხვა ქვით სამზე (ანუ ხუთიანებით თამაში ორი ქვის მეშვეობით) და შემდეგ ასევე ოთხიანების თამაში.

3.3. თუ ორივე კამათელზე ამოვა ერთნაირი ქულები (დუბლი, წყვილი, კუში), მაშინ ქულების რაოდენობა ორმაგდება, ანუ მოთამაშე ისე თამაშობს, თითქოს მან გააგორა 4 კამათელი და შეუძლია 4 სვლის გაკეთება იმ უჯრების რაოდენობაზე, რამდენიც ამოუვიდა ერთ კამათელზე.

3.4. საკუთარი სვლის დასრულებამდე, მოთამაშეს შეუძლია თავისი ქვების გადაადგილება თავის შეხედულებისამებრ, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება წინამდებარე წესებს.

3.5. ექვსი ქვისგან ბლოკის დაგება აკრძალულია (ჩაკეტვა) თუ ამ ბლოკის წინ არ არის მოწინააღმდეგის ქვა.

ექვსი ქვისგან ბლოკების აგება არ არის აკრძალული, თუმცა მოწინაამღდეგის ყველა 15 ქვის ჩაკეტვა არ შეიძლება.

თქვენ გაქვთ უფლება ჩაკეტოთ მიყოლებით 6 წერტილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ამ ბლოკის წინ დევს მოწინააღმდეგის თუნდაც ერთი ქვა.

3.6. თუ მოწინააღმდეგის ქვები იკავებენ 6 უჯრას ნებისმიერი ქვის წინ, მაშინ ასეთი ქვა ითვლება როგორც ჩაკეტილი.

3.7. თუ ქვები ჩაკეტილია ისე, რომ მოთამაშეს არ შუძლია არც ერთი სვლის გაკეთება იმ ქულების რაოდენობაზე, რაც მას ამოუვიდა კამათლების გაგორებისას, მაშინ მოთამაშის ქულები ბათილდება, ხოლო ქვები საერთოდ არ იძრება ადგილიდან.

3.8. ერთ ველზე დასაშვებია ქვების ნებისმიერი რაოდენობის დალაგება. იმ უჯრაზე, რომელზეც დევს მოწინააღმდეგის ქვა, ქვის დადება არ შეიძლება.

თუ ქვა აღმოჩნდება დაკავებულ უჯრაზე, მასზე ამბობენ, რომ ის „ვერ გადის“.

3.9. თუ მოთამაშეს აქვს შესაძლებლობა გააკეთოს სვლა ერთ კამათელზე ამოსული ქულების რაოდეონობის მიხედვით, ხოლო მეორე კამათელზე ამოსული ქულების რაოდენობის მიხედვით მისთვის სვლის გაკეთება შეუძლებელია, მაშინ მოთამაშე აკეთებს მხოლოდ ერთ სვლას. მეორე სვლა ბათილდება, ვინაიდან ქვას გზა გადაკეტილი აქვს.

3.10. თუ მოთამაშეს აქვს სრული სვლის გაკეთების საშუალება, მაშინ მას არ აქვს მისი შემოკლების უფლება მაშინაც კი, თუ მის ინტერესებში შედის, ე.ი. თუ მოთამაშეს 3 უფრო აწყობს და ამ დროს მას ამოუვიდა 6 და მას აქვს 6 უჯრით ქვის გადაადგილების უფლება, მან უნა გააკეთოს სვლა 6-ით.

3.11. ქვების „გამოსვლა“ ნიშნავს ისეთი სვლის გაკეთებას, როდესაც ქვები აღმოჩნდება დაფის გარეთ. მოთამაშეს შეუძლია ქვების „გამოსვლა“ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ყველა მისი ქვა შევიდა სახლში.

3.12. სახლიდან ქვების „გამოსვლის“ პროცესში მოთამაშეს აქვს უფლება გამოიყენოს კამათლებზე ამოსული ქულები თავის შეხედულებისამებრ: მას შეუძლია გაათამაშოს თავისი ქვა სახლში ან გამოვიდეს ის. ქვების „გამოსვლა“ შეიძლება მხოლოდ იმ ველებიდან, რომელზედაც დაჯდა კამათლები. მაგ: თუ ამოვიდა 6-3, მოთამაშეს შეუძლია დაფიდან მეექვსე ველის ერთი ქვის და მესამე ველის ერთი ქვის „გამოსვლა“ (სამის თამაში შესაძლებელია მე-6, მე-5 ან მე-4 ველიდან).

მაგ: თუ კამათლებზე ამოვიდა 6-5, ხოლო 6 და 5 ველზე ქვები არ არის, მაშინ მოთამაშეს შეუძლია გამოიყვანოს სახლიდან ორი ქვა თანმიმდევრულად - ანუ მეოთხე ველიდან, თუ იქაც არ არის ქვები მაშინ - მესამედან და ა.შ.

პარტია სრულდება.

4. დაანგარიშება

4.1. როდესაც წაგებულმა შეძლო მინიმუმ ერთი ქვის „გამოსვლა“, ასეთ სიტუაციას ეწოდება „ოინი“ (0-1).

4.2. როდესაც ერთი მოთამაშე „გამოვიდა“ ყველა თავის ქვას, ხოლო მისმა ოპონენტმა ვერ შესძლო ვერც ერთი ქვის „გამოსვლა“, ასეთ სიტუაციას ეწოდება „მარსი“ (2-0).

www.leader-bet.com-ის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი სისტემით სარგებლობის პროცესში მომსახურეობის მისაღებად თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და ინტერნეტის გამართულ მუშაობაზე. შპს ,,ლიდერ-ბეთ სლოტი“ არანაირად არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებელსა და კომპანიის ქსელში წარმოქმნილი ხარვეზის გამო მოთამაშეზე მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე.

ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება (ისეთი, როგორიცაა მაგალითად: ინტერნეტ პროვაიდერიდან კავშირის დაკარგვა (მიმდინარე თამაშის მომენტში, როდესაც ორივე მომხმარებელს ერთდროულად უფიქსირდება ინტერნეტ კავშირის წყვეტა) ა.შ.), ამ შემთხვევაში კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და იტოვებს უფლებას ყველა ფსონი ჩათვალოს გაუქმებულად და დადებული თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.

რეიტინგი

თანხა, რომელსაც მოიგებენ რეიტინგში მყოფი მოთამაშეები გათამაშების დასრულების შემდეგ, იხილეთ შესაბამის სარეიტინგო ცხრილში
ყოველღიური რეიტინგის ათვლა იწყება 00:01 საათზე და დასრულდება 23:59 საათზე. თანხა დაირიცხება 24 საათის განმავლობაში.
სარეიტინგო თამაშში აკრძალულია სხვა მოთამაშესთან შეთანხმებული თამაში ქულების ხელოვნურად დაგროვების მიზნით. ლიდერბეთის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ასეთი შემთხვევის დადგომისას გააუქმოს მოთამაშის სარეიტინგო ქულები და მას სრულად შეუზღუდოს რეიტინგში მონაწილეობის უფლება

ქულების დაგროვების მეთოდი:
მოთამაშეები მიიღებენ ქულას მათ მიერ მოგებულ ყოველ ხელზე. იმისათვის რათა ყველა მოთამაშე ფსონიდან გამომდინარე აღმოჩნდეს თანაბარ პირობებში ქულების რაოდენობა დამოკიდებულია თქვენს მიერ ნათამაშები მაგიდის ფსონზე. იხილეთ ცხრილი, რომელშიც მოცემულია ქულების დაგროვების მეთოდი ფსონების მიხედვით:

მაგიდის ფსონი (ლარი)დარიცხული ქულა
1.5-მდე1
1.51-დან 5.004
5,01-დან 10.00-მდე10
10.01-დან 25-მდე15
25.01-დან ზემოთ25

ინფორმაცია ფსონებზე

მაგიდის შესაქმენელად მინიმალური ფსონი არის - 0.40 ლარი და მაქსიმალური - 500 ლარი. ამის შემდეგ ხდება ქულების არჩევა, ანუ არჩევა, თუ რა ანგარიშამდე გსურთ თამაში. თამაში შესაძლებელია - 75, 175 ან 255 ქულამდე შექმნა. ხოლო ბოლოს სურვილისამებრ ვირჩევთ დავი-დაობა, ხელი (რამდენ ქულამდე გინდა თამაში - 1,2 ან 3) და პარტიას დავით ან პარტიას დავის გარეშე.

რეიკბექი

დომინოს რეიკბექი მონაწილეობს თანხის დაბრუნების საერთო სისტემაში. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე

წესები

თამაშის ეს ვარიანტი ამერიკაში შეიქმნა და ბევრი მას დომინოს საუკეთესო თამაშად მიიჩნევს. ის ითამაშება როგორც «დროდომინო», ოღონდ თამაშის მიზანი არ არის მხოლოდ «ჩიპ აუტი» (ანუ დაალაგო მთელი შენი დომინოს ქვები შენი მოწინააღმდეგის წინ), არამედ აგრეთვე ისე გააკეთო, რომ ქვების გახსნილი ბოლოების ჯამი იყოს ხუთის ჯერადი.

მოთამაშეების ანგარიში (ქულების რაოდენობა) მიუთითებს რომ დომინოს ღია ბოლოები ტოლია 5-ის ჯერადის. პირველი მოთამაშე რომელიც მიაღწევს ან გადააჭარბებს მიზნობრივი ქულების რაოდენობას იგებს თამაშს.

სულ არის 28 ქვა და აქედან 7-7 ურიგდება თითოეულ მოთამაშეს, ხოლო დანარჩენი ქვები რჩება მაგიდაზე პირქვე, რომელიც ცნობილია როგორც «ბაზარი». თამაშს იწყებს დუბლით ის მოთამაშე, რომელსაც უმაღლესი დუბლი აღმოაჩნდება. მაგალითად : (6-6, 5-5 და ქვემოთ).

იმ შემთხვევაში თუ თამაში იწყება არა „დუბლით" თამაშს იწყებს ის ვისაც ყავს უმაღლესი არადუბლი ქვა.

ახალ რაუნდს იწყებს, მიმდინარე რაუნდის მომგები მოთამაშე.

იმ შემთხვევაში როცა არადუბლით იწყება თამაში „სტავკა" ხდება ის დუბლი რომელიც პირველად შეიკრება ორივე მხრიდან

მას შემდეგ რაც პირველი ქვა დაიდება, მეორე მოთამაშის რიგი დგება, რომელსაც შეუძლია დადოს თავისი ქვა, რომლის ერთი ბოლო დუბლს შეესაბამება.

მას შემდეგ რაც დუბლს ორივე მხარეს მიედება ქვები ჰორიზონტალურად, მაშინ მისი გამოყენება შეიძლება ვერტიკალური მიმართულებითაც, ანუ დომინოს ქვები შეიძლება დაიდოს ოთხივე მხარეს. ეს შეეხება მხოლოდ პირველ დუბლს, შემდგომში გამოყენებული დუბლი აღარ ითამაშება ისე როგორც პირველი დუბლი. დომინოს ყველა ღია ბოლოთი გამოითვლება მთლიანი ქულა (აუცილებლად უნდა იყოს ხუთის ჯერადი).

მას შემდეგ რაც მოთამაშე დებს ქვას, დომინოს ღია ბოლოების რიცხვები ჯამდება. თუ ეს ჯამი არის ხუთის ჯერადი (5, 10, 15, 20 და ა.შ), მაშინ მოთამაშეს მაშინვე ეწერება ეს ქულა. თუ დამაბოლოვებელი ქვა არის დუბლი, მაშინ ქვის ორივე მხარე ჯამდება. მაგალითად ქვა 5-5 ათ ქულას უდრის კოლონის ბოლოში დადებისას.

თუ ცენტრალურ დუბლს (სტავკას) მარცხნივ და მარჯვნივ მიედო ქვები, დამატებითი ვერტიკალური დომინოები შეიძლება იქნას დამატებული, რომელთაგანაც გამოჰყავთ საერთო ჯამი.

ნებისმიერ ეტაპზე თუ თქვენ არ შეგიძლიათ ათამაშოთ თქვენი ქვა, თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ქვა (ბაზრიდან) მანამდე სანამ შეგეძლებათ ქვის გამოყენება. თუ აღარ რჩება მეტი ქვა ბაზარში (მინიმუმ ორი) და თქვენ არ შეგიძლიათ ლეგალური თამაში, მაშინ თქვენი მოწინააღმდეგის თამაშის დრო დგება. თამაში გრძელდება მანამდე, სანამ მოთამაშეებს შეეძლებათ ქვების დადება. თუ ერთ-ერთი მათგანი ყველა ქვას ჩავიდა, მიმდინარე რაუნდი სრულდება, ან იმ შემთხვევაში თუ ორივე მოთამაშეს ქვები ყავთ, მაგრამ სვლების გაკეთება არ შეუძლიათ რაუნდი იკეტება (რიბა) და ხდება ხელში დარჩენილი ქულების დათვლა.

რიბა

1) ორივე მოთამაშეს ქვები ყავთ, მაგრამ სვლის გაკეთება არ შეუძლიათ რაუნდი იკეტება, ხდება ქულების დათვლა და ნაკლები ქულების მქონე მოთამაშეს ემატება პარტნიორის ქულები.

2) რიბის დროს თუ ორივე მოთამაშეს ზუსტად თანაბარი ქულები დარჩათ იწყება შემდეგი ეტაპი და ვინც ამ ეტაპს მოიგებს, მას ემატება რიბის დროს დათვლილი ქულების ჯამი(ორივე მოთამაშისა ერთდ).

3) ორივე მოთამაშეს ქვები ყავთ და სვლის გაკეთება შეუძლიათ მხოლოდ ბაზარში მყოფი დუბლით, თამაში მაინც იკეტება და ბაზარში არ მიდის არავინ, ხდება ქულების დათვლა.

4) ორივე მოთამაშეს ქვები ყავთ და სვლის გაკეთება შეუძლიათ მხოლოდ დუბლით, რომელიც იმ მოთამაშეს ყავს ხელში ვინც მანამდე დადო ქვა, პარტნიორი არ მიდის ბაზარში და ეს მოთამაშე დებს ამ წყვილს.ხდება ქულების დათვლა.

5) ორივე მოთამაშეს ქვები ყავთ და სვლის გაკეთება შეუძლიათ მხოლოდ დუბლით, რომელიც იმ მოთამაშეს ყავს ხელში ვინც მანამდე არ დადო ქვა, პარტნიორი დებს ამ წყვილს, მაგრამ თამაშის ჩამკეტად ითვლება მოთამაშე, რომელმაც დუბლამდე დადო ქვა. ხდება ქულების დათვლა.


თუ მოთამაშე გამოიყენებს დომინოს ყველა ქვას, რომელიც ხელში ჰქონდა და ამთავრებს პარტიას («ჩიპს აუთ») მას ენიჭება ქულები (უახლოეს 5-ის ჯერადამდე ) მისი მოწინააღმდეგის ხელში დარჩენილი თითოეული ქვის ქულის მიხედვით, ხოლო თუ მოწინააღმდეგე მხარეს ხელში დარჩა ერთი ცარიელი ქვა ანუ „პუსტა-პუსტა" გამარჯვებულ მხარეს დაეწერება 10 ქულა. ეს არის პარტიის დასასრული და დომინოს ქვები ახლიდან რიგდება შემდეგი პარტიისთვის. ასე გრძელდება მანამ, სანამ რომელიმე მოთამაშე არ მოაგროვებს მიზნობრივ ქულას ან მასზე მეტს.

თამაშში ქულების მომატება: დავი -2 ქულა.

თამაშში ფსონის გაზრდა(პარტიის დავი): დავი - გაორმაგება, სე - გასამმაგება, ჩარი - გაოთხმაგება, ფანჯი - გახუთმაგება, შაში - გაექვსმაგება.

მოთამაშეებს თამაშის პროცესში, სვლის გასაკეთებლად აქვთ 2.15 წუთი. 45 წამი ყოველ სვლაზე და 1.5 წუთი რომელიც დამატებით გადანაწილდება ყველა იმ სვლაზე რომელზეც მოთამაშეს არ ეყოფა მოცემული 45 წამი. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მოთამაშე აღნიშნულ დროში არ განახორციელებს სვლას, იგი ჩაითვლება წაგებულად და წინასწარ დათქმული თანხა დაერიცხება მეორე მოთამაშეს.

ლიდერბეთი გთავაზობთ ყოველდღიურ ტურნირებს დომინოში.

ყოველთვიური საპრიზო ფონდი 45 000 ლარი.

1. მოთამაშეთა რაოდენობა (მინიმალური რაოდენობა - 16 მოთამაშე , მაქსიმალური რაოდენობა - 2048 მოთამაშე)

2. ქულების გადანაწილება:

საწყისი ეტაპი - 75 ქულამდე თამაში.

¼ ფინალი - 175 ქულამდე თამაში

½ ფინალი - 175 ქულამდე თამაში

ფინალი - 255 ქულამდე თამაში

3. თითოეულ ტურნირში გამარჯვებულ მოთამაშეთა რაოდენობა - 8 მოთამაშე.

4. თამაში მიმდინარეობს „ოლიმპიური“ სისტემით.


თამაშის რეიქი წარმოადგენს ფსონთა ჯამის 5.5% + 0.5% (რომელიც გროვდება ჯეკპოტის თანხაში).

www.leader-bet.com-ის სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი სისტემით სარგებლობის პროცესში მომსახურეობის მისაღებად თავისი სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და ინტერნეტის გამართულ მუშაობაზე. შპს ,,ლიდერ-ბეთ სლოტი“ არანაირად არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებელსა და კომპანიის ქსელში წარმოქმნილი ხარვეზის გამო მოთამაშეზე მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე.

ნებისმიერი ტექნიკური თუ მექანიკური ხარვეზი განიხილება როგორც შტატგარეშე გარემოება (ისეთი, როგორიცაა მაგალითად: ინტერნეტ პროვაიდერიდან კავშირის დაკარგვა (მიმდინარე თამაშის მომენტში, როდესაც ორივე მომხმარებელს ერთდროულად უფიქსირდება ინტერნეტ კავშირის წყვეტა) ა.შ.), ამ შემთხვევაში კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და იტოვებს უფლებას ყველა ფსონი ჩათვალოს გაუქმებულად და დადებული თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.

1. ფლეშ თამაშები (თამაშები გადმოტვირთვის გარეშე)

IGROSOFT

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. თამაშებს გააჩნია 1, 3, 5, 7 და 9 ხაზი. ხაზზე ფსონის ოდენობა არის 1-დან 25-მდე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. 1 line, 3 lines, 5 lines, 7 lines, 9 lines -ხაზების არჩევის ღილაკები. Help -თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Max Bet- მაქსიმალური ფსონის არჩევის ღილაკი, Bet- ფსონის არჩევის და გაორმაგების თამაშზე გადასვლის ღილაკი, Start -თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Auto play-ავტომატური გაშვების ღილაკი. თანხა გამოისახება კრედიტის (ქულების) სახით ეკრანზე.

მოთამაშე ირჩევს აქტიურ სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აყენებს ფსონს შესაბამისი (BET) ღილაკით. აქვე მოთამაშეს შეუძლია მაქსიმალური ფსონის არჩევაც ისე, რომ არ იცვლება არჩეული ხაზების რაოდენობა. თამაში იწყება სტარტის ღილაკზე დაჭერით. მას შემდეგ რაც დოლურები გაჩერდება გამოისახება მოგება. მოგების ფაქტი ფიქსირდება სიმბოლოების კომბინაციების სრული ან ნაწილობრივი დამთხვევით. მოგება განისაზღვრება სათამაშოდ არჩეული ფსონისა და სიმბოლოების თანხვედრილი კომბინაციის სიდიდით. რადგან თამაშები შეიცავს 9 ხაზს,ამიტომ შესაძლებელია ერთდროულად მოიგოს რამოდენიმე ხაზმა. ასეთ შემთხვევაში მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მოგებულად ითვლება ის ხაზი, რომელშიც არანაკლებ სამი ერთნაირი სიმბოლოა გამოსახული. რაც უფრო მეტ იდენტურ სიმბოლოებს შეიცავს ხაზი, მით მეტია მოგების კოეფიციენტი, რომელიც მრავლდება შესაბამის ქულაზე. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა: დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს ე.წ. გაორმაგება (რისკ თამაში). გაორმაგება იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (BET) ღილაკზე დაჭერით. ჩამოთვლილი თამაშების (გაორმაგების) არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში ყოველი პრიზი მრავლდება 2-ზე, თუ მოთამაშე გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს ან ქულას. მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს ეკრანზე მოცემული 4 დახურული ბანქოდან ან ქულიდან რომელია გახსნილი დილერის ბანქოზე/ქულაზე მაღალი. გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმგდება, ხოლო თუ ვერ გამოიცნობს მაშინ თანხა ნულდება. თანაბარი ბანქოს/ქულის შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა ხელახლა ცდის შესაძლებლობა. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო/ქულა გახსნილია. თანხის კრედიტზე დამატება შესაძლებელია სტარტის ღილაკზე დაჭერით ყველა ამ თამაშებს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც. დოლურების ბენისმიერ პოზიციაზე შესაბამისი სამი ან მეტი ერთნაირი სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში.

CRAZY MONKEY  - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი მაიმუნის სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ეკრანზე გამოჩნდება 5 ცალი ჩამოშვებული თოკი, შესაძლებელია ნებისმიერი თანმიმდევრობით თოკების არჩევა, მოთამაშე ირჩევს და ქაჩავს თოკებს შესაბამისი ღილაკით, თუ ჩამოქაჩვის შემდეგ ჩამოვარდა ბანანების გროვა, მაიმუნი გადაყლაპავს მათ და მოთამაშე მიიღებს მოგებას. არსებული ფსონი იზრდება 1-დან 50-მდე ქულით და ასე ყოველ ჯერზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მძიმე საგანი ვარდება მაიმუნის თავზე და ბონუს თამაში სრულდება, მოგებული ქულები ნარჩუნდება და ემატება მოთამაშის კრედიტს. თუ მოთამაშე თამაშობს მაღალ ფსონებზე, მაიმუნს აფარია თავზე ჩაფხუტი, რომელიც იცავს მაიმუნს ერთი მძიმე საგნისგან (ე.ი. აქვს დახმარება). სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშის დროს მოთამაშემ შეძლო ხუთივე თოკის წარმატებით ჩამოხსნა. ეკრანზე ჩნდება 2 ჩარჩო, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელ მათგაშია მომგებიანი ქულები. თუ ვერ გამოიცნობს სუპერ ბონუსი სრულდება, თუმცა უკვე მიღებული ბონუს ქულები არ იკარგება. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

FRUIT COCKTAIL - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. თამაში ეკრანზე ცვლის შემდეგ სიმბოლოებს: საზამთრო, მსხალი, ლიმონი, ვაშლი, გარგარი და ალუბალი. ეკრანზე სამი მარწყვის მოსვლისას მოთამაშეს ბონუსში აქვს მხოლოდ ერთი ცდა, 4 მარწყვისას ორი ცდა, ხოლო 5   მარწყვის მოსვლის შემთხვევაში ეძლევა სამი ცდა. ბონუს თამაში მოთამაშის დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. სათამაშო ეკრანის ცენტრში მოქცეულია 3 დოლურა, მის პერიმეტრზე მოთავსებულია სურათები სიმბოლოების გამოსახულებებით. ყველას თავისი ღირებულება აქვს. მათზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობს ნათება საათის ისრის მიმართულებით (რომელიც, თანმიმდევრულად გადადის სიმბოლოებზე). გარკვეული დროის შემდეგ ნათება ნელდება და დოლურებზე თანმიმდევრობით ჩერდებიან. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც დაფიქსირდება ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება შეადგენს სიმბოლოს (ობიექტის) ღირებულებას გამრავლებული დადებული ფსონის ოდენობაზე. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც არ დაფიქსირდა ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება არ იზრდება. თუ იგი გაჩერდება "EXIT"-ის გამოსახულებაზე, მაშინ ბონუს-თამაშის ცდა ერთით ნაკლები ხდება, თუ ერთი ცდის საშუალება იყო, ბონუს თამაში სრულდება, ხოლო მეტი ცდის შემთხვევაში ბონუს თამაში გრძელდება მანამ, სანამ არ ამოიწურება ყველა ცდა. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს: მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

GNOME - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში ჯოკერის სიმბოლო არის "GNOME " . 3 ან მეტი ურიკის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ურიკები, რომლებშიც ძვირფასი ქვებია მოთავსებული. ძვირფასი ქვების გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს შესაბამის მოგებას. ურიკაში ჭუჭყის სიმბოლოს გამოჩენა წყვეტს ბონუს თამაშს. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ურიკა წარმატებით იქნება გახსნილი და გნომი არ დაისვრება ჭუჭყით. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ზარდახშა, რომელშიც განძია. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ISLAND - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია, თუ ეკრანზე ამოვიდა 3 ან მეტი კუნძულის სიმბოლო იწყება ბონუს თამაში. ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს გზა, რომლითაც სურს მიაღწიოს კუნძულს. თუ მას გზაზე შეხვდა ზვიგენი, ბონუს თამაში მთავრდება. წარმატების შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა პრიზი და იგი უახლოვდება კუნძულს. ყოველ ნაბიჯზე უნდა აირჩიოს ხუთიდან ერთი მიმართულება. დელფინის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს კუნძულის სიმბოლოს გარდა. სუპერ ბონუს თამაში იწყება მას შემდეგ, რაც ადამიანი კუნძულამდე მიცურავს. თამაშის ამოცანაა ბარკლის მოპოვება, რომელთაგან ერთ-ერთი მათგანი მიმაგრებულია ხაფანგზე. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

KEKS - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე 3, 4 ან 5 საცხობი ღუმელის სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ხუთი ღუმელი, სადაც მოთავსებულია კერძები, რომლებისთვისაც ის მიიღებს ჯილდოს, მოგების რაოდენობა გამოსახულია კერძზე. კვამლის გამოჩენის შემთხვევაში თამაში წყდება. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ გახსნილია ყველა ღუმელი კერძით. ეკრანზე გამოჩნდება ორი ბუჩქი, ორიდან ერთ-ერთ ბუჩქში კვერია, მეორეში კი მგელი. თუ ნაპოვნია კვერი, მაშინ მოთამაშე იღებს შესაბამის მოგებას. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება იცვლება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

LUCKY HAUNTER - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე სამი ან მეტი თავსახურის სიმბოლოს ამოსვლისას მოთამაშეს ეძლევა ბონუს თამაშში გადასვლის შესაძლებლობა. ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა გახსნას ხუთი თავსახური ნებისმიერი თანმიმდევრობით, რომელთა უკანა მხარეს მოცემულია მოგებული თანხის რაოდენობა. თავსახური "EXIT" წარწერით წყვეტს ბონუს თამაშს. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშში არ აღმოჩნდა არც ერთი თავსახური "EXIT"  წარწერით. ეკრანზე გამოისახება ორი თეფში, რომელსაც დაფარებული აქვს სარქველი, ერთზეა შემწვარი ქათამი, ხოლო მეორეზე თევზის ფხები. შესაბამის ღილაკზე დაჭერით ერთ-ერთი გაიხსნება. თუ მოთამაშე სწორად გამოიცნობს, თუ რომელ თეფშზეა ქათამი, მაშინ ის მიიღებს შესაბამის მოგებას, რომელიც დაემატება უკვე არსებულ კრედიტს. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის ქილას დილერის ქილაზე მაღალი ღირებულებით. მოთამაშემ 4 დახურული ქილიდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ქილა. თუ მოთამაშის მიერ არჩეულ ქილაზე გამოსახული ქულა დილერის ქულაზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ქულა ტოლი იქნება დილერის ქულის, მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ქულა უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

PIRATE - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს გარდა სკივრის და კასრის. თამაშს აქვს ორი ბონუს თამაში: ე.წ. (სკივრი) სამი ან მეტი სკივრის გამოჩენისას მოთამაშე ხსნის სკივრებს. მცდელობის რაოდენობა დამოკიდებულია ეკრანზე მოსული სკივრების რაოდენობაზე, ნებისმიერ მათგანში შეიძლება იყოს განძი, გახსნის დროს აღმოჩენილი ძვლის სიმბოლოს შემთხვევაში თამაში წყდება. კასრის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში მოთამაშე ხსნის ერთი ან ორი კამათლის გაჩერებით. თითოეული კასრი შეიცავს ძვირფას ქვას. ბონუს თამაში წყდება ცარიელი კასრის ამოსვლის შემთხვევაში. გაორმაგების თამაში მოთამაშეს აძლევს შანს გააორმაგოს მოგება. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება იცვლება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

RESIDENT - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს ჯილდოს და სეიფის სიმბოლოს გარდა. 3, 4 და 5 სეიფის მოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე გამოისახება 4 სეიფი, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას ისინი. თითოეულში დამალულია საგანი მოგების განსაზღვრული კოეფიციენტით. თუ სეიფში აღმოჩნდა დინამიტი მოთამაშე ტოვებს ბონუს თამაშს. გამონაკლისია დინამიტი (ცეცხლსაქრობით) რომელიც გარკვეულ ფსონზეა დამოკიდებული. ოთხივე სეიფის წარმატებით გახსნის შემთხვევაში იწყება სუპერ ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 2 კარი: მოთამაშის ამოცანაა გამოიცნოს კარს მიღმა დამალული რადისტი გოგონა. გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს მოგებას, რომელიც დაფიქსირდება ღია კარის ზემოთ. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

ROCK CLIMBER - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს, თოკის და ფიფქის სიმბოლოების გარდა. სამი ან მეტი თოკის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. იგი მოთამაშეს შესაძლებლობას აძლევს დაიპყროს მთის მწვერვალი. ბონუს თამაშში შესაძლებელია თოკების თანმიმდევრობით არჩევა, რომელთა საშუალებით მოთამაშეს სურს მთაში ასვლა. იმ შემთხვევაში თუ არჩეული თოკი არ არის მიმაგრებული გამოქვაბულზე, იგებს კუთვნილ მოგებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თამაში წყდება. მწვერვალის დაბრკოლებების გარეშე მიღწევისას მოთამაშე იღებს სუპერ პრიზს ფსონის შესაბამისად. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

SWEET LIFE 2 - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი "სკა" სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 5 სკა, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას სკები, რომელთაგანაც ერთ-ერთში მოთავსებულია ფუტკარი, დანარჩენებში თაფლით სავსე ფიჭა. სკიდან ფუტკრის გამოფრენის შემთხვევაში წყდება ბონუს თამაში. ხოლო სუპერ ბონუსში მოთამაშე გადადის იმ შემთხვევაში თუ ყველა სკას წარმატებით გახსნის. სუპერ ბონუსი: ეკრანზე გამოისახება დათვი და 2 კასრი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელ მათგანშია თაფლი, ფუტკრის გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მოგების გარეშე ტოვებს თამაშს. ხოლო გაორმაგების თამაში იმაში მდგომარეობს, რომ გაორმაგების შემთხვევაში  მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

N

თამაშის დასახელება

მინიმალური

მაქსიმალური

მაქსიმალური

 

 

ფსონი

ფსონი

მოგების გაცემა

 

 

ლარი

ლარი

ლარი

 1

Crazy Monkey

0.01

2.25

6250

2

Fruit Cocktail

0.01

2.25

6250

3

Gnome

0.01

2.25

6250

4

Island

0.01

2.25

6250

5

Keks

0.01

2.25

6250

6

Lucky Haunter

0.01

2.25

6250

7

Pirate

0.01

2.25

6250

8

Resident

0.01

2.25

6250

9

Rock Climber

0.01

2.25

6250

9

Fruit Cocktail 2

0.01

2.25

6250

10

Sweet Life

0.01

2.25

6250

 

 

 

SLOT MIX:

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ქვემოთ აღნიშნული ყველა თამაშის პრინციპი ერთმანეთის ანალოგიურია, განსხვავდება სიმბოლოების სურათები და მომგებიანი კომბინაციის სახეობები. ამ თამაშებს არ გააჩნია გაორმაგების რეჟიმი. მომგებიანი კომბინაციების დასმის შედეგად მოსული ქულები ავტომატურად ემატება მოთამაშის კრედიტს.

მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ და მაღლიდან ქვემოთ, გარდა სკატერისა. Aასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, ეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში (ქულების) სახით ეკრანზე.

Angry Birds - 10 ხაზიანი თამაშია. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. სკატერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა ჯოკერისა და იძლევა უფასო დატრიალებებს

Angry Birds Christmas Edition - 10 ხაზიანი თამაშია. გადახდა ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა სკატერისა. სკატერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა ჯოკერისა და იძლევა უფასო დატრიალებებს


Butterfiy, 
Aero, 
Auto, 
Lion, 
Nixterida, 
Sea world, 
Snake: 

8 ხაზიანი და 3 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშებია, თითოეულ ხაზზე შესაბამისი მამრავლებით. ცხრა ნაწილიანი მოზაიკური სიმბოლოების მოსვლა ბონუს თამაშში იწვევს შემთხვევითი რიცხვების შემთხვევით პრიზებზე მამრავლს. ბონუს თამაშის დროს შესაძლებელია ბონუს თამაშის განმეორება. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან, 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00 ლარი. ამ თამაშებს არ გააჩნია გაორმაგების რეჟიმი.


Robinson - 21 ხაზიანი თამაშია. მოგება ხდება აქტიურ ხაზებზე მარცხნიდან მარჯვნივ. 3, 4, ან 5 ხომალდის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში „ხომალდი". ბონუს თამაშის აზრი არის ის რომ ფლოტზე რაც შეიძლება მეტი ნივთი აიტანოს მოთამაშემ. 3; 4; ან 5 საკვების სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში „საკვები". ამ თამაშში მოთამაშის მიზანია რაც შეიძლება მეტი საკვები მიიტანოს მშიერ ხალხთან. თამაშს აქვს გაორმაგების სისტემა.

Bratva - 21 ხაზიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. თუ აქტიურ ხაზებზე გამოჩნდა 4 ან 5 ქურდის სიმბოლო, მოთამაშეს ავტომატურად ერთვება ბონუს თამაში ქურდი. ეკრანზე ნაჩვენებია 5 შენობა. მხოლოდ ერთ მათგანში არის ჩართული სიგნალიზაცია. მოთამაშს მიზანია რაც შეიძლება მეტი მოიპაროს სახლიდან. ეკრანზე 4 ან 5 ბანდიტის სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში ბანდიტი. ჩანთაში შეიძლება იყოს ხელბორკილები, იარაღი ან ფული. თამაშს აქვს გადავების სისტმა

Gold Of Party - 21 ხაზიანი თამაშია. მგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. ბონუს თამაშში კონვერტში მოთამაშე ირჩევს კონვერტს რაშიც იმალება ბონუს ქულები. ბონუს თამაშ თანამგზავრში მოთამაშე ეძლევა რამოდენიმე ცდა თანამგზავრის გასაშვებათ 4 პლანეტიდან ერთერთზე. თუ თანამგზავრი მიაღწევს პლანეტამდე, პლანეტაზე გამჩნდება დროშა სადაც გამოისახება მოგებული ქულები. თამაშს აქვს გადავების სისტემა.

Around the World - 21 ხაზიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. მატარებლების სიმბოლოების გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. თამაშში ნაჩვენებია 5 რკინიგზა. მოთამაშე ირჩევს 1 გზას. მოგება ხდება ამ გზებზე დამალული პრიზების მიხედვით. შესაძლებელია მოთამაშის მოგებამ შეადგინოს ნული, თუ მან არასწორი გზა აირჩია. ეკრანზე WHREE DOORS MAGIC ROOM სიმბოლოს გამოჩენის შემდეგ იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს 3 კარიდან ერთერთი. თანაშს აქვს გაორმაგების სისტემა.

Bazar - 21 ხაზიანი თამაშია. მოგება ხდება მარცხნიდან მარჯვნივ აქტიურ ხაზებზე. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს გარდა მოხუცი ქალის, საათის და გამყიდველის სიმბოლოსი. 3,4,5 გამყიდველის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში „საზამთროს ყიდვა". მოთამაშე ირჩევს საზამთროს. რაც უფრო მძიმეა საზამთრო, მით უფრო მეტია მოგება. 3 ან მეტი საათის სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში „საათი". მოთამაშეს საშუალება აქვს აირჩიოს საათის მარკა და საათის ტიპი. რაც უფრო ღირებულია საათი მოგება უფრო მეტია. თამაშს აქვს გაორმაგების სისტემა.

Anubis Secret 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. "სფინქსის" სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის "ნავის\'\' სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის" სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 45 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Dream of King 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. "ქალის" სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის "წითელი ქვის\'\' სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის" სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 45 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Lucky Magic 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. "ქალის" სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის "ცისფერი რგოლი\'\' სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის" სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

The Big Money Scent 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. "მამაკაცის სიმბოლო" სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის "ქალის\' სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის" სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 20 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

Submarine Adventure 9 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. „წყალქვეშა ნავი" სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის "ზარდახშის\' სიმბოლოს გარდა. სამი ან მეტი „სკატერის" სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. რომელთა დროს ამორჩეული იქნება შემთხვევითი სიმბოლო, რომელიც უფასო თამაშის დროს ცვლის სხვა დანარჩენ სიმბოლოებს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება.

თამაშის დასახელება

მინიმალური ფსონი

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური მოგების გაცემა

ლარი

ლარი

ლარი

1

Angry Birds

0.01

2100

500000

2

Angry Birds Christmas0.01

0.01

2100

500000

3

Aero

0.64

3.20

6400.00

4

Auto

0.64

3.20

6400.00

5

Butterfly

0.64

3.20

6400.00

6

Lion

0.64

3.20

6400.00

7

Nixterida

0.64

3.20

6400.00

8

Sea World

0.64

3.20

6400.00

9

Snake

0.64

3.20

6400.00

10

Robinson

0.01

2100

100000.00

11

Bratva

0.01

2100

100000.00

12

Gold of party

0.01

2100

100000.00

13

Around the World

0.01

2100

100000.00

14

Bazar

0.01

2100

100000.00

15

Anubis Secret

0.01

9

9000.00

16

Dream of King

0.01

9

9000.00

17

Luky Magic

0.01

9

9000.00

18

The Big Money Scent

0.01

9

9000.00

19

Submarine Adventure

0.01

9

9000.00IGROSOFT

 

PIRATE- 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია.  თამაშს აქვს ორი ბონუს თამაში: ე.წ. (სკივრი) სამი ან მეტი სკივრის გამოჩენისას მოთამაშე ხსნის სკივრებს. მცდელობის რაოდენობა დამოკიდებულია ეკრანზე მოსული სკივრების რაოდენობაზე, ნებისმიერ მათგანში შეიძლება იყოს განძი, გახსნის დროს აღმოჩენილი ძვლის სიმბოლოს შემთხვევაში თამაში წყდება. კასრის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში მოთამაშე ხსნის ერთი ან ორი კამათლის გაჩერებით. თითოეული კასრი შეიცავს ძვირფას ქვას. ბონუს თამაში წყდება ცარიელი კასრის ამოსვლის შემთხვევაში. გაორმაგების თამაში მოთამაშეს აძლევს შანს გააორმაგოს მოგება. საჭიროა გამოცნობილ იქნას გაგორებული კამათლის შედეგად რა დაჯდება, წყვილი წითელი თუ კენტი შავი. გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშეს თანხა გაუორმაგდება.წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა განულდება.

 

PIRATE 2   საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში PIRATE. თამაშს აქვს ორი ბონუს თამაში: ე.წ. (სკივრი) სამი ან მეტი სკივრის გამოჩენისას მოთამაშე ხსნის სკივრებს. მცდელობის რაოდენობა დამოკიდებულია ეკრანზე მოსული სკივრების რაოდენობაზე, ნებისმიერ მათგანში შეიძლება იყოს განძი, გახსნის დროს აღმოჩენილი ძვლის სიმბოლოს შემთხვევაში თამაში წყდება. კასრის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში მოთამაშე ხსნის ერთი ან ორი კამათლის გაჩერებით. თითოეული კასრი შეიცავს ძვირფას ქვას. ბონუს თამაში წყდება ცარიელი კასრის ამოსვლის შემთხვევაში. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

CRAZY MONKEY  - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი მაიმუნის სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ეკრანზე გამოჩნდება 5 ცალი ჩამოშვებული თოკი, შესაძლებელია ნებისმიერი თანმიმდევრობით თოკების არჩევა, მოთამაშე ირჩევს და ქაჩავს თოკებს შესაბამისი ღილაკით, თუ ჩამოქაჩვის შემდეგ ჩამოვარდა ბანანების გროვა, მაიმუნი გადაყლაპავს მათ და მოთამაშე მიიღებს მოგებას. არსებული ფსონი იზრდება 1-დან 50-მდე ქულით და ასე ყოველ ჯერზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მძიმე საგანი ვარდება მაიმუნის თავზე და ბონუს თამაში სრულდება, მოგებული ქულები ნარჩუნდება და ემატება მოთამაშის კრედიტს. თუ მოთამაშე თამაშობს მაღალ ფსონებზე, მაიმუნს აფარია თავზე ჩაფხუტი, რომელიც იცავს მაიმუნს ერთი მძიმე საგნისგან(ე.ი. აქვს დახმარება). სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშის დროს მოთამაშემ შეძლო ხუთივე თოკის წარმატებით ჩამოხსნა. ეკრანზე ჩნდება 2 ჩარჩო, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელ მათგაშია მომგებიანი ქულები. თუ ვერ გამოიცნობს სუპერ ბონუსი სრულდება, თუმცა უკვე მიღებული ბონუს ქულები არ იკარგება. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

RESIDENT  - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ყველა სიმბოლოს ჯილდოს და სეიფის სიმბოლოს გარდა. 3, 4 და 5 სეიფის მოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე გამოისახება 4 სეიფი, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას ისინი. თითოეულში დამალულია საგანი მოგების განსაზღვრული კოეფიციენტით. თუ სეიფში აღმოჩნდა დინამიტი მოთამაშე ტოვებს ბონუს თამაშს. გამონაკლისია დინამიტი ცეცხლსაქრობით, რომელიც გარკვეულ ფსონზეა დამოკიდებული. ოთხივე სეიფის წარმატებით გახსნის შემთხვევაში იწყება სუპერ ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 2 კარი: მოთამაშის ამოცანაა გამოიცნოს კარს მიღმა დამალული რადისტი გოგონა. გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს მოგებას, რომელიც დაფიქსირდება ღია კარის ზემოთ. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

KEKS - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე 3, 4 ან 5 საცხობი ღუმელის სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ხუთი ღუმელი, სადაც მოთავსებულია კერძები, რომლებისთვისაც ის მიიღებს ჯილდოს, მოგების რაოდენობა გამოსახულია კერძზე. კვამლის გამოჩენის შემთხვევაში თამაში წყდება. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ გახსნილია ყველა ღუმელი კერძით. ეკრანზე გამოჩნდება ორი ბუჩქი, ორიდან ერთ-ერთ ბუჩქში კვერია, მეორეში კი მგელი. თუ ნაპოვნია კვერი, მაშინ მოთამაშე იღებს შესაბამის მოგებას. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მცდელობათა რაოდენობა გამოისახება ეკრანზე. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება იცვლება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

GNOME - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ამ თამაშში ჯოკერის სიმბოლო არის "GNOME " . 3 ან მეტი ურიკის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში. თამაშში მოთამაშეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით შეუძლია გახსნას ურიკები, რომლებშიც ძვირფასი ქვებია მოთავსებული. ძვირფასი ქვების გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მიიღებს შესაბამის მოგებას.ურიკაში ჭუჭყის სიმბოლოს გამოჩენა წყვეტს ბონუს თამაშს. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ურიკა წარმატებით იქნება გახსნილი და გნომი არ დაისვრება ჭუჭყით. მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს ზარდახშა, რომელშიც განძია. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

FRUIT COCKTAIL - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის შემდეგ სიმბოლოებს: საზამთრო, მსხალი, ლიმონი, ვაშლი, გარგარი და ალუბალი. ეკრანზე სამი მარწყვის მოსვლისას მოთამაშეს ბონუსში აქვს მხოლოდ ერთი ცდა, 4 მარწყვისას ორი ცდა, ხოლო 5   მარწყვის მოსვლის შემთხვევაში ეძლევა სამი ცდა. ბონუს თამაში მოთამაშის დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. სათამაშო ეკრანის ცენტრში მოქცეულია 3 დოლურა, მის პერიმეტრზე მოთავსებულია სურათები სიმბოლოების გამოსახულებებით. ყველას თავისი ღირებულება აქვს. მათზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობს ნათება საათის ისრის მიმართულებით (რომელიც, თანმიმდევრულად გადადის სიმბოლოებზე). გარკვეული დროის შემდეგ ნათება ნელდება და დოლურებზე თანმიმდევრობით ჩერდებიან. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც დაფიქსირდება ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება შეადგენს სიმბოლოს (ობიექტის) ღირებულებას გამრავლებული დადებული ფსონის ოდენობაზე. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც არ დაფიქსირდა ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება არ იზრდება. თუ იგი გაჩერდება "EXIT"-ის გამოსახულებაზე, მაშინ ბონუს-თამაშის ცდა ერთით ნაკლები ხდება, თუ ერთი ცდის საშუალება იყო, ბონუს თამაში სრულდება, ხოლო მეტი ცდის შემთხვევაში ბონუს თამაში გრძელდება მანამ, სანამ არ ამოიწურება ყველა ცდა. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს: მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

CRAZY MONKEY 2 - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში CRAZY MONKEY. სამი ან მეტი მაიმუნის სიმბოლოს მოსვლისას იწყება ბონუს თამაში. ეკრანზე გამოჩნდება 5 ცალი ჩამოშვებული თოკი, შესაძლებელია ნებისმიერი თანმიმდევრობით თოკების არჩევა, მოთამაშე ირჩევს და ქაჩავს თოკებს შესაბამისი ღილაკით, თუ ჩამოქაჩვის შემდეგ ჩამოვარდა ბანანების გროვა, მაიმუნი გადაყლაპავს მათ და მოთამაშე მიიღებს მოგებას. არსებული ფსონი იზრდება 1-დან 50-მდე ქულით და ასე ყოველ ჯერზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მძიმე საგანი ვარდება მაიმუნის თავზე და ბონუს თამაში სრულდება, მოგებული ქულები ნარჩუნდება და ემატება მოთამაშის კრედიტს. თუ მოთამაშე თამაშობს მაღალ ფსონებზე, მაიმუნს აფარია თავზე ჩაფხუტი, რომელიც იცავს მაიმუნს ერთი მძიმე საგნისგან (ე.ი. აქვს დახმარება). სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშის დროს მოთამაშემ შეძლო ხუთივე თოკის წარმატებით ჩამოხსნა. ეკრანზე ჩნდება 2 საგანძური, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს თუ რომელ მათგაშია მომგებიანი ქულები. თუ ვერ გამოიცნობს სუპერ ბონუსი სრულდება, თუმცა უკვე მიღებული ბონუს ქულები არ იკარგება. ხოლო თუ ეკრანზე გამოჩნდება ობობა სუპერ პრიზი იკარგება. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

FRUIT COCKTAIL 2 - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში FRUIT COCKTAIL. ჯოკერი ცვლის შემდეგ სიმბოლოებს: ფორთოხალი, ლიმონი, ვაშლი, ბანანი, მსხალი და საზამთრო.ეკრანზე სამი ბონუს სიმბოლოს მოსვლისას მოთამაშეს ბონუსში აქვს მხოლოდ ერთი ცდა, 4 ბონუს სიმბოლოს მოსვლისას ორი ცდა, ხოლო 5 სიმბოლოს მოსვლის შემთხვევაში ეძლევა სამი ცდა. ბონუს თამაში მოთამაშის დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. სათამაშო ეკრანის ცენტრში მოქცეულია 3 დოლურა, მის პერიმეტრზე მოთავსებულია სურათები სიმბოლოების გამოსახულებებით. ყველას თავისი ღირებულება აქვს. მათზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობს ნათება საათის ისრის მიმართულებით (რომელიც, თანმიმდევრულად გადადის სიმბოლოებზე). გარკვეული დროის შემდეგ ნათება ნელდება და დოლურებზე თანმიმდევრობით ჩერდებიან. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც დაფიქსირდება ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება შეადგენს სიმბოლოს (ობიექტის) ღირებულებას გამრავლებული დადებული ფსონის ოდენობაზე. თუ ის გაჩერდება სიმბოლოზე, რომელიც არ დაფიქსირდა ერთ-ერთ დოლურაზე, მაშინ მოგება არ იზრდება. თუ იგი გაჩერდება "EXIT"-ის გამოსახულებაზე, მაშინ ბონუს-თამაშის ცდა ერთით ნაკლები ხდება, თუ ერთი ცდის საშუალება იყო, ბონუს თამაში სრულდება, ხოლო მეტი ცდის შემთხვევაში ბონუს თამაში გრძელდება მანამ, სანამ არ ამოიწურება ყველა ცდა. ეკრანზე 3 "Free Game" სიმბოლოს გამოჩენისას იწყება 10 უფასო თამაში, 4 სიმბოლოს გამოჩენისას 20 უფასო თამაში, ხოლო 5 ასეთი სიმბოლოს გამოჩენისას 50 უფასო თამაში. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი, როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

GARAGE - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. თუ ეკრანზე დაჯდება სამი ან მეტი ყუთის სიმბოლო, იწყება ბონუს თამაში. გამოჩნდება 5 ყუთი, რომლებიც მოთამაშემ უნდა გახსნას ნებისმიერი თანმიმდევრობით, თუ ყუთში არის საგანი, რომელიც განსხვავდება ინსპექტორისაგან, მოთამაშე მიიღებს მოგებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბონუსი მთავრდება. ამის გარდა სამ საგანზე არსებობს მოგება, რომლის შესახებაც წერია ავტო ფარეხის უკანა მხარეს. თუ ეკრანზე გამოვა 3 ან 5 ბოქლომი, მაშინ გაიხსნება მეორე ბონუსი. თამაშში შესაძლებელია ბოქლომების თანმიმდევრულად გახსნა, რომლებიც განთავსებულია ავტო ფარეხზე. თითოეული ბოქლომის გასახსნელად საჭიროა გასაღების პოვნა. გარდა ამისა თუ ძირითად თამაშში იყო მოპოვებული Super Key-ი, (დახმარება) მისი საშუალებით შესაძლოა ნებისმიერი ბოქლომის გახსნა ერთხელ. მას შემდეგ რაც ყველა ბოქლომი იქნება გახსნილი, ავტო-ფარეხის კარები გაიღება და მოთამაშე დაინახავს ავტომანქანას და მიიღებს დამატებით მოგებას (Super prize), რომელიც იქნება ნაჩვენები ეკრანზე მანქანის ნომერზე. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

ISLAND - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია, თუ ეკრანზე ამოვიდა 3 ან მეტი კუნძულის სიმბოლო იწყება ბონუს თამაში. ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს გზა, რომლითაც სურს მიაღწიოს კუნძულს. თუ მას გზაზე შეხვდა ზვიგენი, ბონუს თამაში მთავრდება. წარმატების შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა პრიზი და იგი უახლოვდება კუნძულს. ყოველ ნაბიჯზე უნდა აირჩიოს ხუთიდან ერთი მიმართულება. დელფინის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს კუნძულის სიმბოლოს გარდა. სუპერ ბონუს თამაში იწყება მას შემდეგ, რაც ადამიანი კუნძულამდე მიცურავს. თამაშის ამოცანაა ბარკლის მოპოვება, რომელთაგან ერთ-ერთი მათგანი მიმაგრებულია ხაფანგზე. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ იცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

ISLAND 2 - საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში ISLAND , თუ ეკრანზე ამოვიდა 3 ან მეტი კუნძულის სიმბოლო იწყება ბონუს თამაში. ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა აირჩიოს გზა, რომლითაც სურს მიაღწიოს კუნძულს. თუ მას გზაზე შეხვდა ზვიგენი, ბონუს თამაში მთავრდება. წარმატების შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა პრიზი და იგი უახლოვდება კუნძულს. ყოველ ნაბიჯზე უნდა აირჩიოს ხუთიდან ერთი მიმართულება. დელფინის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს კუნძულის სიმბოლოს გარდა. სუპერ ბონუს თამაში იწყება მას შემდეგ, რაც ადამიანი კუნძულამდე მიცურავს. თამაშის ამოცანაა ბარკლის მოპოვება, რომელთაგან ერთ-ერთი მათგანი მიმაგრებულია ხაფანგზე. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება იცვლება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო, თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

LUCKY HAUNTER - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ეკრანზე სამი ან მეტი თავსახურის სიმბოლოს ამოსვლისას მოთამაშეს ეძლევა ბონუს თამაშში გადასვლის შესაძლებლობა. ბონუს თამაშში მოთამაშემ უნდა გახსნას ხუთი თავსახური ნებისმიერი თანმიმდევრობით, რომელთა უკანა მხარეს მოცემულია მოგებული თანხის რაოდენობა. თავსახური "EXIT" წარწერით წყვეტს ბონუს თამაშს. სუპერ ბონუს თამაში იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ბონუს თამაშში არ აღმოჩნდა არც ერთი თავსახური "EXIT" წარწერით. ეკრანზე გამოისახება ორი თეფში, რომელსაც დაფარებული აქვს სარქველი, ერთზეა შემწვარი ქათამი, ხოლო მეორეზე თევზის ფხები. შესაბამის ღილაკზე დაჭერით ერთ-ერთი გაიხსნება. თუ მოთამაშე სწორად გამოიცნობს, თუ რომელ თეფშზეა ქათამი, მაშინ ის მიიღებს შესაბამის მოგებას, რომელიც დაემატება უკვე არსებულ კრედიტს. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის ქილას დილერის ქილაზე მაღალი ღირებულებით. მოთამაშემ 4 დახურული ქილიდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ქილა. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ქილა დილერის ქილაზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ქილა ტოლი იქნება დილერის ქილის, მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო, თუ მოთამაშის ქილა უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ქილა გახსნილია.

 

ROCK CLIMBER - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ჯოკერი ცვლის ნებისმიერ სიმბოლოს, თოკის და ფიფქის სიმბოლოების გარდა. სამი ან მეტი თოკის სიმბოლოს ეკრანზე გამოჩენისას იწყება ბონუს თამაში. იგი მოთამაშეს შესაძლებლობას აძლევს დაიპყროს მთის მწვერვალი. ბონუს თამაშში შესაძლებელია თოკების თანმიმდევრობით არჩევა, რომელთა საშუალებით მოთამაშეს სურს მთაში ასვლა. იმ შემთხვევაში თუ არჩეული თოკი არ არის მიმაგრებული გამოქვაბულზე, იგებს კუთვნილ მოგებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თამაში წყდება. მწვერვალის დაბრკოლებების გარეშე მიღწევისას მოთამაშე იღებს სუპერ პრიზს ფსონის შესაბამისად. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გააორმაგოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი,მაშინ მოგება არ ორმაგდება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის,მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

SWEET LIFE - 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სამი ან მეტი "სკა" სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 5 სკა, მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი თანმიმდევრობით გახსნას სკები, რომელთაგანაც ერთ-ერთში მოთავსებულია ფუტკარი, დანარჩენებში თაფლით სავსე ფიჭა. სკიდან ფუტკრის გამოფრენის შემთხვევაში წყდება ბონუს თამაში. ხოლო სუპერ ბონუსში მოთამაშე გადადის იმ შემთხვევაში თუ ყველა სკას წარმატებით გახსნის. სუპერ ბონუსი: ეკრანზე გამოისახება დათვი და 2 კასრი, მოთამაშემ უნდა გამოიცნოს რომელ მათგანშია თაფლი, ფუტკრის გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მოგების გარეშე ტოვებს თამაშს. ხოლო გაორმაგების თამაში იმაში მდგომარეობს, რომ გაორმაგების შემთხვევაში დათვი ადის ხეზე, სადაც ხის ორივე მხარეს დაკიდებულია ფუტკრის სკები. თუ მოთამაშე ამოირჩევს თაფლით სავსე სკას, მაშინ გააორმაგებს მოგებას, ხოლო თუ კი სკიდან გამოფრინდებიან ფუტკრები, ეს იმას ნიშნავს რომ მოგება არ გაორმაგდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება ნებისმიერ ეტაპზე.

 

SWEET LIFE 2 - საბაზისო და სუპერ ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში SWEET LIFE. სამი ან მეტი "სკა" სიმბოლოს ამოსვლის შემთხვევაში იწყება ბონუს თამაში: ეკრანზე ისახება 5 სკა, რომელთაგანაც ერთერთში მოთავსებულია ფუტკარი, დანარჩენებში თაფლით სავსე ფიჭა. სკიდან პუტკრის გამოფრენის შემთხვევაში ბონუს თამაში წყდება. ხოლო სუპერ ბონუსში მოთამაშე გადადის იმ შემთხვევაში თუ ყველა სკას წარმატებით გახსნის. სუპერ ბონუსი: ეკრანზე გამოისახება დათვი და 2 კასრი, მან უნდა გამოიცნოს რომელ მათგანშია თაფლი, ფუტკრის გამოცნობის შემთხვევაში მოთამაშე მოგების გარეშე ტოვებს თამაშს. გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშემ 4 დახურული ბანქოდან უნდა აირჩიოს ერთი რომელიმე ბანქო. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო დილერის ბანქოზე მაღალი იქნება, მაშინ მოგება გაორმაგდება. თუ მოთამაშის მიერ არჩეული ბანქო ტოლი იქნება დილერის ბანქოსი, მაშინ მოგება არ შეიცვლება. ხოლო,თუ მოთამაშის ბანქო უფრო დაბალი იქნება ვიდრე დილერის, მაშინ მოგება ნულდება. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება მაშინაც კი როცა დილერის ბანქო გახსნილია.

 

N

თამაშის დასახელება

მინიმალური

მაქსიმალური

მაქსიმალური

 

 

ფსონი

ფსონი

მოგების გაცემა

 

 

ლარი

ლარი

ლარი

1

Pirate

0.01

2.25

6250

2

Pirate2

0.01

2.25

6250

3

Crazy Monkey

0.01

2.25

6250

4

Resident

0.01

2.25

6250

5

Keks

0.01

2.25

6250

6

Gnome

0.01

2.25

6250

7

Fruit Cocktail

0.01

2.25

6250

8

Crazy Monkey2

0.01

2.25

6250

9

Fruit Cocktail 2

0.01

2.25

6250

10

Garage

0.01

2.25

6250

11

Island

0.01

2.25

6250

12

Island 2

0.01

2.25

6250

13

Lucky Haunter

0.01

2.25

6250

14

Rock Climber

0.01

2.25

6250

15

Sweet Life

0.01

2.25

6250

16

Sweet Life2

0.01

2.25

6250

 

 

Mega Jack

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. ოფციები იძლევა საშუალებას მოთამაშის მიერ კრედიტის ჯამთა განსაზღვრის თითოეული ფსონისათვის, ასევე გვთავაზობს თამაშებს განსხვავებული კრედიტებით (ფსონებით). ამათგან ოთხი 5 დოლურიანი 21 ხაზიანი თამაში: CHAMPAGNE, SLOT-OPOL, SLOT-O-POL DELUXE, AZTECA GOLD. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს. Help -თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Auto სტარტ-ავტომატური გაშვების ღილაკი, Lines-ხაზების რაოდენობის ღილაკი, Start, Take win - თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Double Bet -ფსონის არჩევის ღილაკი, გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე. თამაში იწყება "სტარტი"-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (BET)-ის ღილაკზე დაჭერით. "დახმარების"- (INFO) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა: პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების არსი მდგომარეობს შემდეგში: გაორმაგების თამაშში მოთამაშეს ეძლევა შანსი გაზარდოს მოგება, თუ გახსნის დილერზე მაღალ ბანქოს. მოთამაშეს შეუძლია შეწყვიტოს გაორმაგების თამაში და აიღოს კუთვნილი მოგება ღილაკზე დაჭერით. სწორად გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ორმაგდება, ხოლო ვერ გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ნულდება. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან. 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.10; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50; 1.00; 2.00; 3.00 ლარი. თითოეულ თამაშს აგრეთვე გააჩნია ბონუს თამაშიც:

AZTEC GOLD - 21 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ოქროს ნიღაბი თავის გამოსახულებით არის ჯოკერი და 2, 3 და 4 დოლურებზე ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. 3, 4 და 5 დოლურებზე 3 პირამიდის სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება 2 დონიანი ბონუს თამაში. მოთამაშეს აქვს სამი ცდის შესაძლებლობა პირამიდის არჩევის, რომელიც იძლევა შესაბამის მოგებას. თუ არის ამორჩეული ბრილიანტის პირამიდა იწყება ბონუსის მეორე ეტაპი-ალმასის ბონუსი. ალმასის ბონუსში მოთამაშე შედის პირამიდაში სადაც შეუძლია გახსნას სხვადსხვა დონეზე განთავსებული ქვის განყოფილებები, რომლებიც იძლევა შესაბამის მოგებას. ყველაზე მაღალ დონეზე არის განთავსებული დრაკონი, რომელიც გვაძლევს ყველაზე მაღალ მოგების საშუალებას. გადავების რეჟიმი: ნებისმიერი მომგებიანი კომბინაციის დასმის შემთხვევაში მოსულ მოგებასთან ერთად მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს გაორმაგების რეჟიმი. ეკრანზე ჩნდება 5 ბანქო- ერთი ღია (დილერის) დანარჩენი 4 დახურული. მოთამაშემ ამ 4 დახურული ბანქოდან უნდა გახსნას დილერზე მაღალი ბანქო, რათა გააორმაგოს თავის მოგება. გაორმაგების შემთხვევაში მოთამაშეს პროგრამა ეკითხება უნდა თუ არა გაორმაგების თამაშის გაგრძელება, უარის შემთხვევაში ანგარიშზე ერიცხება გაორმაგებული, მოგებული ქულები და ავტომატურად ტოვებს გაორმაგების თამაშს.

 CHAMPAGNE - 21 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ხუთი შამპანიურის ბოთლი არის ბონუსი. მოთამაშე ეკრანზე გამოსახული ხუთი ბოთლიდან ირჩევს ერთს, რომელშიც შესაბამისი მოგებაა ნაჩვენები. 3, 4 ან 5 დოლარის გამოსახულება გვაძლევს 15 უფასო თამაშს. გაორმაგების რეჟიმი: ნებისმიერი მომგებიანი კომბინაციის დასმის შემთხვევაში მოსულ მოგებასთან ერთად მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს გაორმაგების რეჟიმი. ეკრანზე ჩნდება 5 ბანქო- ერთი ღია (დილერის) დანარჩენი 4 დახურული. მოთამაშემ ამ 4 დახურული ბანქოდან უნდა გახსნას დილერზე მაღალი ბანქო, რათა გააორმაგოს თავის მოგება. გაორმაგების შემთხვევაში მოთამაშეს პროგრამა ეკითხება უნდა თუ არა გაორმაგების თამაშის გაგრძელება, უარის შემთხვევაში ანგარიშზე ერიცხება გაორმაგებული, მოგებული ქულები და ავტომატურად ტოვებს გაორმაგების თამაშს.

 SLOT-O-POL  - 21 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. თამაშში არის ორი ბონუსი: ერთი კამათლების ბონუსი და მეორე ბზრიალა ბორბლის ბონუსი. ხუთი კამათლის გამოჩენა ეკრანზე გვაძლევს კამათლების ბონუსს. ეკრანზე გამოდის ოთკუთხედი დაფა, რომელზედაც აღნიშნულია სხვადასხვა სიმბოლოები. დაფის ცენტრში გამოსახული ხელი აგორებს კამათლებს, გაგორების შედეგად დასმული ციფრის მიხედვით ხდება გადათვლა, საათის ისრის მიმართულებით სახვადასხვა სიმბოლოებისა, რომლებიც აღნიშნავენ შესაბამის მოგებას. ბონუსი მთავრდება თუ გადათვლა დაემთხვევა ხელბორკილების სიმბოლოს. 3, 4 ან 5 "SPIN" სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბზრიალა ბორბლის ბონუსი. ეკრანზე გამოსახულ ბორბალში საათის ისრის მიმართულებით მოძრაობს ნათება, რა მოგებაზეც გაჩერდება იმ მოგებას მიიღებს მოთამაშე. სამი "SPIN"-ის მოსვლისას მოთამაშეს აქვს 1 დატრიალების ცდა. ოთხი "SPIN"-ის მოსვლისას მოთამაშეს აქვს 3 დატრიალების ცდა. ხუთი "SPIN"-ისას კი 6 ცდა. ბონუსის შედეგად მიღებული მოგება ემატება მოთამაშის კრედიტს ქულებში. ნებისმიერი მომგებიანი კომბინაციის დასმის შემთხვევაში მოსულ მოგებასთან ერთად მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს გაორმაგების რეჟიმი. ეკრანზე ჩნდება 5 ბანქო- ერთი ღია (დილერის) დანარჩენი 4 დახურული. მოთამაშემ ამ 4 დახურული ბანქოდან უნდა გახსნას დილერზე მაღალი ბანქო, რათა გააორმაგოს თავის მოგება. გაორმაგების შემთხვევაში მოთამაშეს პროგრამა ეკითხება უნდა თუ არა გაორმაგების თამაშის გაგრძელება, უარის შემთხვევაში ანგარიშზე ერიცხება გაორმაგებული, მოგებული ქულები და ავტომატურად ტოვებს გაორმაგების თამაშს.

SLOT-O-POL DELUXE  - 21 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. თამაშში არის ორი ბონუსი: ერთი კამათლების ბონუსი და მეორე ბზრიალა ბორბლის ბონუსი. ხუთი კამათლის გამოჩენა ეკრანზე გვაძლევს კამათლების ბონუსს. ეკრანზე გამოდის ოთკუთხედი დაფა, რომელზედაც აღნიშნულია სხვადასხვა სიმბოლოები. დაფის ცენტრში გამოსახული ხელი აგორებს კამათლებს, გაგორების შედეგად დასმული ციფრის მიხედვით ხდება გადათვლა, საათის ისრის მიმართულებით სახვადასხვა სიმბოლოებისა, რომლებიც აღნიშნავენ შესაბამის მოგებას. ბონუსი მთავრდება თუ გადათვლა დაემთხვევა ხელბორკილების სიმბოლოს. 5 "SPIN" სიმბოლოს გამოჩენის შემთხვევაში იწყება ბზრიალა ბორბლის ბონუსი. ეკრანზე გამოსახულ ბორბალში საათის ისრის მიმართულებით მოძრაობს ნათება, რა მოგებაზეც გაჩერდება იმ მოგებას მიიღებს მოთამაშე. 5 "SPIN"-ის მოსვლისას მოთამაშეს აქვს 9 დატრიალების ცდა. გადავების რეჟიმი: ნებისმიერი მომგებიანი კომბინაციის დასმის შემთხვევაში მოსულ მოგებასთან ერთად მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს გაორმაგების რეჟიმი. ეკრანზე ჩნდება 5 ბანქო- ერთი ღია (დილერის) დანარჩენი 4 დახურული. მოთამაშემ ამ 4 დახურული ბანქოდან უნდა გახსნას დილერზე მაღალი ბანქო, რათა გააორმაგოს თავის მოგება. გაორმაგების შემთხვევაში მოთამაშეს პროგრამა ეკითხება უნდა თუ არა გაორმაგების თამაშის გაგრძელება, უარის შემთხვევაში ანგარიშზე ერიცხება გაორმაგებული, მოგებული ქულები და ავტომატურად ტოვებს გაორმაგების თამაშს.

 

 

თამაშის დასახელება

მინიმალური ფსონი

მაქსიმალური ფსონი

მაქსიმალური მოგების

 

 

ლარი

ლარი

ლარი

1

Aztec Gold

0.01

63.00

4000.00

2

Champagne

0.01

63.00

4000.00

3

Slot-o-Pol

0.01

63.00

4000.00

4

Slot-o-Pol deluxe

0.01

63.00

4000.00

 

 

ARISTOCRAT :

თამაშების მოდიფიკაციაა ვიდეო სლოტი. თამაში მიმდინარეობს ეკრანზე. ეკრანის ქვემოთ განლაგებულია სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ღილაკები, სხვადასხვა თამაშის მიხედვით რომელთა მეშვეობითაც მოთამაშე თამაშობს 1 Line, 3 Lines, 7 Lines, 5 Lines, 10 Lines, 15 Lines, 20 Lines, 25 Lines, 30 Lines, 35 Lines, 50 Lines - ხაზების არჩევის ღილაკები. Help -თამაშის და მოგებების ინფორმაციის ღილაკი, Auto Start-ავტომატური გაშვების ღილაკი, Start, Take win -თამაშის დაწყების, ბონუს და გაორმაგების თამაშებიდან გამოსვლის ღილაკი, Gemble, Bet one - გადასვლა გაორმაგების რეჟიმზე და ფსონის არჩევის ღილაკი, თამაში იწყება "სტარტი"-ს ღილაკზე ხელის დაჭერით, იმ შემთხვევაში თუ კრედიტი ნულის ტოლი არ იქნება. მოთამაშე აყენებს აქტიური სათამაშო ხაზების რაოდენობას და აკეთებს ფსონს (Gemble, Bet one)-ის ღილაკზე დაჭერით. "დახმარები"-ს (Help) ღილაკის მეშვეობით შესაძლებელია ცნობარის ნახვა, რომელიც შეიცავს მოგების ცხრილებსა და თამაშის წესებს. დოლურის დატრიალებისას, მისი გაჩერების შემდეგ მოთამაშე იხილავს მოგებას (თუ მოგება დაფიქსირდა). მომგებიანი კომბინაციები ჯამდება. მას შემდეგ, რაც ეკრანზე დაფიქსირდება მოგება, მოთამაშეს ეძლევა ორი შესაძლებლობა: პირველი - დაკმაყოფილდეს მოგებული თანხით ან აირჩიოს რისკ-თამაში (გაორმაგების) კომბინაციის ალტერნატივა. რისკ-თამაში იწყება მოგებული ხაზების შემთხვევაში (Gamble) ღილაკზე დაჭერით. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება. მოგებული კომბინაციები თამაშში ფიქსირდება მარცხნიდან მარჯვნივ, გარდა სკატერისა. ასევე ყველა მოგება ფიქსირდება მოთამაშის მიერ არჩეულ ხაზებზე, ეკრანზე მოსული სკატერის სიმბოლო მოგებას იძლევა ნებისმიერ პოზიციაზე, უმაღლესი მოგება გადახდილი იქნება მაქსიმალური ფსონით არჩეულ ხაზებზე. უფასო თამაშებში მოსული სკატერი ამატებს მოგებას. ყველა მოგება ნაჩვენებია კრედიტში (ქულების) სახით ეკრანზე. თამაშებს აქვთ დენომინაციის სისტემა, ანუ ერთი კრედიტის ღირებულება ქართულ ლართან, 1 კრედიტი 0.01; 0.02; 0.03; 0.04 0.05; 0.10; 0.15; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50; 1.00 ლარი.

5 Dragons - 30 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. მწვანე დრაკონის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. უფასო თამაშების დროს მოსული სხვადასხვა ფერის დრაკონები ჩნდება მხოლოდ მე-2, მე-3 და მე-4 დოლურებზე. ისინი ცვლიან ნებისმიერ სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

50 Lions - 50 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. 3 სკატერის (პროთეას სიმბოლო) გამოჩენა ეკრანზე 10 უფასო თამაშს იძლევა. ყოველი უფასო თამაშის დროს ექსრტა ჯოკერი (ბრილიანტის სიმბოლო) ემატება 2, 3, 4 და 5 დოლურებზე. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ 5 უფასო თამაშის მოსვლა. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

Choy sun doa - 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. ქუდიანი მამაკაცის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის სიმბოლოს გარდა. ის ჩნდება მე-2, მე-3 და მე-4 დოლურებზე. 3 სკატერის სიმბოლოს გამოჩენა უფასო თამაშებს იძლევა, რომელთა დროს მოთამაშემ უნდა აირჩიოს 5 თევზიდან ერთი. თითოეული შესაბამის უფასო თამაშებს იძლევა. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

Dolphin Treasure - 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. მზის სიმბოლო არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის (ზარდახშა ძვირფასეულობით) სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3, 4 ან 5 სკატერის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

Queen of the nile - 20 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. სიმბოლო "კლეოპატრა" არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის პირამიდის სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი პირამიდის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე 15 უფასო თამაშს იძლევა.უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

Queen of the nile 2 - 25 ხაზიანი და 5 დოლურიანი ვიდეო სლოტ თამაშია. საბაზისო და ბონუს თამაში იგივეა, რაც თამაშში Quen of the nile სიმბოლო "კლეოპატრა" არის ჯოკერი და ცვლის ყველა სიმბოლოს სკატერის პირამიდის სიმბოლოს გარდა და აორმაგებს მოგებას როდესაც ცვლის. 3 ან მეტი პირამიდის სიმბოლოს გამოჩენა ეკრანზე უფასო თამაშებს იძლევა. უფასო თამაშების დროს მოთამაშემ უნდა აირჩიოს 4 პირამიდის სახეობიდან ერთ-ერთი, რომელთაც შესაბამისი მამრავლები აქვს. უფასო თამაშების დროს შესაძლებელია ხელახლა უფასო თამაშების მოგება. გაორმაგების რეჟიმი: მოთამაშემ სწორად უნდა გამოიცნოს წითელი და შავი ფერის ბანქო, ამასთან წითელი ფერის აგურის მასტი იქნება თუ გულის, შავი ფერის ყვავის მასტი იქნება თუ ჯვრის. მხოლოდ წითელი და შავი ფერის ბანქოს გამოცნობის შემთხვევაში თანხა ორმაგდება, ხოლო ფერის და მასტის მიხედვით გამოცნობის შემთხვევაში მოგებული თანხა ოთხმაგდება.

 

 

თამაშის დასახელება

 

 

მინიმალური ფსონი

 

 

მაქსიმალური ფსონი

 

 

მაქსიმალური მოგების გაცემა

1

5 Dragons

 

0.25

 

900.00

 

10000

2

50 Lions

 

0.01

 

5000.00

 

10000

3

Chou Sun Doa

 

0.01

 

625.00

 

10000

4

Dolphin Treasure

 

0.01

 

2000.00

 

10000

5

Queen of Nile

 

0.01

 

2000.00

 

10000

6

Queen of Nile 2

 

0.01

 

2500.00

 

10000

 

 

 

ელექტრონული რულეტკა:

რულეტი არის მარტივად სასწავლი და ამავე დროს საინტერესო თამაში. ის გაძლევთ საშუალებას განათავსოთ თამაშში მრავალფეროვანი ფსონები და კომბინაციები.

რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი  1-დან  36-ის  ჩათვლით და ასევე 0. ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს სპეციალური ფერი- შავი და წითელი, ხოლო 0  აღნიშნულია მწვანედ.

თამაში იწყება მაშინ, როდესაც  მოთამაშე ან მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს,რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში ფსონების მიღების შეწყვეტის შემდეგ რულეტის აპარატი აგორებს თეთრ ბურთს, რულეტის ბორბალის ტრიალის საწინააღმდეგო მიმართულებით.  ფსონების მიიღება წყდება რულეტის მიერ  ბურთის გაგორების მომენტამდე.  ამ დროს რულეტის აპარატი აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს აღარ  აქვთ ფსონების დადების უფლება. ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე, რაც ნიშნავს რომ ეს ციფრი ამ გაგორებისთვის არის მომგებიანი, რომლის მიხედვითაც უკვე ფსონების პროპორციიდან გამომდინარე ხდება მოგებების გადახდა მოგებულ მოთამაშეებზე, ხოლო წაგებული მოთამაშეების  თანხა  ეკუთვნის კაზინოს.

რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს  არ შეუძლიათ კაზინოს მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი ფსონის დადება. მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კაზინოს მიერ ინდივიდუალურად. 

 

დენომინაციების არჩევა მოთამაშეს შეუძლია მისი შეხედულებისამებრ 0,01 თეთრიდან 0,50 თეთრის ჩათვლით. თითოეულ დენომინაციას გააჩნია თავისი მინიმალური და მაქსიმალური თანხის ლიმიტები, რომლებიც განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

ფსონი

ფსონის ოდენობა

ციფრი

მინ კოეფ * 20

2 - ციფრი (სპლიტი)

მინ კოეფ * 40

3 - ციფრი

მინ კოეფ * 60

4 - ციფრი (კუთხე)

მინ კოეფ * 80

6 - ციფრი

მინ კოეფ * 120

სექცია (12 ციფრი)

მინ კოეფ * 100

სვეტი (12 ციფრი)

მინ კოეფ * 100

1 - 18 ან 19 - 36

მინ კოეფ * 200

კენტი ან ლუწი

მინ კოეფ * 200

ფერი (შავი ან წითელი)

მინ კოეფ * 200

 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ ფსონზე, თუ რათქმაუნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი:

ფსონი

ფსონზე გადახდა

ციფრი

35 : 1

2 - ციფრი (სპლიტი)

17 : 1

3 - ციფრი

11 : 1

4 - ციფრი (კუთხე)

8 : 1

6 - ციფრი

5 : 1

სექცია (12 ციფრი)

2 : 1

სვეტი (12 ციფრი)

2 : 1

1 - 18 ან 19 - 36

1 : 1

კენტი ან ლუწი

1 :1

ფერი (შავი ან წითელი)

1 : 1

 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს, რომ  მოთამაშე დებს ფსონს  2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ ციფრზე თანაბრად.

3 ციფრი - ნიშნავს, რომ  მოთამაშეს შეუძლია ფსონი განათავსოს ერთმანეთის გვერდით მდებარე სამ ციფრზე ერთდროულად,  ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას.

4 ციფრი (კორნერი) -  ნიშნავს, რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული  ციფრების საერთო შეხების ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე.

6 ციფრი -  ნიშნავს, რომ ფსონი იდება  ამ  6  ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა მონიშნოთ მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის სასურველი ფსონი. (მაგ: 31,  32,  33,  34,  35,  36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან)

სექცია (12 ციფრი)  -  ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან  12 -მდე,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მიცავს ციფრებს 13-იდან  24 -მდე და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 25-იდან 36-მდე .

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36

ანუ  მოთამაშე  განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-ერთი ციფრი.

1-18 ან 19-36  - ნიშნავს,რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან ერთ-ერთში.

კენტი ან  ლუწი -  ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი ან ლუწი

შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი იქნება  შავი ან   წითელი

www.lider-bet.com -ზე თქვენ შეგიძლიათ რულეტკის თამაშისას განათავსოთ მინიმუმ 0.01 ლარიანი ფსონი და მაქსიმუმ 100 ლარიანი ფსონი ციფრზე.  ყოველ კომბინაციაზე ფსონების რაოდენობა განისაზღვრება თამშის ლოგიკიდან

გამომდინარე.

 

LIVE- რულეტკა:

რულეტი არის მარტივად სასწავლი და ამავე დროს საინტერესო თამაში. ის გაძლევთ საშუალებას განათავსოთ თამაშში მრავალფეროვანი ფსონები და კომბინაციები.

რულეტის ბორბალს გააჩნია 36 ციფრი  1-დან  36-ის  ჩათვლით და ასევე 0. ყოველ ციფრს მინიჭებული აქვს სპეციალური ფერი- შავი და წითელი, ხოლო 0  აღნიშნულია მწვანედ.

თამაში იწყება მაშინ, როდესაც  მოთამაშე ან მოთამაშეები განათავსებენ თავიანთ ფსონებს სპეციალური ციფრებით აღნიშნულ მაგიდაზე, რომელიც რეალურად ასახავს იგივე ციფრებს, რაც განთავსებულია რულეტის ბორბალზე. თამაშში ფსონების მიღების შეწყვეტის შემდეგ დილერი აგორებს თეთრ ბურთს რულეტის ბორბალის ტრიალის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ფსონების მიიღება წყდება დილერის მხრიდან ბურთის გაგორების მომენტამდე.  ამ დროს დილერი აცხადებს, რომ ფსონები აღარ მიიღება (no more bets) ეს ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს აღარ  აქვთ ფსონების დადების უფლება. ამის შემდეგ ბურთი ვარდება რომელიმე ციფრზე, რაც ნიშნავს რომ ეს ციფრი ამ გაგორებისთვის არის მომგებიანი, რომლის მიხედვითაც უკვე ფსონების პროპორციიდან გამომდინარე ხდება მოგებების გადახდა მოგებულ მოთამაშეებზე, ხოლო წაგებული მოთამაშეების  თანხა  ეკუთვნის კაზინოს.

რულეტის თამაშისას მოთამაშეები შეზღუდული არიან მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ოდენობებში, რაც ნიშნავს, რომ მოთამაშეებს  არ შეუძლიათ კაზინოს მიერ დაწესებულ მინიმალურ ფსონზე დაბალი და მაქსიმალურ ფსონზე მაღალი ფსონის დადება. მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება კაზინოს მიერ ინდივიდუალურად. 

მაგიდა (საქარხნო ნომერი #00203;  დამზადების  წელი: 2005; დამამზადებელი ქვეყანა: თურქეთი)  რომელზეც მიმდინარეობს  თამაშობა მდებარეობს სამორინეს ტერიტორიაზე არსებულ ერთ-ერთ  ოთახში, სადაც განთავსებულია ვიდეოკამერა (ვიდეოკადრი მიეწოდება ვებ.გვერდს www.lider-bet.com) და აღნიშნული სამორინეს მაგიდა გამოიყენება, მხოლოდ და მხოლოდ  ინტერნეტ-თამაშობაში მონაწილე პირებისთვის (რომლებიც ფსონს აკეთებენ ინტერნეტის საშუალებით)  და არანაირად ცოცხალ სამორინეში მყოფი სტუმრებისთვის.

დენომინაციების არჩევა მოთამაშეს შეუძლია მისი შეხედულებისამებრ 0,1 თეთრიდან 1,00 ლარის ჩათვლით. თითოეულ დენომინაციას გააჩნია თავისი მინიმალური და მაქსიმალური თანხის ლიმიტები, რომლებიც განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

ფსონი

ფსონის ოდენობა

ციფრი

მინ ფსონი x 20

2 - ციფრი (სპლიტი)

მინ ფსონი x 40

3 - ციფრი

მინ ფსონი x 60

4 - ციფრი (კუთხე)

მინ ფსონი x 80

6 - ციფრი

მინ ფსონი x 120

სექცია (12 ციფრი)

მინ ფსონი x 100

სვეტი (12 ციფრი)

მინ ფსონი x 100

1 - 18 ან 19 - 36

მინ ფსონი x 200

კენტი ან ლუწი

მინ ფსონი x 200

ფერი (შავი ან წითელი)

მინ ფსონი x 200

 

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი თუ რა პრინციპით ხდება მოგების გადახდა მოთამაშის მიერ დადებულ ფსონზე, თუ რათქმაუნდა დაფიქსირდა მოთამაშისთვის სასურველი ციფრი:

ფსონი

ფსონზე გადახდა

ციფრი

35 : 1

2 - ციფრი (სპლიტი)

17 : 1

3 - ციფრი

11 : 1

4 - ციფრი (კუთხე)

8 : 1

6 - ციფრი

5 : 1

სექცია (12 ციფრი)

2 : 1

სვეტი (12 ციფრი)

2 : 1

1 - 18 ან 19 - 36

1 : 1

კენტი ან ლუწი

1 :1

ფერი (შავი ან წითელი)

1 : 1

 

1 ციფრი - ეს არის ნებისმიერი ციფრი მაგიდაზე

2 ციფრი (სპლიტი) -ნიშნავს,რომ  მოთამაშე დებს ფსონს  2 ციფრზე ერთდროულად ანუ მისი ფსონი იყოფა ორ ციფრზე თანაბრად და ნიშნავს რომ ბურთი ჩავარდება ამ ორი ციფრიდან ერთ-ერთში.

3 ციფრი - ნიშნავს, რომ  მოთამაშეს შეუძლია ფსონი განათავსოს ერთმანეთის გვერდით მდებარე 3 ციფრზე ერთდროულად  ანუ ფსონი იდება მათი გადაკვეთის ადგილას.

4 ციფრი (კორნერი) -  ნიშნავს,რომ  ფსონი იდება 4 ერთმანეთის გვერდით განლაგებული  ციფრების საერთო შეხების ადგილას. მაგ: თუ ფსონს განათავსებთ 11, 12, 14, 15 ციფრების საერთო შეხების ადგილზე.

6  ციფრი -  ნიშნავს,რომ ფსონი იდება  ამ  6  ციფრიდან ერთ-ერთის მოსვლის ალბათობაზე. ამისათვის უნდა მონიშნოთ მაგიდის ბოლოში ორი 3 ციფრიანი სვეტის გადაკვეთის კუთხე და განათავსოთ თქვენთვის სასურველი ფსონი. (მაგ: 31,  32,  33,  34,  35,  36  ფსონის დადებისას ჩიპი დაიდება 31-ისა და 34 ის გადაკვეთის კუთხესთან)

სექცია (12 ციფრი)  -  ამ ტიპის ფსონის დადებისთვის არსებობს სამი ვარიანტი. პირველი ეს არის -  12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მოიცავს ციფრებს 1-დან  12 -მდე,  მეორე - 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მიცავს ციფრებს 13-იდან  24 -მდე და მესამე 12 ციფრიანი სექცია, რომელიც მიცავს ციფრებს 25-იდან 36-მდე .

სვეტი (12 ციფრი) - ამ ტიპის ფსონის გაკეთებისთვის რულეტზე არსებობს სამი გზა. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ მაგიდა დაყოფილია 3 სვეტად

პირველი სვეტი: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34

მეორე სვეტი: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35

მესამე სვეტი: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36

ანუ  მოთამაშე  განათავსებს  ფსონს იმის ალბათობაზე, რომ მისთვის სასურველი სვეტიდან ამოვა ერთ-ერთი ციფრი.

1-18 ან 19-36 - ნიშნავს, რომ ციფრი,რომელიც ამოვა, იქნება მითითებული შუალედიდან ერთ-ერთში.

კენტი ან  ლუწი -  ნინავს, რომ ამოსული ციფრი იქნება კენტი ან ლუწი

შავი ან წითელი - ნიშნავს, რომ ამოსული ციფერი იქნება  შავი ან   წითელი

www.lider-bet.com -ზე თქვენ შეგიძლიათ რულეტკის თამაშისას განათავსოთ მინიმუმ 0.1 ლარიანი ფსონი და მაქსიმუმ 200 ლარიანი ფსონი ციფრზე  ყოველ კომბინაციაზე ფსონების რაოდენობა განისაზღვრება თამშის ლოგიკიდან გამომდინარე.

 ლაივ ბლექჯეკის ერთხელიანი ვერსია
1 თამაშის წესები

პირველი ორი ღია კარტის მიღებისას მოთამაშეს აქვს თამაშის 4 ვარიანტი:

 • კარტი: მიიღოს სხვა კარტი
 • შეჩერება: აღარ ითხოვს სხვა კარტს და მოთამაშის სვლა მთავრდება.
 • გაორმაგება: ეს შესაძლოა გაკეთდეს მხოლოდ ორი ღია კარტის მეშვეობით. „Double” ღილაკის დაჭერით, მოთამაშე აორმაგებს ფსონს და მას ურიგდება 1 კარტი რომ დაუმატოს თავისი კარტების კომბინაციას მას შემდეგ, როცა სვლის ჯერი გადადის დილერზე.
 • „სპლიტი“ (გაყოფა): ეს შესაძლოა გაკეთდეს პირველი ორი ღია კარტით თუ ორივე კარტი ერთნაირია (მაგალითად ორი 5). ეს ვარიანტი ყოფს ერთსა და იმავე ღირებულების კარტს ორ ცალკეულ ხელად თავდაპირველი ფსონის ფასად, ორივე ხელი გათამაშდება ერთდროულად. ორი ტუზის სპლიტის შემთხვევაში მოთამაშეს უფლება არ აქვს მოითხოვოს დანარჩენი კარტი. ტუზების „სპლიტის“ შემთხვევაში ბლექჯეკი 21 ქულად ითვლება

  თითოეული ხელის თამაშის დროს თქვენ შეგიძლიათ იმდენჯერ მოითხოვოთ კარტი რამდენჯერაც გნებავთ სანამ არ დააგროვებთ 21 ქულას, რომლის დაგროვების შემდეგაც სვლის ჯერი გადადის დილერზე. 21 ქულაზე გადაცილება ფსონის წაგებას ნიშნავს. მოთამაშის მიერ გაკეთებული სვლის მერე დილერი გადმოაბრუნებს თავის დამალულ კარტს ქულების დაგროვების მიზნით თუ მას 16 ქულაზე ნაკლები აქვს, ხოლო თუ მან დააგროვა 17 ან მეტი ქულა, ამ შემთხვევაში ის უნდა შეჩერდეს.


დაზღვევა

იმ შემთხვევაში, თუ დილერის პირველი კარტი ტუზია, მოთამაშეს შეუძლია დაიზღვიოს თავი მანამდე, სანამ დილერი გახსნის დამალულ კარტს. დაზღვევა ითვალისწინებს დამატებითი ფსონის დადებას, რაც საშუალებას აძლევს მოთამაშეს დაიცვას თავი დილერის ბლექჯეკისგან. იმ შემთხვევაში, თუ დილერს ბლექჯეკი არ ამოუვა, მოთამაშე კარგავს დაზღვევის თანხას და აგრძელებს თამაშს საწყისი ფსონით. მოთამამაშის დაზღვევა 2:1 - თან შეფადებით ანაზღაურდება თუ დილერის დახურული კარტი არის 10 სიდიდის. მოთამაშეს, რომელსაც აქვს ბლექკეჯი, შეუძლია შეიძინოს დაზღვევა რომ თავი დაიზღვიოს დილერის შესაძლო ბლექჯეკისგან და ფრესგან (ყოველთვის, თუ დილერის პირველი კარტი არის ტუზი).2 როგორ უნდა ითამაშოთ

ბლექკეჯის ერთხელიან 3D ვერსიაში დილერი თამაშობს მოთამაშის წინააღმდეგ. თითოეული ხელის დასაწყისში მოთამაშე დებს ფსონს სასურველი ფსონის ადგილისა და პოზიციის ღილაკის დაჭერით და დილერი ურიგებს მოთამაშეს ორ ღია კარტს თოთოეულ ადგილას და ასევე დებს თავის 2 კარტს ( 1 ღიას და 1 დახურულს). მოთამაშის მიზანია დააგროვოს 21-თან მიახლოებული ან 21 ქულა ამ ციფრის გადაჭარბების გარეშე. სვლის დროს, მოთამაშემ უნდა მიიღოს შემდეგი გადაწყვეტილება: მოითხოვოს კარტი (დააკლიკოს კარტს) თავი შეიკავოს სხვა კარტების მოთხოვნისგან (შეჩერდეს) გააორმაგოს (გააორმაგოს ფსონი დამატებითი კარტის მიღებით) ან გაყოს (გაყოს პირველი ორი ღია კარტი ორ სხვადასხვა ხელად იმ შემთხვევაში თუ ეს ორი კარტი ერთი და იგივე სიდიდისაა). კარტებს გააჩნიათ რიცხვითი მნიშნვლეობა J, Q და K - ს გარდა (ნახატი კარტები 10 ქულას უდრის), ტუზი 1-ს ან 11-ს უდრის (მოთამაშის არჩევანიდან გამომდინარე). თუ დაგროვილი ქულების ჯამმა 21-ს გადააჭარბა, მაშინ მოთამაშე აგებს ფსონს. მოთამაშის სვლის დროს, დილერი ამჟღავნებს დახურულ კარტს და აგრძელებს კარტების გახსნას სანამ ქულა არ ავა 21-მდე ან არ გადააჭარბებს 17-ს ან უფრო მაღალ ციფრს. დილერს არ აქვს უფლება გააორმაგოს ფსონი, გაყოს ხელი ან დატოვოს თამაში. თუ დილერი გადააჭარბებს დაგროვილი ქულების ჯამს, მოთამაშე იგებს. თუ დილერი არ გადააჭარბებს 21-ს, მოთამაშე იმარჯვებს თუ მისი კომბინაცია უფრო მაღალია ვიდრე დილერის და აგებს,თუ მისი კომბინაცია უფრო დაბალია. ფრეს შემთხვევაში მოთამაშეს უბრუნდება მის მიერ დადებული ფსონის სრული თანხა. „ნაღდი“ ბლექჯეკი (ტუზის და ათქულიანი კარტის კომბინაცია) იგებს ხელს 21 ქულის დაგროვებით დამატებითი კარტების მეშვეობით. 2 ბლექჯეკის შემთხვევაში ცხადდება ფრე. მოგება 1:1 თან შეფარდებით ანაზღაურდება, რაც თავდაპირველი ფსონის ტოლფასია თუ არ გავითვალისწინებთ ბლექკეჯს, რომლის შემთხვევაშიც მოგება სამი ორთან (3:2) შეადგენს.

უპირველეს ყოვლისა, ფსონის დასადებად მოთამაშემ უნდა „დააკლიკოს“ სასურველი ღირებულების ჩიპზე და ამის შემდეგ დააკლიკოს ფსონის დადების ღილაკს - BET.

თქვენთვის დარიგებული კარტებიდან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ რამოდენიმე ვარიანტი:

კარტი (Card) – სხვა კარტის მიღება
გაორმაგება (Double) - ფსონის გაორმაგება
გაყოფა (Divide) – კარტების გაყობა ორ ცალკეულ ხელად
შეჩერება (Stay) - მოთამაშე აღარ ითხოვს კარტს და მისი სვლა მთავრდება.

ხელის დასრულებისთანავე „card” ღილაკს შეცვლის „repeat“ ღილაკი (გამეორება). “Repeat“ ღილაკის დაჭერით იწყება ახალი ხელი თავდაპირველი ფსონის ოდენობის დადებით.


ფსონის დასადებად თქვენ დაინახავთ ქვემოთ გამოსახულ ფიშკებს:

ქვემოთ, მარცხენა კუთხეში მოცემულია ინფორმაცია მოთამაშის შესახებ:
- კრედიტი;
- ფსონი;
- მოგება;

ფსონის დასადებად თქვენ უნდა აირჩიოთ თამაშისთვის სასურველი თანხა მოცემული ფიშკებიდან ერთ-ერთის „დაკლიკების“ გზით:

ფიშკები


3 ბონუსი

ბონუსი არ არის4 JACKPOT

ჯეკპოტი არ არის5 ღილაკები მომხმარებლისათვის

- ახალი ხელის დაწყება;

- ახალი ხელის დაწყება;

- ფსონების გაუქმება;

- წინა ხელის გამეორება;
Cashier (სალარო) – აქ მოთამაშეს შეუძლია მართოს თავისი კრედიტები;

Options (ვარიანტები) – აძლევს მოთამაშეს საშუალებას შეცვალოს აუდიო და ენის პარამეტრები

Rules (წესები) - თამაშის წესები;

Hand history (ისტორია) – ნათამაშები პარტიების არქივი

Stand up (თამაშის დატოვება) - მოთამაშეებს შეუძლიათ დატოვონ თამაში

Fullscreen (გაშლილი ეკრანი) – თამაშის ყურება გაშლილი ეკრანის რეჟიმით.ლაივ რულეტი
თამაშის წესები

ლაივ რულეტის თამაში მარტივია, ვინაიდან ფსონის დადებისას თქვენ არ გიწევთ ბევრი ქმედების განხორციელება. სათამაშო დანომრილ ბორბალში ტრიალდება სათამაშო ბურთულა. თამაშის წესები ვრცელდება სხვადასხვა ტიპის ფსონების დადებაზე.

ფსონების ტიპები:

შიდა ფსონები
“Straight – up” (პირდაპირი ჩავარდნა) - ერთციფრიან რიცხვზე, ფიშკები მოთავსებულია რულეტის მომგებიანი ნომრის შესაბამის ადგილზე.
„Split“ (გაყოფა) - ინტერვალი ორ შემაერთებელ ციფრებს შორის ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად (როგორც 14-17 ან 8-9). ფსონი, რომელიც მოთავსებულია მომგებიანი ნომრის ერთ-ერთ ხაზზე და ნაწილდება ორ ნომერზე.
„Street“ (სამი ხაზი) - სამ ციფრზე მოთავსებული ფსონი ერთ ჰორიზონტალურ ხაზზე. ფიშკები მოთავსებულია ციფრის ზოლის კიდეზე შესაბამისი ხაზის ბოლოში (როგორც მარჯვნივ, ასევე მარცხნივ).
„Corner“ (კუთხე) - ფსონი მოთავსებული 4 ციფრზე (როგორც 11-12-14-15). ფიშკები მოთავსებულია 4 ნომრის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ხაზების კვეთაზე.
„Six Line“ (double street) – (ექვსი ხაზი) - ფსონი ორ შემაერთებელ სტრიტზე, ფიშკები მოთავსებულია შესაბამის კვეთაზე.
„Trio“ (ტრიო) - დადებული ფსონო კვეთის წერტილზე 0 და 1 ციფრებს შორის, 2 – 0 და 2-3.
„Basketball“ (პირველი 4) - მოთავსებული ფსონი 0,1,2 და 3-ზე.
„Basketball“ - ერთი ფსონი 0, 1 და 2 ზე; 0, 00 და 2-ზე; ან 00, 2 და 3-ზე (ორ ნულიან რულეტში). ფიშკები მოთავსებულია სამი სასურველი ციფრის კვეთაზე.
„Top line“ (ზედა ხაზი) - ერთი ფსონი 0, 00, 1, 2, და 3-ზე. ფიშკები მოთავსებულია კუთხეში 0სა და 1ს შორის ან 00ს და 3 ს შორის.

გარე ფსონები:
„გარე“ ფსონების თამაშისას გამარჯვებულს გაეცემა ნაკლები თანხა, სამაგიეროდ მოგების ალბათობა უფრო დიდია.

1 დან 18 მდე - ფსონი, რომელიც შეიცავს პირველ 18 ნომერს.
19 დან 36 მდე - ფსონი, რომელიც შეიცავს ბოლო 18 ნომერს.
„Red or Black“ (წითელი ან შავი) - ფსონი დადებული შავ ან წითელ ფერზე.
„Even or Odd“ (ლუწი ან კენტი) - ლუწ ან კენტ რიცხვზე დადებული ფსონი (0ს გარდა).
„Dozen bets” (დუჟინა) - ფსონი იდება პირველ 12 ციფრზე (1-12), მეორე 12 ციფრზე (13-24), ან მესამე 12 ციფრზე (25-36).
“Column Bet” (სვეტი) - ფსონი იდება სამი სვეტის 12 ციფრზე (როგორც 1-4-7-10დან 34-მდე). ფიშკები მოთავსებულია არჩეული სვეტის ბოლო ციფრის ქვემოთ.
“Snake Bet” – “დუჟინას“ ფსონის სპეციალური ვერსია, რაც მდგომარეობს ფსონის დადებაზე შემდეგ ციფრებზე: 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 30, 32, და 34.

Voisins du zero:
ამ სახელწოდებაში იგულისხმება 17 ციფრი, რომელიც მოთავსებულია 22სა და 25ს შორის. სერია მოიცავს 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19,4,21,2,25. ფსონები იდება 9 ზე ან მრავლდება 9-ზე. ორი ფიშკა თავსდება 0,2,3 ტრიოზე, horse 4სა და 7ს შორის, ერთი 12სა და 15ს შორის, ერთი 18სა და 21ს შორის; 19:22, ორი 25/26/28/29 სა და 32სა და 35 შორის.

„Tier“ (რანგი)
ეს არის იმ დანარჩენი 12 ციფრის სახელწოდება, რომლებიც მოთავსებულია ბორბალის მოპირდპირე მხარეს 27სა და 33ს შორის. სერიაა: 27,13,36,11,30,8,23,10,5,24,16,33. ამ ფსონოს სრული სახელწოდება (თუმცა ეს სახელწოდება გამოიყენება იშვიათად, მოთამაშეთა უმრავლესობა ეძახის „დონეებს“) არის "levels du cylindre", რაც ნიშნავს მესამე ბორბალს, მოიცავს 12 ციფრს, რაც წარმოადგენს რულეტის თითქმის ერთ მესამედს. ფსონი იდება 6 ფიშკით ან მრავლდება 6ზე. ერთი ფიშკა თავსდება 5/8 - ზე, 10/11 - ზე, 13/16ზე, 23/24ზე, 27/30ზე, 33/36ზე.

Orphelins
ეს ციფრები მოთავსებულია რულეტის 2 სექციაზე. შეიცავს 8 ციფრს: 7,34,6,1,20,14,31,9. ფსონი იდება 5ზე ან მრავლდება 5 ზე. ფიშკა თავსდება პირდაპირ 1ზე და თითოეულ მომდევნო კვეთაზე: 6/9; 14/17; 17/20 და 31/34.

თამაშის დაწყებისას მოთამაშემ უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი მაგიდა 5ს შორის:
მაგიდა 1: მინიმალური ფსონი 0.5 ლ და მაქსიმალური 20 ლ
მაგიდა 2: მინიმალური ფსონი 1 ლ და მაქსიმალური 50 ლ
მაგიდა 3: მინიმალური ფსონი 5 ლ და მაქსიმალური 100 ლ
მაგიდა 4: მინიმალური ფსონი 10 ლ და მაქსიმალური 250 ლ
მაგიდა 5: მინიმალური ფსონი 20 ლ და მაქსიმალური 500 ლ

მაგიდის შერჩევისას გამოჩნდება სალარო და მოთამაშემ უნდა აარჩიოს თანხა, რომლის გადარიცხვაც მას სურს თავისი ანგარიშიდან თამაშის ანგარიშზე.

იმისათვის რომ მომხმარებელმა გადაურიცხოს მისთვის სასურველი თანხა, მან უნდა დააკლიკოს გადარიცხვის ღილაკს.

შემდეგ მოთამაშემ უნდა დააკლიკოს თამაშის ღილაკს. ამ დროს მას საშუალება ექნება აირჩიოს ფსონის ტიპი. მოთამაშეს აქვს განსაზღვრული დრო ფსონის დასადებად.ბონუსი

ბონუსი არ არისJACKPOT

ჯეკპოტი არ არისღილაკები მომხმარებლისათვის

- ახალი ხელის დაწყება;

- ახალი ხელის დაწყება;

- ფსონების გაუქმება;

- საშუალებას აძლევს მოთამაშეს დადოს ფსონი მეზობელ მოთამაშეებზე; (?);

- წინა ხელის გამეორება;


ლაივ ბაქარა
თამაშის წესები

თამაშში გამოიყენება 6 ბანქოს დასტა. თამაშში მონაწილეობს ორი პირი:მოთამაშე და Banker-ი. კარტის დარიგებამდე თამაშის თითოეულ მონაწილეს შეუძლია დადოს ფსონი
შემდეგნაირად:

 • მოთამაშეზე, როგორც ხელის გამარჯვებულზე
 • Banker - ზე, როგორც ხელის გამარჯვებულზე
 • მოთამაშესა და ფრეზე (TIE)
 • Banker - სა და ფრეზე

  TIE – მიიღება მაშინ, როდესაც მოთამაშე და Banker-ი აგროვებენ ერთსა და იმავე რაოდების ქულას. შეუძლებელია ფსონის დადება მოთამაშესა და Banker-ზე ერთდროულად.

 • მოგების გაცემა ხორციელდება შემდეგი პრინციპით:

 • ფრეზე დადებული ფსონი ანაზღაურდება 8 – 1თან.
 • მოთამაშეზე დადებული ფსონი ანაზღაურდება 1-1 თან.
 • Banker - ზე დადებული ფსონი ანაზღაურდება 19-20 თან. (კაზინო გამოქვითავს 5% საკომისიოს სახით).

კარტის დარიგების დასრულებისას იგებს ის პირი (მოთამაშესა და Banker – ს შორის), რომლის კარტების ჯამიც უფრო ახლოსაა 9-სთან, თუ არ გავითვალისწინებთ იმ შემთხვევას, როდესაც მოთამაშე და Banker – ი დააგროვებენ ქულების ერთსა და იმავე რაოდენობას - ამ შემთხვევაში ცხადდება ფრე. კარტეებს გააჩნიათ თავისი ნომინალური ღირებულება, 10 და ნახატი კარტების (J, Q, K) ღირებულებაა 0. Banker – ს მართავს დილერი.

თამაშის დროს გამოიყენება მკაცრი წესები: თავდპირველად დილერი ურიგებს ორ კარტს მოთამაშეს და ორ კარტს Banker – ს. თუ ერთ-ერთი პირი (მოთამაშე ან Banker –ი დააგროვებს 8 ან 9 ქულას, იგებს უფრო მაღალი ქულა. თუ ქულა აღემატება 9-ს, ანუ გვაქვს ორციფრიანი რიცხვი (მაგ: 13), მაშინ ქულა გარდაიქმნება მიღებული რიცხვის ბოლო ციფრად (მაგ: თუ ქულა უდრის 13, მაშინ ის გარდაიქმნება 3-ად, თუ ქულა უდრის 10, მაშინ ის გარდაიქმნება 0-ად და ა.შ). თუმცა, თუ ქულა არ გადააჭარბებს 9-ს, მაშინ ის ფუნქციონირებს თამაშში მოთამაშის კარტების ნომინალური ღირებულების შესაბამისად: თუ კარტის ღირებულებაა 6 ან 7, მაშინ მოთამაშე ვერ მიიღებს დამატებით კარტს, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში (თუ კარტის ღირებულება არის 0,1,2,3,4 ან 5) ის მიიღებს დამატებით კარტს. გარდა ამისა, თუ მოთამაშის კარტის ღირებულება არის 6 ან 7, მაშინ როცა Banker – ის კარტის ღირებულებაა 0, 1,2,3,4 ან 5, მაშინ Banker –ი იღებს დამატებით კარტს. თუ დასაწყისში დარიგებული 4 კარტის გამოყენებისას მოთამაშისა და Banker – ის ქულების ღირებულებაა: 6 და 7 ან 7 და 6 ან 6 და 6 ან 7 და 7 , მაშინ მეტი კარტი აღარ დარიგდება.

Banker – ს შეუძლია განახორციელოს შემდეგი ქმედებები:

 • თუ მისი კარტის ნომინალური ღირებულებაა 7
 • თუ მისი კარტების ღირებულებაა 6 და მოთამაშის მესამე კარტის ღირებულებაა 6 ან 7, მაშინ Banker – ი იღებს დამატებით კარტს.
 • თუ მისი კარტების ღირებულებაა 5 და მოთამაშის მესამე კარტის ღირებულებაა 4,5,6 ან 7, მაშინ Banker – ი იღებს დამატებით კარტს.
 • თუ მისი კარტების ღირებულებაა 4 და მოთამაშის მესამე კარტის ღირებულებაა 2,3,4,5,6 ან 7, მაშინ Banker – ი იღებს დამატებით კარტს.
 • თუ მისი კარტების ღირებულებაა 3 და მოთამაშის მესამე კარტის ღირებულება არ შეადგენს 8 ან 9-ს, მაშინ Banker – ი იღებს დამატებით კარტს.

ქვემოთ მოცემულია ბაქარას მაგიდა თავისი ღილაკებით და მათი ახსნა-განმარტება.

ფსონის დასადებად თქვენ უნდა აირჩიოთ თამაშისთვის სასურველი თანხა მოცემული ფიშკებიდან ერთ-ერთის „დაკლიკების“ გზით:

ამის შემდგომ, თქვენ უნდა „დააკლიკოთ“ მაგიდის ცენტრში მოცემულ ერთ-ერთ თამაშს. როგორც უკვე ვთქვით, გვყავს ორი მონაწილე მოთამაშესა და Banker – ის სახით, ან ერთ-ერთი მათგანი TIE-ს კომბინაციით (მოთამაშე და TIE ან ბანკირი და TIE):

ფსონის დადებისას თამაშის მაგიდის ნახევარწრეზე გამოჩნდება ფიშკები. ტაიმერში დროის ამოწურვისას დილერი იწყებს კარტის დარიგებას, რომელსაც ჯერ ურიგებს მოთამაშეს (მარცხნივ), ხოლო შემდეგ Banker – ს (მარჯვნივ); ორივე მონაწილის კარტის მიმდინარე ქულა იქნება ნებისმიერ დროს გამოსახული ეკრანზე (სურათზე N 2 გამოსახულია მოთამაშის ქულა ხოლო სურათზე N 6 გამოსახულია Banker – ის ქულა):

მაგიდის ზედა მარჯვენა კუთხეში მითითებულია მინიმალური და მაქსიმალური ფსონის ლიმიტი, ეს ლიმიტი მერყეობს იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, თუ რომელ მაგიდაზე ისურვებდით თქვენ თამაშს, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი მაგიდა თამაშის დაწყებამდე; მომდევნო სურათზე თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ერთ-ერთი მაგიდის ლიმიტი:

ზედა მარცხენა კუთხეში მოცემულია ღილაკები, რომლებიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული თამაშის ფაზებთან:


გაძლევთ საშუალებას შეცვალოთ აუდიო და ენის პარამეტრები


გაძლევთ საშუალებას გადაიტანოთ თანხა პოკერის კრედიტიდან კაზინოს კრედიტზე


შეგიძლიათ იხილოთ თამაშის წესები


ნაჩვენებია წინამორბედი ნათამაშების პარტიების არქივი.

და ბოლოს, ქვედა მარცხენა კუთხეში გამოსახულია სამი რიცხობრივი მაჩვენებელი და ასევე ჩატის ღილაკი:

 • CREDIT (კრედიტი) - მიუთითებს მომხმარებლის მიმდინარე კრედიტს
 • BET (ფსონი) - მიუთითებს დადებული ფსონის თანხას მიმდინარე პარტიის დროს
 • WIN (მოგება) - მიუთითებს მოგებულ თანხას მიმდინარე პარტიის დროს
 • CHAT (ჩატი) - ღილაკი, რომელსაც მოქმედებაში მოყავს ლაივ ჩატი.

კენო:

არსებობს თამაშის ორი სახეობა: კლასიკური კენო და ბოლო ბურთი.

კლასიკური კენო: კენოში მოცემულია 80 ბურთულა დანომრილი 1-დან 80 ის ჩათვლით. გათამაშების დროს სისტემა ყრის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 20 ბურთულის ნომერს, 1-დან 80-ის ჩათვლით. მოთამაშე ირჩევს გამოსაცნობი ბურთულების რაოდენობას (1-დან 10-მდე) და შესაბამისად ბურთულების ნომრებს. მოგების შემთხვევაში მოთამაშეს ერიცხება მოგება, იმის მიხედვით, თუ რამდენი ბურთულა აირჩია მოთამაშემ და რამდენი გამოიცნო, თამაშში მოცემული ცხრილის მიხედვით.

ბოლო ბურთი:კენოში მოცემულია 80 ბურთულა დანომრილი 1-დან 80 ის ჩათვლით. გათამაშების დროს სისტემა ყრის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 20 ბურთულის ნომერს, 1-დან 80-ის ჩათვლით. მოთამაშის მიზანია გამოიცნოს ჩამოყრილი ბურთებიდან ბოლო ბურთზე გამოსახული ციფრი. მოთამაშე ირჩევს ბურთულების რაოდენობას (1- დან 10-მდე) და შესაბამისად ბურთულების ნომრებს. მოთამაშის მიერ არჩეული ბურთებიდან ერთ-ერთი ციფრი უნდა დაემთხვეს შესაბამის ტირაჟში ამოსულ ბოლო ბურთულაზე დატანილ ციფრს, და ასეთ შემთხვევაში მოგება დაირიცხება, მოცემული ცხრილის მიხედვით.

მოგების კალკულაცია: შესაბამისი კოეფიციენტი მრავლდება დადებულ ფსონზე.

მინიმალური ფსონი 10 თეთრს შეადგენს, მაქსიმალური ფსონი კი 1000 ლარს.

მომდევნო ტირაჟის გათამაშება ყოველი 90 წამის ინტერვალით იწყება.

 

მოგების ცხრილი

არჩეული ბურთების რაოდენობა

გამოცნობილი ბურთების რაოდენობა

კოეფიციენტი

1

1

3.0

2

2

10.0

2

1

1.0

3

3

45.0

3

2

2.0

4

4

80.0

4

3

10.0

4

2

1.0

5

5

150.0

5

4

20.0

5

3

3.0

5

2

1.0

6

6

500.0

6

5

60.0

6

4

15.0

6

3

2.0

7

7

1000.0

7

6

80.0

7

5

20.0

7

4

4.0

7

3

2.0

8

8

2000.0

8

7

200.0

8

6

50.0

8

5

15.0

8

4

5.0

9

9

5000.0

9

8

1000.0

9

7

125.0

9

6

25.0

9

5

10.0

9

4

2.0

10

10

10000.0

10

9

2000.0

10

8

300.0

10

7

100.0

10

6

30.0

10

5

5.0

 

 


გლობალური ჯეკპოტი

პროგრესული (გლობალური) ჯეკპოტის გამარჯვებულისათვის თანხის გაცემის წესი:

ლიდერბეთი უფლებამოსილია ისეთ სლოტ თამაშობებზე რომელსაც აქვს პროგრესული (გლობალური) ჯეკპოტი, მომხმარებლის მიერ გლობალური ჯეკპოტის მოგების შემთხვევაში გამარჯვებულს თანხას გადასცემს, მას შემდეგ, რაც კონკრეტული პროვაიდერი, რომლის მიერ მოწოდებულ სლოტ თამაშობაშიც გათამაშდა გლობალური ჯეკპოტი, ლიდერბეთსა და პროვაიდერს შორის გაფორმებული ხეკლშეკრულების შესაბამისად, პროვაიდერი ჯეკპოტის თანხას გადაურიცხავს ლიდერბეთს, რომელიც თავის მხრივ ჩაურიცხავს მომხმარებელს აღნიშნულ თანხას. მაგალითად: ხელშეკრულების შესაბამისად ჯეკპოტის თანხას playtech-ი ლიდერბეთს ჩაურიცხავს გლობალური ჯეკპოტის მოგებებიდან არაუგვიანეს 14 სამუშაო დღისა პროვაიდერის მიერ განხორციელებული ვერიფიკაციის დასრულების დღიდან.

გლობალური ჯეკპოტის გათამაშების თითოეულ შემთხვევაში, გამარჯვებულისთვის თნხის გადაცემის წესი რეგულირდება ლიდერბეთსა და პროვაიდერს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

ტეხასური პოკერი:

ზოგადი მიმოხილვა : ტეხასური ჰოლდემი ითვლება პოკერის თამაშების ყველაზე პოპულარულ ტიპად. ამ თამაშის მიზანია ბანკის მოგება. მას იგებს ის მოთამაშე, რომელიც ქმნის საუკეთესო 5 კარტიან პოკერის ხელს, 2 დახურული კარტისა და 5 საერთო კარტის გამოყენებით. ტეხასურ ჰოლდემს თამაშობს მინიმუმ ორი და მაქსიმუმ ათი მოთამაშე, 52 კარტიანი ბანქოს გამოყენებით. 

თამაშის მიმდინარეობა: მოთამაშეებს ურიგდებათ 2 კარტი თითოეული ხელის დასაწყისში. ამ კარტს „ჯიბის" კარტები ქვია, შემდეგ მაგიდაზე რიგდება 5 საერთო კარტი. მოთამაშეებს ამ 7 კარტიდან შეუძლიათ ნებისმიერის გამოყენება 5 კარტიანი კომბინაციის შესაქმნელად, რომელიც შესაბამისად იგებს ბანკს. თამაშის ნაირსახეობა ლიმიტირებულ პოკერში მაქსიმალური ფსონის გაზრდა ე.წ. „რეიზი" შეთანხმებულია თამაშის დაწყებამდე. მაგალითად: 1/2 ლიმიტ თამაშში ბეთიც და რეიზიც 1-ია. ბოლო ორ რაუნდში ბეთი და რეიზი 2-ია. პოტ ლიმიტის თამაშში ფსონის ე.წ. „ბეთის" და რეიზის მაქსიმალური თანხა უნდა უდრიდეს იმ მთლიან თანხას, რაც ბანკშია იმჟამად. პოტ ლიმიტის პოკერის თამაშებში რეიზების რაოდენობა არ არის შეზღუდული. ულიმიტო თამაშებში ბეტების რაოდენობაც არ არის შეზღუდული. ყველა მოთამაშეს შეუძლია ნებისმიერი ბეთის ჩამოსვლა რაუნდში, რომელიც შეესაბამება მინიმალურ (დიდი ბლაინდის თანაბარ) ბეტს. 

რაუნდები: ყოველი თამაში იყოფა 4 რაუნდად, რომელიც იქმნება ბლაინდებიდან შესული საწყისი ბანკით. პირველი მოთამაშე, რომელიც ჯდება მაგიდასთან ხდება დილერი და ენიჭება მრგვალი დისკი( დილერის დოლი). თამაში მიმდინარეობს საათის ისრის მიმართულებით, იმ მოთამაშიდან, რომელიც დილერის გვერდით ზის. დილერის დოლი მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებით მოთამაშიდან მოთამაშეზე თითოეულ ხელში.


ბლაინდები: დილერის გვერდით მარცხნივ მყოფი ორი მოთამაშე განათავსებს ბრმა ფსონებს ე.წ. "ბლაინდებს„ ბლაინდი (ბრმა - ინგლისურად). ეს ფსონები იძულებითია და იძლევა გარანტიას, რომ თამაშის დაწყებისათვის ბანკში არის თანხის რაღაც რაოდენობა. დილერის მარცხნივ მყოფი მოთამაშე განათავსებს „პატარა ბლაინდს" და მის შემდგომ მყოფი მოთამაშე განათავსებს „დიდ ბლაინდს", რომელიც ორჯერ აღემატება პატარა ბლაინდის რაოდენობას. მაგ: პატარა ბლაინდი თუ არის 1 მაშინ დიდი ბლაინდი უნდა იყოს 2. თუ მოთამაშეს არ აქვს საკმარისი ჩიპები ბლაინდის დასადებად, ის შედის ყველა ჩიპს (ოლინი). თუ თამაშში ორი მოთამაშეა, პატარა და დიდი ბლაინდის განთავსება მაინც უნდა მოხდეს. ამ შემთხვევაში დილერი განათავსებს დიდ ბლაინდს და პირველი რაუნდი იწყება. პრე-ფლოპი. თითოეულ მოთამაშეს ურიგდება ორი კარტი დახურულად და ყველა მოთამაშე დაინახავს მხოლოდ თავის კარტებს. მოთამაშე, რომელიც მეორე მოთამაშის მარცხნივ არის, დაიწყებს სათამაშო რაუნდს. ამ მოთამაშეს შეუძლია:

1) გაასწოროს დიდი ბლაინდის რაოდენობის თანხა იგივე ქოლი.

2) გაზარდოს ფსონის რაოდენობა იგივე რეიზი.

3) დაყაროს კარტები და გავიდეს თამაშიდან იგივე ფოლდი ამის გაკეთება შეუძლიათ სხვა მოთამაშეებს, როცა მოვა მათი რიგი ფსონის ჩამოსასვლელად, იმ დროს, როდესაც ფსონის ჩამოსვლის რიგი მოუწევს მოთამაშეს, რომელმაც დიდი ბლაინდი განათავსა მას შეუძლია გაატაროს, ე.წ. ჩექი თუ სხვა მოთამაშე მანამდე არ გაზრდის ფსონს. თუ სხვა ოპონენტი გაზრდის ფსონს( რეიზი), მოთამაშეს, რომელმაც დიდი ბლაინდი განათავსა, შეუძლია აირჩიოს ქოლი, რეიზი ან ფოლდი. როცა ყველა ფსონი გასწორდება, შეიქმნება საწყისი ბანკი და თამაში შემდეგ რაუნდში გადავა. პირველი სამი საერთო მაგიდის კარტი ე,წ, ფლოპი. ფლოპის დროს მაგიდაზე რიგდება სამი საერთო კარტი, რომლის გამოყენებაც ყველა მოთამაშეს შეუძლია. მოთამაშე, რომელმაც პატარა ბლაინდი განათავსა იწყებს რაუნდს და როცა ყველა ფსონი თანაბარია, თამაში გადადის შემდეგ რაუნდში. მე-4 საერთო კარტი( ტურნი)-ს გადმობრუნების შემდეგ მაგიდაზე იწყება მესამე ვაჭრობის რაუნდი. მეხუთე კარტის დარიგებისას ე.წ. რივერი ბოლო რაუნდი იწყება და როცა ყველა ბეთი თანაბარია, დროა მოთამაშეებმა აჩვენონ თავიანთი კარტები. ჩვეულებრივ ბოლო მოთამაშე, რომელიც ფსონს ჩამოვიდა ბოლო რაუნდში, პირველი ხსნის კარტს. თუ ბოლო რაუნდში ყველა დარჩენილი მოთამაშე გააკეთებს ჩექს ( ე.ი არცერთი მოთამაშე ჩამოვა ფსონს); დილერის მარცხნივ მყოფი პირველი მოთამაშე, რომელიც არ გასულა თამაშიდან, გახსნის თავის კარტებს პირველი. საათის ისრის მიმართულებით ყველა მოთამაშე გახსნის კარტებს რიგის მიხედვით, თუ მოთამაშის ხელი უფრო სუსტია ვიდრე მიმდინარე მოგების ხელი, მოთამაშეს აქვს უფლება აჩვენოს ან დაყაროს კარტები. საუკეთესო 5 კარტიანი ხელი მოიგებს ბანკს. თუ მოთამაშეებს აქვთ თანაბარი სიძლიერის ხელი, ბანკი გაიყოფა, თითოეული მოთამაშე უკან წაიღებს შესულ თანხას და გაიყოფს ბანკს.


თამაშის სპეციფიკა: გამოტოვებული ბლაინდის წესები. ეს წესი უზრუნველყოფს იმას, რომ მოთამაშეები არ შევიდნენ თამაშში გვიან პოზიციებზე და თავიდან აიცილონ ბლაინდების განთავსება. იმ შემთხვევაში თუ მოთამაშეს უნდა შემოსვლა ლოდინის გარეშე, მან უნდა განათავსოს შემოსვლის საფასური, რომელიც დიდი ბლაინდის ტოლია ან აირჩიოს შემდეგი: დიდი ბლაინდის განთავსება ან დალოდება დიდი ბლაინდის. თუ მოთამაშე გადაწყვეტს დაელოდოს დიდ ბლაინდს, ის ვერ შეუერთდება თამაშს მანამ, სანამ დიდი ბლაინდი არ დაუბრუნდება მის პოზიციას. თუ მოთამაშე იჯდა მაგიდასთან და შემდეგ გადაჯდა დიდი ბლაინდის გამოტოვების შედეგად, მას ასევე მოუწევს გამოტოვოს პატარა ბლაინდი და დილერის დოლი. „ოლინი" თუ მოთამაშეს დაუმთავრდება ჩიპები, მას არ მოეთხოვება ეგრევე გავიდეს თამაშიდან, მას შეუძლია შევიდეს \'ოლინში\' ანუ ჩამოვიდეს დარჩენილი ჩიპები. თუ ეს მოხდება ბანკი გაიყოფა მთავარ და ცალკე ბანკად ყველა მომდევნო ფსონებით. თუ მოთამაშე, რომელიც \'ოლინ-ს" შევა ვერ მოიგებს, მოგებული მიიღებს ყველა ჩიპს ( ორივე მთავარ და ცალკე ბანკს). თუ მოთამაშე, რომელიც ოლინ-ში შევა მოიგებს, ის მიიღებს მთავარ ბანკს, მაგრამ გვერდითი ბანკი გადაეცემა მოთამაშეს, რომელიც მეორე „ადგილზე გავა". თუ რამოდენიმე მოთამაშე შევა \'ოლინ-ში\', შეიქმნება რამოდენიმე ცალკეული ბანკი. თუ მოთამაშე, რომელმაც მიიღო ოლინის ყველა ბეთი არ შევა ოლინს და ექნება ყველაზე მაღალი კარტების კომბინაცია გახსნისას, ის მიიღებს მთავარ და ცალკეულ ბანკს. თუ მოთამაშეს, რომელიც უკვე იყო ოლინ-ში, ეყოლება საუკეთესო კომბინაცია, ის მოიგებს იმ ბანკს, რომელიც მის ოლინ-ში შესვლამდე შეიქმნა. ყველა ოლინ-ის მოთამაშე, რომელსაც მაღალი კარტის კომბინაცია ექნება, შეუძლია მოიგოს მხოლოდ ის ბანკი, რომელზეც მას შენატანი აქვს. მაგიდის ფსონები ბაი-ინი არის თანხის რაოდენობა, რომელიც მოეთხოვება თითოეულ მოთამაშეს, რათა მონაწილეობა მიიღოს პოკერის თამაშში. ყველა ნაღდი ფულის თამაშს აქვს მინიმალური ბაი-ინი, რომელიც მოეთხოვება მოთამაშეს სანამ ის დაიწყებს თამაშს. 

ბაი-ინი: პოკერის მინიმალური ბაი-ინის მოთხოვნა 10 ჯერ დიდია დიდ ბლაინდზე. აქ არ მოითხოვება მაქსიმალური ბაი-ინი. მაგალითად, 1/2 ლიმიტ თამაშში დიდი ბლაინდის ღირებულება არის 2, ასე რომ მინიმალური ბაი-ინი არის 10x2. მაგიდის ფსონები. ყველა თამაშები და ტურნირები მაგიდის ფსონების წესების შესაბამისია. ჩიპის დამატება რაუნდის მსვლელობისას მოთამაშის სტეკზე შეუძლებელია. მოთამაშეებს ჩიპების დამატება შეუძლიათ მხოლოდ რაუნდებს შორის. როდესაც სხვა ტურნირები გთავაზობთ ხელახალ ყიდვას და დამატებებს, ამის გაკეთება შესაძლებელია მხოლოდ ხელის დასრულებისას სანამ, მომდევნო ხელი დაიწყება. თუმცა მოთამაშეებს შეუძლიათ დაიმატონ ჩიპები ხელის მსვლელობისას თუ ამ ხელს თვითონ არ თამაშობენ. მოთამაშეებს არ შეუძლიათ მაგიდიდან ჩიპების აღება თამაშის მსვლელობისას.ამის გაკეთება მხოლოდ თამაშიდან გასვლის შემდეგ არის შესაძლებელი. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რამდენი ჩიპი დევს მაგიდაზე, ეს წესი მაინც მოქმედებს. მაგიდის ფსონების წესები შექმნილია თამაშის დასაცავად და თამაშის მსვლელობის უზრუნველსაყოფად. მაგალითად, თუ მოთამაშეს ექნებოდა უფლება ჩაედო რამოდენიმე ჩიპი თავის ჯიბეში ნებისმიერ დროს როცა ის წინ გავიდოდა, მაშინ თამაშისათვის მისაწვდომი ჩიპების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდებოდა.

ტურნირში რამოდენიმე მოთამაშის ერთდროულად დამარცხების შემთხვევაში, საპრიზო ადგილი განისაზღვრება მაგიდის დატოვების დროს არსებული ქულების (ჩიპების) მიხედვით.

ონლაინ პოკერის რეიქი შეადგენს 5%, აქედან ჯეკპოტში შედის 0,5%ზემოაღნიშნული წესები შესაძლებელია შეიცვალოს ლიდერბეთის ადმინისტრაციის მიერ, რაც შეთანხმებული იქნება შესაბამის სამსახურთან.

 


იაპონური ჯოკერი

მოთამაშის მიზანია პირველმა დააგროვოს თამაშის დაწყებისას დათქმული ქულების რაოდენობა (1,3,7,11 ან 21)

თავდაპირველად მოთამაშეებს ურიგდებათ 3-3 კარტი და ერთერთი მოთამაშე აცხადებს კოზირს. ვინ აცხადებს კოზირს პირველი წყდება შემთხვევითობის პრინციპით.

მოთამაშე, რომელიც აცხადებს კოზირს, ასევე იწყებს თამაშს, მას შემდეგ რაც ყველა კარტი დარიგდება.

კოზირი ირჩევა ხუთი შესაძლო ვარიანტიდან (ჯვარი, ყვავი, აგური, გული, "ბეზი" (კოზირის გარეშე)) კოზირის არჩევის შემდეგ მოთამაშეებს ურიგდებათ დამატებით 15-15 კარტი, რომელთაგან ხუთი უჭირავთ ხელში, 10 დევს მაგიდაზე.

მაგიდაზე დადებული კარტებიდან 5 ამოტრიალებულია და ჩანს, ხოლო 5 დამალულია.

მაგიდაზე დადებული კარტების ჩასვლა შეიძლება მხოლოდ პირველი კარტის ჩასვლის შემდეგ.

თითოეულ თამაშში მოგებული ქულა არის მოთამაშეებს შორის კარტების წყვილების სხვაობა. მაგ.: თუ ერთმა მოთამაშემ წაიღო 11 წყვილი კარტი, ხოლო მეორე მოთამაშემ წაიღო 7 წყვილი კარტი, პირველ მოთამაშეს ერიცხება 4 ქულა.

კარტების სიძლიერე და უპირატესობები

თამაშში უმაღლესი კარტები არის 2 ცალი ჯოკერი. ჯოკერს შეუძლია გაჭრას ნებისმიერი კარტი (მეორე ჯოკერის ჩათვლით). ასევე, ჯოკრით შეიძლება ნებისმიერი მასტის უმაღლესი კარტის მოთხოვნა. მეორე მოთამაშე იძულებულია დაემორჩილოს მოთხოვნას ან თვითონაც ჩამოვიდეს ჯოკერს. თუ მოთხოვნილი მასტი არ არის კოზირი, ხოლო მეორე მოთამაშეს არ ყავს ამ მასტის კარტი, მაგრამ ყავს კოზირი, მაშინ მეორე მოთამაშე ვალდებულია ჩამოვიდეს კოზირს და ის ჭრის ჯოკერს.

იმ შემთხვევაში, თუ კოზირი არ არის გამოცხადებული (ანუ გამოცხადებულია „ბეზი“), ნებისმიერი კარტის გაჭრა შეიძლება მხოლოდ იმავე მასტის უფრო მაღალი კარტით, ან ჯოკრით.

თუ გამოცხადებულია კოზირი, კოზირად გამოცხადებული მასტის კარტებს ენიჭება უპირატესობა დანარჩენ მასტებთან მიმართებაში.

იაპონური ჯოკერი

თუ თამაშში გააქტიურებულია „პარტიის დავი“, ეს ნიშნავს რომ მოთამაშეებს შეუძლიათ ერთმანეთს შესთავაზონ ფსონის გაორმაგება (გასამმაგება, გაოთხმაგება და ა.შ., იმის მიხედვით თუ რომელი ოპცია იყო არჩეული თამაშის დასაწყისში).

თუ თამაშში გააქტიურებულია „პარტიის დავი“, ეს ნიშნავს რომ მოთამაშეებს შეუძლიათ ერთმანეთს შესთავაზონ ფსონის გაორმაგება (გასამმაგება, გაოთხმაგება და ა.შ., იმის მიხედვით თუ რომელი ოპცია იყო არჩეული თამაშის დასაწყისში).„აჩკო 21“ ის თამაშის წესები

ბანქოს შეკვრაში არის 36 კარტი

მოთამაშეების რაოდენობა: 2 დან 6 მდე

კარტების ქულების მნიშვნელობა: ექვსიანი-6, შვიდიანი-7, რვიანი-8, ცხრიანი-9, ათიანი-10, ვალეტი-2, დამა-3, კაროლი-4, ტუზი -11.

თამაშის მიზანი: დააგროვო რაც შეიძლება მეტად მიახლოებული ქულა 21 -თან, მაგრამ არა უმეტესი 21-სა.

დამრიგებელს ირჩევენ ავტომატურად. შემდგომ დამრიგებელი იცვლება ნათამაშები ხელის მომგების მიხედვით.

თამაშის დაწყებამდე ყველა მოთამაშე ჩადის საწყის ფსონს. თვითეულ მოთამაშეს ურიგდება ორ-ორი კარტი, დარჩენილი კარტებიდან მოთამაშეებს შეუძლიათ დაიმატონ სასურველი რაოდენობის კარტი.

პირველი სვლა ეკუთვნის მოთამაშეს, რომელიც დამრიგებლისაგან ხელმარცხნივ ზის. მას შეუძლია როგორც ფსონის ჩამოსვლა და თამაშის გაგრძელება, ასევე კარტის დაყრა (‘დავწექი’ ღილაკზე დაჭერით) და თამაშიდან გასვლა. თუ მოთამაშემ დადო ფსონი, შემდეგი მოთამაშე ვალდებულია დადოს იმდენივე ან იმაზე მეტი, ან გახსნას კარტი.

კარტის გახსნის შემდეგ (თუ რომელიმე მოთამაშე მის წინ გახსნის კარტს) რიგზე შეუძლია კიდევ განაგრძოს თამაში სხვა მოთამაშეებთან. მიმდინარე თამაშის წესების თანხამად, მოთამაშე არაა ვალდებული გახსნას კარტი თუ წრეზე მის შემდგომ კიდევ არის დარჩენილი მოთამაშეები, რომელთაც ასევე არ აქვთ გახსნილი კარტები. მოთამაშეს შეუძლია თამაშის გაგრძელება იმ შემთხვევაში თუ მისი კარტის ქულები მაღალია წინა მოთამაშის მიერ გახსნილ კარტის ქულებზე.

იმ შემთხვევაში თუ თამაშის პროცესში, რომელიმე მოთამაშეს ბალანსზე არ აქვს მიმდინარე ფსონის განსახორციელებლად საკმარისი თანხა, ასეთ დროს მას შეუძლია კარტის გახსნა ან თამაშის გაგრძელებაზე უარის თქმა.

თამაში მიმდინარეობს სანამ არ დარჩება ორი მოთამაშე, რომელთაც შეუძლიათ გახსნან კარტები და გამოავლინონ მოგებული მათ შორის.

თუ კარტების გახსნისას მოთამაშეებს აქვთ ერთნაირი ქულების რაოდენობა, მოგებულ თანხას იყოფენ. იმ შემთხვევაში მოთამაშეს გამოელევა ბალანსზე თანხა, პროგრამა მას აღარ მისცემს თამაშის გაგრძელების საშუალებას.„ჰაილო“ -ს თამაშის წესები:

ბანქოს შეკვრაში არის 52 კარტი

მოთამაშეების რაოდენობა: 2 დან 6 მდე;

კარტების ქულების მნიშვნელობა (დაბლიდან მაღლისკენ) : ორიანი, სამიანი,ოთხიანი, ხუთიანი, ექვსიანი,შვიდიანი,რვიანი,ცხრიანი ,ათიანი, ვალეტი, დამა, კაროლი, ტუზი .

თამაშის მიზანი: გამოიცნოს მოთამაშემ შემდეგი დარიგებული კარტი მაღალი თუ დაბალი იქნება მის ხელში არსებულ კარტის ქულის მნიშვნელობაზე.

დამრიგებელს ირჩევენ ავტომატურად. შემდგომ დამრიგებელი იცვლება ნათამაშები ხელის მომგების მიხედვით.

თამაშის დაწყებამდე ყველა მოთამაშე ჩადის საწყის ფსონს. თვითეულ მოთამაშეს ურიგდება თითო-თითო კარტი.

პირველი სვლა ეკუთვნის მოთამაშეს, რომელიც დამრიგებლისაგან ხელმარცხნივ ზის. მას შეუძლია როგორც ფსონის ჩამოსვლა და თამაშის გაგრძელება, ასევე კარტის დაყრა (‘დავწექი’ ღილაკზე დაჭერით) და თამაშიდან გასვლა. თუ მოთამაშემ დადო ფსონი, შემდეგი მოთამაშე ვალდებულია დადოს იმდენივე ან იმაზე მეტი, ან შეწყვიტოს თამაში.

თამაშის პროცესში მოთამაშე ცდილობს გამოიცნოს ‘მაღალი’ თუ ‘დაბალი’ კარტი ამოუვა მას დასარიგებლად შესაბამის ღილაკზე დაჭერით, თუ ემთხვევა კარტი მითითებულს მოთამაშე თამაშში რჩება და სვლა გადადის შემდეგ მოთამაშეზე, თუ არ ემთხვევა კარტი შესაბამისად მოთამაშე თამაშს აგებს და ელოდება ახალი ხელის დაწყებას. მას შემდეგ რაც მოთამაშეებს ხუთი კარტი ურიგდებათ ხდება ახალი თითო კარტის დარიგება ყველა თამაშის გამგრძელებელ მოთამაშეზე. თამაშში იმარჯვებს მხოლოდ ერთი მოთამაშე.

იმ შემთხვევაში თუ თამაშის პროცესში, რომელიმე მოთამაშეს ბალანსზე არ აქვს მიმდინარე ფსონის განსახორციელებლად საკმარისი თანხა, ასეთ დროს ის თამაშს აგრძელებს მაგრამ თუ გაიმარჯვა თანხის ზედმეტს უბრუნებს დანარჩენ მოთამაშეებს.„კამათელი“ ის თამაშის წესები:

მოთამაშეების რაოდენობა: 2 დან 6 მდე;

თვითოეულ მოთამაშეს აქვს წყვილი კამათელი.

თამაშის მიზანი: გააგოროს მოთამაშემ კამათელი, რომლის ქულების მნიშვნელობაც მაღალი იქნება მოწინააღმდეგის მიერ გაგორებულ კამათლის ქულების მნიშვნელობაზე.

თვითოეული კამათლის ქულა შეიძლება იყოს 1-დან 6-მდე , ქულების განსაზღვრისას ჯამდება ორი კამათლის ქულები. იმ შემთხვევაში თუ ორივე კამათლის მნიშვნელობა ერთნაირია მაშინ მას ეწოდება ‘წყვილი’ და ის აღემატება ყველა დანარჩენ არაერთნაირ კამათლების მნიშვნელობის ჯამს. სხვადასხვა კამათლის წყვილების შედარებისას კი მაღალი მნიშვნელობის წყვილია უკეთესი . ასე მაგალითად 4_4 აღემატება 6_5 და 3_3 კამათლის მნიშვნელობას.

კამათლის პირველი გამგორებელი აირჩევა ავტომატურად. შემდგომ კამათლის პირველი გამგორებელი იცვლება ნათამაშები ხელის მომგების მიხედვით.

თამაშის დაწყებამდე ყველა მოთამაშე ჩადის საწყის ფსონს. პირველი სვლა ანუ კამათელის გაგორება ეკუთვნის მოთამაშეს, რომელიც თამაშის წინა ხელის მომგების მარცხნივ ზის. მას შეუძლია კამათელის გაგორება . თუ გაგორებული კამათლის ქულების მნიშვნელობა დამაკმაყოფილებელია მოთამაშისთვის იგი მას ადასტურებს ღილაკზე დაჭერით(‘დადასტურება’) ან განმეორებით შეუძლია კიდევ ერთხელ გააგოროს კამათელი და განსაზღვროს. შემდეგი მოთამაშე კამათელს აგორებს ფსონის გარეშე, მაგრამ კამათლის მეორედ გაგორებისას ვალდებულია იმავე ან მეტი ოდენობის ფსონის მიხედვით გააგოროს კამათელი რაც განსაზღვრა მის წინა.

მას შემდეგ რაც ყველა მოთამაშე გააგორებს კამათელს თამაშში ხდება მოგებულის გამოვლენა მათი კამათლების ქულების მიხედვით .მათ შორის.

თუ რამდენიმე მოთამაშეს აქვს მაღალი ერთნაირი კამათლების ქულების რაოდენობა, მოგებულ თანხას იყოფენ. იმ შემთხვევაში მოთამაშეს გამოელევა ბალანსზე თანხა, პროგრამა მას აღარ მისცემს თამაშის გაგრძელების საშუალებას.კომპანია ლიდერბეთი თავის მომხმარებელს სთავაზობს ჯოკრის მაქსიმალურად დაცულ ვერსიას, რისი საშუალებითაც მოთამაშე დაცულია არაკეთილსინდისიერი შეთანხმებული თამაშისგან, რომლის შედეგადაც მოთამაშეები ძალაუნებურად აგებენ.

ლიდერბეთის ჯოკერს აქვს ერთი გამორჩეული ფუნქცია ყველა სხვა საიტის ჯოკრისგან განსხვავებით: თამაშის დაწყებამდე ყველა მოთამაშეს აქვს საშუალება საწყის ფილტრში აირჩიოს თავის სურვილთან შესაბამისად მორგებული თამაშის ვარიაცია და უბრალოდ დააჭიროს ღილაკს „თამაში“, რის შედეგადაც პროგრამა იპოვის იგივე მოთხოვნების მოთამაშეს და დასვავს ერთ მაგიდასთან. მოთამაშეებს სახელები ექნებათ დამალული, რათა კიდევ უფრო იყვნენ დაცულები შეთანხმებული თამაშისგან.

თუ რომელიმე მოთამაშე თამაშის პროცესში დატოვებს თამაშს ნებისმიერი მიზეზის გამო, პროგრამა მის მაგიერ გააგრძელებს თამაშს საშუალო მოთამაშის დონით, რათა არ შეფერხდნენ სხვა დანარჩენი მოთამაშეები.

ჯოკერის წესები

მოგეხსენებათ, ჯოკერის სათამაშოდ გამოიყენება 36–იანი კარტის დასტა: ოთხივე მასტის (♠, ♣, ♦, ♥) კარტი 6-დან ტუზის ჩათვლით. აქედან 6♠ და 6♣ კარტებს „ჯოკერის“ წონა აქვს და ის მარკირებულია წარწერით Joker.

თამაშის მსვლელობა

ჯოკერის თითოეულ დარიგებაში განისაზღვრება კოზირი, რომელიც ამოდის ბოლო კარტად დასტაზე. იმ შემთხვევაში, თუ კარტის დასტაზე გაიხსნება ‘ჯოკერი’, თამაში მიმდინარეობს უკოზიროდ, მხოლოდ შესაბამისი მასტის კარტების წონების მიხედვით.

პირველ რაუნდში თითოეულ მოთამაშეს თანმიმდევრულად ურიგდება 1,2,3,4,5,6,7 და 8 კარტი. პირველ დარიგებაში მოთამაშეს ურიგდება ერთი კარტი. რითიც მან უნდა გადაწყვიტოს არსებული კარტით მოუგებს თუ არა სხვა მოთამაშეებს (ამ შემთხვევაში ძირითადად უპირატესობა ენიჭება ჯოკერს ან მაღალ კოზირს, შემდგომი დარიგიბები იზრდება 8 კარტამდე. ამის შემდეგ ხდება მოთამაშეების ქულების დაჯამება და თამაშის პირველი რაუნდის დასრულება.

შემდეგ რაუნდში რიგდება მხოლოდ 9 კარტი. ყოველი დარიგებისას, დილერის შემდეგ მჯდომმა მოთამაშემ პირველი სამი კარტის ნახვის შემდეგ უნდა განსაზღვროს კოზირი ან უკოზირო თამაში. მეორე რაუნდი შედგება მხოლოდ ოთხი დარიგებისაგან და მისი დამთავრების შემდგომ ჯამდება ქულები და ემატება პირველი რაუნდში დაგროვილ ქულებს.

თამაშის მესამე რაუნდი პირველის მსგავსია, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ რიგდება შებრუნებული მიმდევრობით (8,7,6,5,4,3,2,1). თამაშის მეოთხე რაუნდი კი ანალოგიურია მეორე რაუნდისა.

დარიგების დროს აუცილებელია მოთამაშეების ნათქვამი წასაყვანი კარტების რაოდენობების ჯამი არ დაემთხვეს დარიგებულ რაოდენობას, ანუ თუ არის დარიგებული 7 და პირველმა მოთამაშემ თქვა 2, მეორემ 1, მესამემ 2, მეოთხე მოთამაშე ვერ იტყვის 2-ს (რათა ნათქვამი წასაყვანი კარტების ჯამი გამოდის 7). როდესაც ნათქვამი რაოდენობები მეტია დარიგებულზე იმ დარიგებას ქვია „წაგლეჯვა“, ხოლო როცა ნაკლებია „შეტენვა“.

ცხადება და ქულები

მოთამაშეები საათის ისრის მიმართულებით რიგ-რიგობით აცხადებენ ასაღები კარტის რაოდენობას. რაც უფრო მაღალი კარტი უჭირავს მოთამაშეს, კარტის აღების მით უფრო მეტი შანსი აქვს მას, მოთამაშემ მთავარია სწორად განსაზღვროს შესაძლო კომბინაციები და ზუსტად აიღოს ნაცხადები რაოდენობის კარტი.

ნაცხადები და აღებული კარტის რაოდენობის მიხედვით განისაზღვრება შემდეგი ქულები:

ნაცხადები რაოდენობა აღებული რაოდენობა ქულა
1 1 100
2 2 150
3 3 200
4 4 250
5 5 300
6 6 350
7 7 400
8 8 450
9 9 900

იმ შემთხვევაში, თუ მოთამაშის მიერ აღებული კარტების რაოდენობა განსხვავდება ნაცხადებისაგან, მაშინ ქულა განისაზღვრება აღებული რაოდენობის 10-მაგი ოდენობით (1-სთვის 10, 2-სთვის 20 და ა.შ.).

თუ ნაცხადები და აღებული კარტების ოდენობა ემთხვევა დარიგებულს, მაშინ ქულა შეადგენს აღებული კარტის 100-მაგს (1-სთვის 100, 2-სთვის 200 და ა.შ.).

მოთამაშეს ასევე აქვს უფლება აცხადოს პასი და შესაბამისად არ წაიყვანოს არც ერთი კარტი. ასეთ შემთხვევაში პასის ქულა განისაზღვრება 50-ით.

იმ შემთხვევაში, თუ მოთამაშე აცხადებს 1-ს ან მეტს, მაგრამ ვერც ერთ კარტს ვერ აიღებს, მას ეწერება ნიშანი — (ე.წ. ხიშტი). ხიშტის ქულა უარყოფითია და ის არჩევადია თამაშის დაწყებისას. ხიშტის არჩევადი ქულებია: -200, -500 და „სპეც ხიშტი“. სპეც ხიშტის აღებისას მოთამაშეს აკლდება დარიგებული კარტის 100-მაგი ოდენობის ქულა.

კარტის წონები

თამაშში კარტის წონა განისაზღვრება შემდეგი მიმდევრობით (მაღლიდან დაბლისაკენ):

Joker, A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6.

კოზირი ითვლება ყველა დანარჩენ მასტზე მაღალ კარტად. იმ შემთხვევაში, თუ კოზირი არ არის განსაზღვრული, მსგავსი კარტების წონები თანაბარია ყველა მასტისათვის, ზემოთ აღნიშნული მიმდევრობით.

მოთამაშის სურვილის მიხედვით ჯოკერი შეიძლება გათამაშდეს როგორც უმაღლესი, ასევე უმცირესი რანგის კარტად. თუ მიმდინარე კარტის პირველი სვლის ჯერი ჯოკერის მფლობელზეა, შეიძლება ნებისმიერი მასტის მაღალი კარტების მოთხოვნა (კოზირის ჩათვლით), ასევე მიმდინარე სვლისას კონკრეტული მასტის კარტისათვის მისი მიცემა.

თამაშის მიმდინარეობისას ჯოკერის მფლობელს შეუძლია ასევე ნებისმიერი კარტის მოჯოკვრა (უკვე ჩამოსული ჯოკერის ჩათვლით) ან სხვა კარტისათვის მისი ქვემოდან შეცურება.

პრემია

როდესაც მოთამაშე მთელ რაუნდს დაასრულებს ისე რომ ყველა დარიგებაში წაიყვანს იმდენ კარტს რამდენსაც იტყვის მას რაუნდის ბოლოს დაეწერება პრემია.

პრემია არის : მიმდინარე რაუნდის წარმატებით დასრულების შემდეგ მოთამაშეს ბოლო დარიგებაში აღებულ ქულაზე ემატება ყველაზე მაღალი აღებული ქულა რომელიც აიღო საპრემიო რაუნდში გარდა პასისა.

ამასთან თუ 4 მოთამაშიდან 1 გავიდა პრემიაზე, დაწერილ პრემიის ქულასთან ერთად იგი უბათილებს სხვა მოთამაშეებს საპრემიო რაუნდში აღებულ უმაღლეს ქულებს გარდა პასისა

თუ 4 მოთამაშიდან 2 ან 3 მოთამაშე გავა პრემიაზე, არ დაეწერებათ საპრემიო ქულა და დანარჩენ მოთამაშეს (ებს) რომლებიც ვერ გავიდნენ პრემიაზე უბათილდებათ უმაღლესი ქულები.

ჯოკერის თამაში არ არის რთული.მოგებული თანხა ნაწილდება I და II ადგილზე გასულ მოთამაშეებზე.

I ადგილი - თამაშის ჯამური ფსონის 55 % იგებს

II ადგილი - თამაშის ჯამური ფსონის 35% იგებს

თამაშის ჯამური ფსონის 10%-ს კომპანია იტოვებს რეიქის სახით.
სპინ ჯოკერი

„სპინ ჯოკერი“ არის 4 კაციანი, სწრაფი, მინი–ტურნირი ჯოკერში. თამაში შედგება ერთი 9 იანი პულკისგან. თითოეულ გათამაშებაში საპრიზო თანხა, შემთხვევითობის პრინციპით, განისაზღვრება თამაშის დაწყებამდე.

რამდენია თამაშის ბაი-ინი?

მოთამაშეს შეუძლია ითამაშოს 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, ან 100 ლარიანი ბაი-ინის მქონე მინი ტურნირი.

როგორ განისაზღვრება საპრიზო ფონდი?

საპრიზო ფონდს განსაზღვრავს თამაშის დაწყებამდე დატრიალებული სპინი. საპრიზო თანხა შესაძლოა იყოს ბაი-ინის 3x, 4x, 6x, 10x, 20x, 100x, 1000x ოდენობა.

რამდენ მოთამაშეზე ნაწილდება საპრიზო თანხა?

3x, 4x კოეფიციენტების ამოსვლის შემთხვევაში, მთლიან საპრიზო თანხას იგებს მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული მოთამაშე.


სხვა შემთხვევებში თანხები ნაწილდება შემდეგნაირად:

6x: I ადგილი - 4x, II ადგილი - 2x

10x: I ადგილი - 7x, II ადგილი - 3x

20x: I ადგილი - 14x, II ადგილი - 6x

100x: I ადგილი - 50x, II ადგილი - 30x, III - IV ადგილები - 10x თითოეული

1000x: I ადგილი - 500x, II ადგილი - 300x, III - IV ადგილები - 100x თითოეული„ლიდერბეთის“ წესების შესაბამისად აკრძალულია შეთანხმებული თამაში. როდესაც ერთ მაგიდაზე ორი ან რამდენიმე მოთამაშე შეთანხმებულად თამაშობს ან/და ინფორმაციას ცვლიან, რათა უპირატესობა მოიპოვონ სხვა მოთამაშეებზე. (მაგ: ჯოკერის, სათამაშო მაგიდასთან ერთი მოთამაშის მიერ მეორე მოთამაშის სათამაშო ბანქოს კომბინაციების ცოდნა) , „ლიდერბეთი“ იტოვებს უფლებას, შეწყვიტოს მიმდინარე თამაში და წესების დამრღვევ მოთამაშეებს ჩამოაჭრას თანხა.„შაშის“-ის თამაშის წესები:

სპორტულ-სამაგიდო ინტელექტუალური თამაში ორი კაცის მონაწილეობით მრგვალი მუქი და ღია ფერის კოჭებით კვადრატულ მრავალუჯრედიან დაფაზე, რომლის უჯრედები მონაცვლეობით შეღებილია მუქ და ღია ფერებად.დაფა არის 100 უჯრიანი. თითოეულ მოთამაშეს საწყის პოზიციაზე ყავს 20 -20 კოჭი.

თამაშის წესებით, კოჭი გადაადგილდება ერთ მუქ უჯრაზე დიაგონალურად წინ ნებისმიერი მიმართულებით. მეტოქის კოჭის მოსაკლავად (მოკვლა შეიძლება წინ და უკან სვლით) საკუთარი კოჭი მოწინააღმდეგის კოჭზე უნდა გადაატარო და დასვა მის შემდეგ თავისუფალ უჯრაზე. დაფის უკანასკნელ ჰორიზონტალურ ხაზამდე მიყვანილი კოჭი გადაიქცევა “დამკად”, რომელსაც ნებისმიერ მანძილზე შეუძლია დიაგონალურად გადაადგილება. თამაშის მიზანია მეტოქის კოჭების მოსპობა ან ისეთ მდგომარეობაში ჩაყენება, როდესაც მათ არც ერთი სვლის საშუალება აღარ ექნებათ.


თამაშის რეიქი წარმოადგენს ფსონთა ჯამის 10%-ს.

თამაშის არსი

თამაშში მონაწილეობს 2 მოთამაშე და გამოიყენება 36 კარტიანი დასტა. თითო მოთამაშეს ურიგდება 6 კარტი შემთხვევითობის პრინციპით. შემთხვევითი კარტი იხსნება და დგინდება კოზირი მოცემული თამაშისთვის, ხოლო დარჩენილი დასტა იდება ამ კარტაზე ისე, რომ კოზირი იყოს ყველასთვის თვალსაჩინო. თამაშის მიზანია მოიცილოთ ყველა კარტი. ბოლო მოთამაშე, რომელიც ვერ მოიცილებს ყველა კარტს, დამარცხდება .

ფრე

თამაშში ასევე შესაძლებელია ფრე - როდესაც მოთამაშე სვლის გაკეთებისას ჩამოდის ბოლო კარტებს, ხოლო ოპონენტი ჭრის კარტებს მის ხელთ დარჩენილი ბოლო კარტებით, და ამ დროს დასტაში კარტები აღარ არის დარჩენილი, ანუ თამაშის ბოლოს არც ერთ მოთამაშეს არ რჩება კარტი. ესეთ შემთხვევაში მომხმარებლებს უბრუნდებათ დაფსონილი თანხა.

წესები

პირველი დარიგების დროს და ასევე ფრეს შემდეგ ის მოთამაშე აკეთებს პირველ სვლას, რომელსაც ყველაზე დაბალი კოზირი ჰყავს. იმ შემთხვევაში, თუ არც ერთ მოთამაშეს არ აღმოაჩნდება კოზირი, მაშინ პირველ სვლას აკეთებს მაგიდის შემქმნელი. მომდევნო დარიგებების დროს პირველ სვლას აკეთებს წინამორბედი რაუნდის გამარჯვებული მოთამაშე.

ერთნაირი მასტის კარტები ჭრიან ერთმანეთს კარტების სიდიდის მიხედვით.

კარტების აღმატებულობა 36 კარტიან დასტაში: 6, 7, 8, 9, 10, ვალეტი (J) , დამა (Q), კაროლი (K), ტუზი (A).

„დურაკას“ თამაშში მასტების აღმატებულობა არ არის განსაზღვრული. კოზირის მასტის კარტი ჭრის ყველა სხვა მასტის კარტს. გაჭრილი კარტები გადის თამაშიდან.

კარტი ახლიდან არ რიგდება მაშინაც კი, თუ ერთ-ერთ მოთამაშეს დარიგების შემდეგ აღმოაჩნდება 5 ერთი მასტის კარტი.

შესაძლებელია ერთი ღირებულების კარტის ნებისმიერი რაოდენობით ჩამოსვლა. მოთამაშეს შეუძლია გაჭრას ან მიიღოს კარტი. იმისთვის, რომ მან შესძლოს ყველა კარტის გაჭრა, მას ხელთ უნდა ჰქონდეს იმავე მასტის უფრო მაღალი კარტი ან კოზირი, თუ ჩამოსული კარტი კოზირი არ არის. თუ ჩამოსული კარტი კოზირია, მაშინ მისი გაჭრა შესაძლებელია მხოლოდ მაღალი კოზირით.

მოთამაშეს, რომელიც აკეთებს სვლას, აქვს უფლება ჩამოვიდეს იმ კარტებს, რომლებიც ღირებულების მიხედვით ემთხვევა ნებისმიერ კარტს მაგიდაზე, ეს ეხება როგორც ჩამოსულ, ასევე გაჭრილ კარტებს.

თუ მოთამაშეს არ შეუძლია ან არ უნდა გაჭრას ერთი კარტი მაინც, მაშინ ის იძულებულია მიიღოს ყველა კარტი. ასევე შესაძლებელია დამატებითი კარტების ჩამოსვლა, როდესაც მოთამაშემ გადაწყვიტა შეწყვიტოს კარტების გაჭრა და მიიღოს ჩამოსული კარტები - ამას ჰქვია „მიღება“. თუმცა, არ შეიძლება იმაზე მეტი რაოდენობის კარტის „მიღება“, რაც დარჩენილი აქვს მოთამაშეს - ე.ი. თუ მოთამაშეს დარჩენილი აქვს 3 კარტი, მასთან ჩავიდნენ 1 კარტს და მან გადაწყვიტა ამ კარტის მიღება, მაშინ მას შესაძლებელია ოპონენტმა გაატანოს კიდევ 2 კარტი. მოთამაშე, რომელიც აკეთებს სვლას, „მიაღებინებს“ ოპონენტს კარტებს.

კარტების გაჭრის მაქსიმალური რაოდენობა - 6, მაშინაც კი, თუ მოთამაშეს ხელთ მეტი კარტი აქვს, ე.ი. გასაჭრელად კარტების აუცილებელი რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ექვსს.

თუ მოთამაშემ გაჭრა ყველა კარტი, მაშინ ამ ხელში ყველა მონაწილე კარტი ლაგდება ცალკე დასტად ამობრუნებულ მდგომარეობაში - ეს არის ყველა ის გაჭრილი კარტი, რომლებიც აღარ მონაწილეობენ თამაშში და რომლის ამობრუნება და ნახვა არ შეიძლება. სანამ ჩამოსული კარტი არ გაიჭრება ან მოთამაშე არ მიიღებს მათ, დასტიდან ახალი კარტების აღება არ შეიძლება.

კარტის გათამაშების შემდეგ მოთამაშეები რიგ-რიგობით იღებენ დასტაში დარჩენილ კარტებს, თითო მოთამაშე - 6 კარტს, თუ რა თქმა უნდა, მათ ხელთ 6-ზე ნაკლები კარტი აქვთ. პირველი კარტს იმატებს ის მოთამაშე, რომელიც აკეთებდა სვლას. ის მოთამაშე, რომელმაც გაჭრა ჩამოსული კარტები, დასტიდან იმატებს კარტებს ბოლო იმ შემთხვევაში, თუ დასტაში დარჩა კარტები.

დასტაში კარტების დაცლისთანავე თამაში გრძელდება ხელთ დარჩენილი კარტებით იგივე წესების მიხედვით მანამდე, სანამ ერთ-ერთი მოთამაშე არ მოიცილებს მის ხელთ არსებულ ყველა კარტს. ხელში კარტებით დარჩენილი მოთამაშე ითვლება წაგებულად .